icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Økonomi
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Dagsorden godkendt.

  Punkt 6 Info i forbindelse med valg udskydes til førstkommende møde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Flere borgere med handicap i job og uddannelse

  I forbindelse med Handicaprådets indsatsområde Flere borgere med handicap i job og uddannelse, er der nedsat en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for planlægning af aktiviteter.

  Arbejdsgruppen havde første møde onsdag den 9. januar 2019.

  På mødet drøftede arbejdsgruppen følgende forslag:

   

  • Deltagelse på forårsmesse 3. marts 2019 i Arena Assens Kommune
  • Fyraftenmøde for virksomheder og borgere

   

  Forslagene drøftes i Handicaprådet, inden arbejdsgruppen fortsætter planlægningen.

  Arbejdsgruppen vil gerne have forslag til en titel for fyraftenmødet.

   

  Referat fra arbejdsgruppens møde er vedlagt.

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Der var tilslutning i Handicaprådet til arbejdsgruppens forslag:

   

  • Deltagelse på forårsmesse 3. marts 2019 i Arena Assens Kommune
  • Fyraftenmøde for virksomheder og borgere

   

  Forårsmesse 3. marts

  Det er vigtigt at Handicaprådet bliver synliggjort.

   

  Standen bør være bemandet med mindst to personer under hele messen – en politiker og en repræsentant fra handicaporganisationerne.

   

  Det blev aftalt på mødet, at der sendes et ”bemandingsskema” rundt til Handicaprådet, hvor man kan melde sig til at stå ved standen i en eller flere timer.

   

  Det blev foreslået,

   

  • at der på messen skal fremvises nogle mindre hjælpemidler – fx en spiserobot, it-kommunikation eller lignende.

   

  • at der skal være mulighed for at prøve hjælpemidler, fx prøve at færdes rundt i Arena Assens i kørestol.

   

  • at der på messen skal informeres om det kommende fyraftensmøde for borgere og virksomheder. Dette forudsætter, at dato og udkast til indhold er fastlagt.
    

  Fyraftensmøde

  Ingrid Rasmussen orienterede om, at DH også har fokus på borgere med handicap og job. Handicaprådet besluttede, at en repræsentant fra DH inviteres med i arbejdsgruppen. Ingrid Rasmussen inviterer.

   

  (En del af) fyraftensmødet bør være delt op i forskellige sessioner, så man kan målrette sin deltagelse efter interesse.

   

  Arbejdsgruppen kan spørge Udvikling Assens, om de vil formidle arrangementet i deres nyhedsbrev.

   

  Forslag til oplægsholdere: socialt ansvarlige virksomheder, fleksjobambassadører og beskæftigelseskonsulent fra Assens Jobcenter, virksomheder, som har ansat borgere med handicap.

   

  Kommende møde i arbejdsgruppen

  Arbejdsgruppen har møde igen 30. januar kl. 10.30, hvor der vil blive arbejdet videre med forslagene, inkl. opfølgning på input fra dette møde.

  Referat fra arbejdsgruppemødet rundsendes til Handicaprådet.

   

  Flemming Frederiksen sender evt. input og spørgsmål til Ingrid Rasmussen forud for mødet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  På mødet giver administrationen et kort oplæg og status på temaet god sagsbehandling med udgangspunkt i behandlede sager i Uddannelse, Børn og Familie (UBF) og Social og Sundhed (SSU) 3. december 2018.

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Administrationen præsenterede konklusionerne fra ekstern audit på sagsbehandlingen i hhv. Børn og Familie samt Myndighed Social samt orienterede om, hvordan der arbejdes med opfølgning på anbefalingerne.

   

  Materialet er vedhæftet, og findes også på Assens Kommunes hjemmeside.

   

  Det blev drøftet, at der fortsat er sager, hvor sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende.

  Det blev bl.a. nævnt et tilfælde, hvor borger ikke blev oplyst om forventet sagsbehandlingstid. Michael Bjørn opfordrer til, at man tager kontakt til myndighedsledelsen eller vicedirektør for området, hvis man oplever, at sagsbehandlingen er mangelfuld.

   

  Fastholdelse af medarbejdere blev drøftet, bl.a. arbejdsvilkår, lønniveau og efteruddannelse.

   

  Det blev aftalt, at ankestatistik dagsordenssættes til kommende møde i Handicaprådet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om henvendelse omkring omklædning.
  • Samkørsel til Årsmødet i Nyborg.
  • Udarbejdelse af høringssvar Vision 2030.
  • Handicaprådets årsberetning – Ingrid medbringer udkast.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  • Handicaprådets årsberetning – Ingrid medbringer udkast.


  Orientering om henvendelse omkring omklædning

  Der er problemer vedr. omklædning i kommunens svømmehaller. Der er ikke faciliteter til, at personer med handicap kan få hjælp til omklædning af en person af det modsatte køn.

   

  Det blev besluttet, at Handicaprådet vil skrive til kommunens svømmehaller for at gøre opmærksom på problematikken og henstille til, at man etablerer omklædningsfaciliteter for borgere med handicap.

   

  Der blev opfordret til at tage kontakt til Fyens Stiftstidende for et evt. interview med handicaprådsformanden omkring tilgængelighed.

   

  Samkørsel til årsmøde i Nyborg

  Mikael Rosenkilde, Flemming Frederiksen, Anette Rejnholdt, Ingrid Rasmussen, Poul Poulsen, Betina Signe Stick, Charlotte Kjær deltager.

   

  Afbud fra Anne Line. Anette Rejnholdt deltager i stedet for Lis Lund.

  Henrik Hansen melder tilbage til Christina Sauer vedr. deltagelse.

  Det er muligt at få refunderet deltagerbetaling ved afbud.

   

  Ingrid Rasmussen har fået en henvendelse fra Det Centrale Handicapråd, om Handicaprådet vil holde oplæg om indsatsområdet Flere borgere med handicap i job og uddannelse. Ingrid Rasmussen har meldt tilbage, at Handicaprådet evt. gerne vil holde oplæg på et senere tidspunkt.

   

   

  Høringssvar til Vision 2030

  Vision 2013 blev drøftet, herunder bl.a.

  • at Vision 2030 på mange områder er meget konkret, men ikke specifikt omhandler borgere med handicap/tilgængelighed
  • at Vision 2030 mangler noget om ordentlighed
  • at visionen skal omsættes i politikker og handleplaner
  • kommunens økonomiske situation
  • demografisk udvikling
  • mv.

   

  Umiddelbart efter dette møde er der møde i Glamsbjerg om Vision 2030.

  Efter visionsmødet rundsender Ingrid Rasmussen udkast til høringssvar fra Handicaprådet til Handicaprådets medlemmer. Evt. bemærkninger bedes sendt til Ingrid Rasmussen senest 10. februar. Derefter færdiggøres høringssvaret og sendes rundt til Handicaprådets medlemmer til godkendelse, inden høringsfristen den 15. februar 2019.

   

  Man kan afgive høringssvar både som Handicapråd og som enkeltperson.

   

  Handicaprådets årsberetning

  Ingrid Rasmussen har d.d. (24. januar 2019) sendt udkast til årsberetningen til handicaprådets medlemmer. Ingrid vil gerne have tilbagemeldinger fra Handicaprådets medlemmer.

   

  Årsberegningen dagsordenssættes til godkendelse på Handicaprådets møde 14. marts 2019.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Drøftelse og gennemgang af den økonomiske situation herunder et tilbageblik på 2018 og fremadrettet på 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Der har været og vil i 2019 fortsat være et stort fokus på kommunens økonomiske situation og reduktioner. Det er en svær men nødvendig opgave.

   

  De er nedsat et opgaveudvalg – et såkaldt § 17 skt. 4 udvalg - som har til opgave at komme med anbefalinger til Byrådet i forhold til borgernes sundhed.

  Udvalget har bl.a. fokus på mental sundhed og forebyggende indsatser (fx forebyggelse af livsstilssygdomme). Når opgaveudvalget har afleveret dets arbejde til Byrådet, nedlægges udvalget.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Sekretariatschef Lene Wilhøft deltager i mødet fra kl. 17.15 og giver en orientering om brug af tegnsprogstolk i forbindelse med stemmeafgivning – se bilag.

   

  Derudover vil Lene kort gennemgå pjecen ”Valg for alle” – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Punktet blev udsat til kommende møde.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Forslag til punkter til kommende møder:

  • Orientering om fælleskommunalt indkøb. Hvor meget fælleskommunalt samarbejde er der? Indkøbsafdelingen inviteres til at deltage.

  Ingrid Rasmussen sender en præcisering af, hvad Handicaprådet gerne vil orienteres om, til Christina Sauer.

   

  • Orientering omkring Kvalitetsstandard og håndbog for BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance).

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 14. marts 2019. kl. 15.15 i mødelokale 2.

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Næste møde afholdes den 14. marts 2019 kl. 15.15.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

  Der var ingen punkter under eventuelt.