icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Siden sidste møde har Handicaprådet afgivet høringssvar på følgende:

   

  • Serviceniveau for tilskud til individuel befordring jf. Serviceloven § 117.
  • Kvalitetsstandard for genoptræning jf. Serviceloven § 86, stk. 1.
  • Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. Serviceloven § 86, stk. 2.

   

  Derudover skal Handicaprådet give høringssvar på følgende med frist den 19. juni 2020:

   

  • Høringssvar til Børn- og Ungepolitik.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Handicaprådet har modtaget en skrivelse fra Foreningen Danske Døvblinde omkring Lydfyr med vibration til døvblinde/Synshørehæmmende mennesker. Tages på som punkt til næste møde i Handicaprådet og vedlægges som bilag.

   

  Der er indsendt høringssvar vedrørende Serviceniveau for tilskud til individuel befordring, Kvalitetsstandard for genoptræning og Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning.

   

  Høringssvar til Børne- og Ungepolitik blev tilrettet med Betina Sticks bemærkning "Den natur sætter vi endnu mere i spil i fremtiden med tilgængelighed for flest mulige”. 

   

  Den 25. februar deltog 4 medlemmer fra Handicaprådet i Handicaprådenes dag på Nyborg Strand hvor temaet bl.a. lød på handicappolitik – en rigtig god dag.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Status på budgetprocessen.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Orientering fra Social og Sundhed
  Vedrørende budget 2021 er beslutning om at udarbejde råderum på 15 mio. kr. trukket tilbage. Assens Kommune står ikke overfor en stor sparerunde i forbindelse med budget 2021.

   

  På social og sundhedsområdet er der fortsat nogle udfordringer vedrørende forudsætninger. Vi er udfordret på det, vi ikke selv kan styre. Tilbuddene har en stabil drift. Nu kigger vi fremad med fokus på udvikling inden for den økonomiske ramme.

   

  COVID-19 virus har givet os nogle erfaringer, som betyder, at vi fremadrettet måske vil gøre noget anderledes, fx vedrørende velfærdsteknologi.

   

  Uddannelse, Børn og Familie
  Udvalget har arbejdet med børne- og ungepolitikken. Der har været en god proces omkring tilblivelsen med en høj grad af involvering. Nu skal der udarbejdes strategier.

  Inklusionsområdet behandles i udvalget efter sommerferien. Der er arbejdet med fem forskellige indsatsområder, hvor fire er godkendt i Byrådet. Det femte indsatsområde tages der fat på efter sommerferien.

   

  Byrådets strategiseminar
  Charlotte Kjær orienterede om, at Byrådet har strategiseminar i uge 26, bl.a. vedrørende vision 2030.

  Handicaprådet vil på kommende handicaprådsmøde blive orienteret om Byrådets strategiseminar.

  Handicaprådet besluttede, at dagsordenssætte vision 2030, sundhedspolitik samt erhvervs- og vækststrategi på et kommende handicaprådsmøde.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  En præsentation af udviklings- og aktivitetsplanen Task Force børnehandicap, som den er aftalt med Socialstyrelsen.

   

  Helle Kreipke afdelingsleder for Børn og Familie og Monika Gunderlund deltager i punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Statusrapport fra Socialstyrelsens Task Force blev fremlagt i januar 2020. På baggrund af rapporten har Assens Kommune lavet en udviklingsplan, som er godkendt af Socialstyrelsen.

   

  Socialstyrelsens Task Force kom med 43 anbefalinger. Assens Kommune har valgt at arbejde videre med alle anbefalinger. 23 anbefalinger er beskrevet i en udviklingsplan, de øvrige 20 anbefalinger er der arbejdet med i en omorganisering, som også omfatter handicapområdet.

  Anbefalinger grupperet i fire temaer:

  • Overgang fra barn til voksen
  • Sagsbehandling
  • Handicapråd, politik, strategi, kommunikation
  • Data og ledelsestilsyn

   

  Konsulent Monika Gunderlund præsenterede eksempler fra udviklingsplanen - vedrørende sparring og videndeling, fagligt ledelsestilsyn samt brevskabeloner og arbejdsgangsbeskrivelser.

  Handicaprådet vil gerne holdes orienteret om status for implementering af udviklingsplanerne.
  Det blev besluttet, at opfølgning på anbefalinger fra Socialstyrelsens Task Force dagsordenssættes på handicaprådets sidste møde i 2020.

  Som en del af opfølgningen vil der ske en opkvalificering af sagsbehandlerne. Der vil desuden blive arbejdet med procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser.

   

  PowerPoint-præsentation som blev gennemgået på mødet er vedhæftet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed behandlede den 3. marts 2020 notat om magtanvendelse på voksenområdet 2019.

  Notatet præsenteres på Handicaprådets mødet.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Kort orientering om magtanvendelse på socialområdet i 2019.
   

  Notat og PowerPoint-præsentation er vedhæftet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ankestatistik 2019 blev forelagt Uddannelse, Børn og Familie, Social og Sundhed, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Økonomiudvalget i maj 2020.

   

  Notatet præsenteres på Handicaprådets møde.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Kort orientering om ankestatistik 2019.
  Notat og PowerPoint-præsentation er vedhæftet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Resultaterne blev forlagt Uddannelse, Børn og Familie, Social og Sundhed, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Økonomiudvalget i maj 2020.

   

  Resultaterne forelægges på Handicaprådets møde.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Kort orientering om evaluering af oplevet sagsbehandling 2020.
  Evalueringen i 2020 er gennemført i januar-februar. Det blev drøftet om tidspunkt for evaluering kan have betydning for resultatet. Der blev opfordret til, at evalueringen næste gang gennemføres på et andet tidspunkt på året. 

  Notat og PowerPoint-præsentation er vedhæftet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  En evaluering af forårsmessen, som fandt sted søndag den 1. marts i Arenaen.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Det var en god dag med god stemning og god dialog med messegæster. Handicaprådets stand var ikke så synlig, bl.a. pga. placeringen. Pga. en misforståelse blev Handicaprådet tilmeldt meget sent, så der var begrænsede muligheder for placering.

  Til næste forårsmesse:

   

  • Gerne præsentation af kørestolsbasket/rugby, selvom det vil kræve noget mere plads.
  • Tidlig tilmelding.
  • Mere blikfang.

   

 • Sagsid.:

  Indstilling
   

   

  Sagsfremstilling

  Handicap Grand Prix 2020 er aflyst på grund af Covid-19-situationen.

  Der arbejdes på at finde en løsning for afholdelse af arrangementet i 2021.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Handicap Grand Prix er udsat pga. Covid-19.
  Man kan følge med på hgp.dk

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udsættelse af Handicaprådets temamøde ”JUHU - Job og Uddannelse med Handicap og andre Udfordringer”.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Handicaprådets temamøde JUHU er udsat til foråret 2021.
  Arbejdsgruppen indkaldes til møde i efteråret.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  En kort orientering om, hvordan det er forløbet i forbindelse med COVID-19.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Michael Bjørn orienterede om COVID-19. Nogle ikke-kritiske funktioner har været lukket ned for at reducere smitterisiko. Personale fra aktivitets- og beskæftigelsestilbud har i nedlukningsperioden arbejdet i botilbud. Socialområdet har oplevet god opbakning og støtte fra borgere og omgivelser.

  Der har været nedsat et sundhedsberedskab i forbindelse med COVID-19.
  Assens Kommune har konsekvent fulgt myndighedernes retningslinjer.

  Administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra.

  Aktuelt nærmer vi os en normalisering. Vi skal fortsat passe særligt på sårbare grupper. Vi vil lære af vores erfaringer.  

  Assens Kommune arbejder nu bl.a. med hurtig genigangsætning af træning.

  Ros til Assens Kommune for håndtering af COVID-19, bl.a. for et højt informationsniveau via hjemmeside mv.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet bedes komme med nye input og forslag til, hvordan Handicaprådet kan få flere indstillinger og samtidig kan blive mere synlige omkring handicapprisen.

   

  Derudover skal der laves en køreplan for, hvad der skal gøres i forbindelse med prisen herunder annoncering m.v.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Hvordan kan Handicaprådet styrke opmærksomheden omkring uddeling af handicapprisen?
  Annonceres i lokalavis og kan også med fordel formidles via Facebook og lokalråd.
  På kommende møde vil Handicaprådet revidere annonceringsteksten, bl.a. så det bliver mere tydeligt, hvem der kan indstilles til prisen.

  Foreningsaften afholdes den 6. november 2020. Arbejdsgruppen har drøftet, om der skal være et musisk indslag i stedet for foredrag. Et andet forslag er foredrag med ”pigen med knogler af glas”.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Status på økonomien.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  • Orientering om budget.
  • Uddeling af Handicapprisen.
  • Status på økonomien.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 24. september 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Næste møde afholdes den 24. september 2020.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020

  Charlotte Kjær og Anne Line Bæk Søgaard snakker sammen.