icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Dagsorden godkendt.

  Det blev besluttet at fremrykke dagsordenspunkterne 7 og 8, så disse blev behandlet først på mødet.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Ingrid Rasmussen får hver uge tilsendt en liste med byggesager, som kigges igennem vedr. tilgængelighed. Ingrid Rasmussen har forespurgt Trafik og Byg, om der er givet dispensationer inden for det seneste år. En byggesagsbehandler inviteres med til et kommende møde i Handicaprådet.

   

  På kommende møde i Handicaprådet dagsordenssættes et punkt om dialog med det politiske niveau – herunder drøftelse af et årligt dialogmøde med Byrådet.

   

  På kommende møde i Handicaprådet dagsordenssættes et punkt vedr. mobilitet for borgere med handicap – herunder regler og procedurer, når en borger med handicap ønsker at flytte fra Assens Kommune.

   

  Handicaprådet godkendte formandens udkast til høringssvar vedr. ny fælles ejendomsadministration.

   

  Handicaprådet har indtil videre afgivet 14 høringssvar i 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Status på råderumskataloger samt budget 2020.
  • General status på den økonomiske situation.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Poul Poulsen orienterede om Assens Kommunes meget alvorlige økonomiske situation. Første budgetopfølgning viser, at Assens Kommune ved udgangen af 2019 vil have et merforbrug på 114 mio. kr., - hvoraf 62 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2018.

  De midler, der er i kassebeholdningen, er bundet til sale-and-lease-back aftaler.

   

  Alle udvalg har fremsendt råderumskatalog til Økonomiudvalget. Materialet vil indgå ved de kommende budgetforhandlinger. Der er ikke truffet nogle beslutninger vedr. råderumskatalogerne.

   

  Det er besluttet at gennemføre en ekstern analyse af udvalgte punkter i Assens Kommunes økonomi. Resultatet heraf forelægges politisk i august 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af Handicaprådets økonomi ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Rapport og posteringer er vedlagt som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Gennemgang af Handicaprådets økonomi ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Tallene fremgår af de vedhæftede bilag.

   

  Der er 45.270 kr. tilbage i budget 2019.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  På grund af for få tilmeldinger besluttede Handicaprådets arbejdsgruppe at udsætte det planlagte fyraftensmøde til efteråret.

  Arbejdsgruppen orienterer om status.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Handicaprådets arbejdsgruppe foreslog en ny dato for temamødet vedr. job, uddannelse og handicap. Der var tilslutning fra Handicaprådet til, at temamødet holdes 20. april 2020.

   

  Indhold og form fastholdes. Der vil blive lagt endnu mere vægt på annoncering.

   

  Arbejdsgruppen holder planlægningsmøde torsdag den 5. september 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed behandlede 3. juni 2019 notat om magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018.

  Notatet præsenteres på Handicaprådets mødet.

   

  Se bilag - notat om magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Pia Wöllner orienterede om magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018.

  Det kan være vanskeligt at forholde sig til tallene, pga. meget begrænset sammenligningsgrundlag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes deltagelse i Task Force Børnehandicap – der er brug for at inddrage Handicaprådet gennem et interview og der skal på mødet udpeges deltagere til interview.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Esben Krægpøth orienterede om forløb med Task Force Børnehandicap.

  Taskforceforløbet er netop igangsat, og man er i gang med at indsamle materiale.

   

  Handicaprådet indstiller Anne Line Bæk Søgaard, Ingrid Rasmussen, Mikael Rosenkilde, Poul Poulsen, Rie Nielsen og Betina Signe Stick til deltagelse i interview med Socialstyrelsens taskforce.

   

  Spørgeguide fremgår af den overordnede interviewguide, der er udsendt som bilag.

   

  Interviewet holdes 2. september kl. 17.20 – 18.30, på Assens Rådhus, mødelokale 3.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering ved Esben Krægpøth.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Esben Krægpøth orienterede om ankestatistik for første kvartal 2019. Ankestyrelsen har behandlet 63 ankesager fra Assens Kommune. Heraf er 13 sager er omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 20,6%.

   

  Notat vedr. ankestatistik vil fremgå af dagsordenen til politisk behandling i august 2019.

   

  Hvis man har input vedr. forbedring af sagsbehandling, er man velkommen til at kontakte Esben Krægpøth vedr. børneområdet og Michael Bjørn vedr. voksenområdet.

  Alternativt kan input til forbedring af sagsbehandling fremsendes som punkt til Handicaprådets dagsorden.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kort gennemgang af Sundhedspolitikken ved Michael Bjørn og Esben Krægpøth.

   

  Høringsudkast er vedlagt som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Esben Krægpøth orienterede om ny sundhedspolitik for Assens Kommune. Sundhedspolitikken behandles i Byrådet i næste uge, hvorefter den forventes sendt i høring. Alle politiske udvalg arbejder med sundhedspolitikken.

   

  Ingrid Rasmussen stillede spørgsmål ved personalets muligheder for at udmønte sundhedspolitikken i botilbud.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Tilgængelighed ved byggeri. Handicaprådet inviterer Trafik og Byg til at deltage på et kommende møde.

   

  Handicaprådets dialog med det politiske niveau - herunder drøftelse af et årligt dialogmøde med Byrådet.

   

  Geografisk mobilitet for borgere med handicap – herunder regler og procedurer, når en borger med handicap ønsker at flytte fra Assens Kommune.

   

  Task Force Børnehandicap – status.

   

  Temamøde vedr. job, uddannelse og handicap – status fra Handicaprådets arbejdsgruppe.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes torsdag den 5. september 2019 kl. 15.15.

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Næste møde afholdes torsdag den 5. september 2019 kl. 15.15.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om kvalitetskrav til førerhunde – se bilag.
  • Borgertip.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

  Materiale om kvalitetskrav til førerhunde er vedlagt som bilag til Handicaprådet til orientering. Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange førerhunde og servicehunde, der er i Assens Kommune.

   

  Orientering om Borgertip, som er en app, hvor man kan indberette huller i vejen mv.

   

  Bilag