icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 12. december 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende job, uddannelse og handicap.
  • Det Centrale Handicapråd afholder årsmøde den 25. februar 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende job, uddannelse og handicap – der har netop været afholdt møde.

  Temaet er blevet valgt – JUHU, som står for job og uddannelse – med handicap og andre udfordringer.

  Der bliver lavet en plakat i starten af januar. Plakaten vil blive rundsendt, når den er klar.

   

  Der afholdes forårsmessen i Arenaen den 1. marts 2020. Handicaprådet besluttede at deltage i forårsmessen – kom gerne med input og gode ideer.

   

  Det Centrale Handicapråd afholder årsmøde den 25. februar 2020. Der vil blive udsendt invitation ud af formanden i starten af januar.

   

  Høringsmateriale vedrørende plejefamilier. Input til høringssvar skal sendes til Ingrid og Anne-Line. Formanden vil udsende bilagsmateriale fra referatet i Uddannelse, Børn og Familie, hvor der kan ses mere.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der vil på Handicaprådets møde i januar være punkt om implementering af budgettet.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Orientering fra de politiske udvalg er løbende sat på dagsorden.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Mikael Rosenkilde giver en status på økonomien.

   

  Der er vedhæftet oversigt over Handicaprådets økonomi.

   

  Restbudget 2019 er 33.142 kr.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Mikael Rosenkilde gav en status på økonomien.

   

  Restbudget i 2019 er 33.142 kr.

   

  Der mangler afregning på festaften på 15.000 kr.

   

  Handicaprådet vil søge om overførselsret, som det har været gjort tidligere.

   

  Handicaprådets budget for 2020 er 66.000 kr.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Skrivelse fra Handicaprådet til lokalråd i Assens Kommune

  På Handicaprådets møde den 14. november blev det foreslået, at Handicaprådet skal tage kontakt til lokalrådene i Assens Kommune.

  Der blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, som har udformet et udkast til en skrivelse til lokalrådene.

  Udkast til skrivelse er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

   

  Oplæg til Facebook Side

  Oplæg/forslag fra Anne-Line og Charlotte på selve mødet.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Skrivelse fra Handicaprådet til lokalråd i Assens Kommune

  Arbejdsgruppen har lavet udkast til skrivelse. Skrivelsen blev godkendt – dog skal der tilføjes logo (Assens Kommune samt Handicaprådet) samt Facebook side.

   

  Oplæg til Facebook Side

  Udkast til Facebook side blev fremvist af Anne-Line og Charlotte.

  På siden vil være en kalender med relevante ting, som løbende vil blive opdateret.

  Det foreslås, at Handicaprådets møder slutter med en et fast punkt på dagsorden – Synlighed og Handicaprådets Facebook side, hvor relevante ting vil blive synliggjort og aftalt.

   

  Facebook siden vil blive offentliggjort i forbindelse med årsskiftet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Mikael Rosenkilde har fremsendt henvendelse – se bilag.

   

  Gennemgang af dot 1 + 2 ved Tea Holm.

  Dot 3 udgår.

   

  Efter gennemgang af dot 1 + 2 er der mulighed for at stille spørgsmål.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Tea Holm gav en gennemgang.

   

  Der bliver lavet stikprøvekontrol efter der er blevet givet ibrugtagningstilladelse – hver 10. sag bliver udtrukket til stikprøvekontrol.

  Sagerne er begrænset og der er tre sager, som er blevet udtrukket – problemerne omhandler primært niveaufrit adgang.

   

  Det foreslås, at formanden, næstformanden og Mikael tager et møde med formanden og næstformanden i Miljø, Teknik og Plan vedrørende tilgængelighed.

   

  Punktet vil blive dagsordensat i det nye år.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed ønsker at præsentere strategien ”på vej – sammen” for Handicaprådet. Præsentationen forestås af administrationen, Charlotte Kjær og Rie Nielsen.

  På baggrund af præsentationen kommenterer Handicaprådet på strategien ”på vej – sammen”. Det med henblik på videre politisk og administrativ behandling.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Handicaprådet fik en præsentation af strategien ”på vej – sammen”.

  Se udkast som er vedhæftet referatet.

   

  Positiv opbakning fra Handicaprådet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er lavet forslag til årshjul – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Årshjulet blev godkendt – dog skal der tilføjes en stjerne, hvis punktet har betydning for økonomien.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Punkt om BPA.
  • Punkt om hjemløshed.
  • Årsberetning – udkast.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  • Punkt om BPA.
  • Punkt om hjemløshed.
  • Årsberetning – udkast.
  • Overførselsret.
  • Synlighed og Handicaprådets Facebook side.
  • Tabt arbejdsfortjeneste.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 23. januar 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Næste møde afholdes den 23. januar 2020.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Assens Kommune skal være vært for Handicap Grand Prix lørdag den 24. oktober 2020 efter, at bandet Unico fra Assens Kommune vandt Handicap Grand Prix 2019.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Herunder forposter til børnehandicap.

   

  Monika Gunderlund deltager.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Der blev givet en orientering om Assensmodellen.

   

  Materialet som blev gennemgået er vedlagt som bilag.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet:

   

  • Informationsmateriale til unge og deres forældre
  • Nye arbejdsgange vedrørende overgang af sagsbehandling fra børne- til voksenområdet
  • Procedurer for styrket budgetinformation til voksenområdet.

   

  På mødet vil Helle Kreipke orientere om overgang fra ung til voksen i Assens Kommune.

  Beslutning Handicaprådet den 12-12-2019

  Helle Kreipke gav en orientering om overgang fra ung til voksen i Assens Kommune.

   

  Materialet som blev gennemgået er vedlagt som bilag.

   

  Bilag