icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 23. august 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af forslag til udmøntning af indsatsområder.

   

  Handicaprådet påbegyndte i marts en proces vedrørende prioritering af temaer og fokusområder for Handicaprådet i indeværende periode.

  Temaer og fokusområder har været et punkt på dagsordenen på handicaprådets seneste tre møder:
   

  15. martsFørste input vedr. temaer og fokusområder.

  19. aprilGruppering og prioritering af temaer.

  14. juniForslag til konkretisering af de valgte fokusområder.

   

  På baggrund af Handicaprådets drøftelser og forslag har administrationen sammenskrevet et forslag til udmøntning af de fire valgte fokusområder.

   

  ./. Forslag til udmøntning af indsatsområder samt plancher fra Handicaprådets møde den 14. juni er vedhæftet.

   

  Punkter til drøftelse:
   

  • Forslag til Handicaprådets indsatsområder 2018-2021, herunder
  • Arbejdsgrupper: udpegning af deltagere, succeskriterier mv.
  • Tidsperspektiv
  • Evt.

   

  Nina Henriksen og Pia Wöllner deltager i punktet.

  Der er afsat 45 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Handicaprådet har været igennem tre runder og har derved fundet frem til fire indsatsområder, som Handicaprådet skal arbejde videre med i arbejdsgrupper.

   

  Nedenfor de fire indsatsområder/temaer:

   

  • Flere handicappede i job og uddannelse
  • Øget tilgængelighed for personer med handicap
  • Fokus på teknologi og etik
  • Synliggørelse af de enkelte målgrupper

   

  Handicaprådet blev enige om at tage et indsatsområde ad gangen.

  Første indsatsområde, som Handicaprådet starter med at arbejde med fra næste møde i november og de tre næste møder frem – Flere handicappede i job og uddannelse.

   

  Mødet planlægges af en arbejdsgruppe bestående af Anne Line Bæk Søgaard og Ingrid Rasmussen.

  Administrationen inviterer til planlægningsmøde.

   

  Der kom forslag om, at bruge eksterne samarbejdspartnere fra fx Jobcenteret eller Udvikling Assens.

  Forslag om, at få besøg fra Autisme foreningen.

   

  Yderligere forslag kan sendes til Ingrid Rasmussen senest den 14. september 2018.

   

  Handicaprådet foreslog, at der fra år 2019 afholdes to ekstra møder årligt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark sendes til høring i Handicaprådet forud for den politiske behandling i Assens Kommune.

   

  Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  I Assens Kommune skal Rammeaftalen 2019-2020 behandles politisk i september 2018.

   

  Rammeaftalen 2019-2020 vil kort blive gennemgået på Handicaprådets møde den 23. august 2018.

   

  Såfremt Handicaprådet har bemærkninger til Rammeaftale 2019-2020, bedes de sendt til Pia Wöllner senest mandag den 27. august 2018 kl. 9.00.

   

  Pia Wöllner deltager i punktet og der er afsat 20 min.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Pia Wöllner gav en kort gennemgang af Rammeaftalen.

   

  Handicaprådet har mulighed for, at afgive høringssvar til rammeaftalen – frist mandag den 27. august 2018.

  Formanden laver høringssvar og har fokus på stigningen i taksterne/udgiftsudviklingen.

   

  Rammeaftalen skal behandles politisk i september måned.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet afgiver høringssvar på Socialtilsynets rapporter for 2017, med frist for indsendelse af høringssvar fredag den 31. august 2018.

  Sagsfremstilling

  Orientering om Socialtilsynets tilsyn 2017, med længerevarende og midlertidige botilbud efter ABL § 105 og SEL § 107, samt med Misbrugscentret.

   

   

  Baggrund

  Socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles kvalitetsmodeller for henholdsvis plejefamilier og øvrige sociale tilbud, herunder for botilbud. Tilbuddenes kvalitet bliver vurderet på baggrund af følgende temaer (kvalitetsmodellen er revideret pr. januar 2017):

   

  1)     Uddannelse og beskæftigelse.

  2)     Selvstændighed og relationer.

  3)     Målgrupper, metoder og resultater.

  4)     Sundhed og trivsel.

  5)     Organisation og ledelse (for tilbud) / Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier).

  6)     Kompetencer.

  7)     Fysiske rammer.

   

  Økonomi indgår ikke længere som tema i kvalitetsmodellen, men vurderes som en selvstændig del af tilsynet.

   

  Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som beskrives og vurderes på en 5-trinsskala (5 = højeste vurdering). Kvalitetsmodellen skal være med til at sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet.

   

  Socialtilsynet skal mindst én gang om året, gennemføre et driftsorienteret tilsyn på alle fuldt re-godkendte institutioner. Tilsynene udføres altså på to forskellige måder: enten som a) ’Driftsorienteret tilsyn’ eller som b) ’Tilsyn med henblik på fuld re-godkendelse’. Ved et driftsorienteret tilsyn, som udføres på fuldt re-godkendte institutioner, vil det ofte være udvalgte temaer af de 7 temaer, der føres tilsyn med. Typisk vil institutionen ikke på forhånd være oplyst om hvilke temaer tilsynet ønsker at inddrage! Ved et fuldt re-godkendelsestilsyn inddrager tilsynet flere/alle temaer i kvalitetsmodellen. Der udover skelner Socialtilsynet mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.   

   

  Tilsyn 2017

  Assens Kommunes 10 bosteder og Assens Misbrugscenter havde henholdsvis anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2017. Alle tilsyn er udført som driftstilsyn, da alle 11 tilsynssteder er fuldt re-godkendt fra 2014-2015. Alle tilbud blev godkendt – uden påbud, vilkår og anmærkninger. I tilsynsrapporterne gøres det samlet set gældende, at tilbuddene er velfungerende tilbud, som lever op til kvalitetsmodellens krav og opfylder betingelserne for godkendelse.

   

  • Assens Misbrugscenter: Tilbuddet om ’Ambulant alkoholbehandling’ blev re-godkendt med fokus på alle temaer i kvalitetsmodellen. Der blev efterfølgende udført anmeldt driftstilsyn med særligt fokus på temaerne ’Sundhed og trivsel’, ’Organisation og ledelse’, ’Kompetencer’ og ’Fysiske rammer’. Temaerne vurderes højt med gennemsnitsscorer på 5 - ’Fysiske rammer’ dog kun med gennemsnitsscoren 3.

   

  • Botilbuddene CSA, Østerbo, Stærevænget, Poul Mose Parken, Møller Eriksens Vej, Bryggervangen, Nyholmgården, Skovvangen: er alle blevet godkendt ved de anmeldte og uanmeldte driftstilsyn, der blev udført i 2017. Driftstilsynene havde fokus på vekslende temaer. For alle bosteders vedkommende vurderes de udvalgte temaer i kvalitetsmodellen samlet set relativt højt – med angivelse af enkelte ’udviklingspunkter’ for nogle bosteders vedkommende.

   

  • Botilbuddene Lindebjerg og Pilebakken: blev godkendt ved de udførte anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. De udvalgte temaer vurderes relativt højt fra middelscoren 3 og op. For flere udvalgte temaer anføres specifikke udviklingspunkter, som bl.a. handler om at opsætte mål for indsatser og opfølgning på målopnåelse for de enkelte borgere, om udarbejdelse af skriftlig dokumentation og om kompetenceudvikling.

   

  Plejefamilier: det har ikke været muligt at indhente en uddybende opgørelse fra Socialtilsyn Syd vedrørende kvalitetsvurderingen af plejefamilier i Assens Kommune i 2017. Socialtilsyn Syd oplyser dog, at der er 127 plejefamilier i Assens Kommune med generel godkendelse (pr. aug. 2018) og 3 ny-godkendte plejefamilier i 2017.

  Nina Henriksen deltager og der er afsat 10 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Nina Henriksen gav en orientering om Socialtilsyn.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet afgiver høringssvar på Årsrapport Socialtilsyn Syd 2017, med frist for høringssvar fredag den 31. august 2018.

  Sagsfremstilling

  Orientering om Årsrapport fra Socialtilsyn Syd 2017.

   

  Årsrapport Socialtilsyn Syd 2017

   

  Årsrapporterne fra de fem socialtilsyn har bl.a. til formål at fungere som:

   

  • Årlig afrapportering til Børne – og Socialministeriet.
  • Oplysningskilde for Socialstyrelsens auditfunktion.
  • Sammenligningsgrundlag på tværs af de fem socialtilsyn.
  • Input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne.
  • Ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn.
  • Information til tilbud og plejefamilier.
    

  Årsrapporten fra Socialtilsyn Syd udlægger den selvforståelse som tilsynet lægger til grund for deres praksis, og for deres vision og ambitioner for tilsynsarbejdet og giver et indblik i de tilsynsfaglige begreber, principper og udviklingslinjer som tilsynet har arbejdet med i det forgangne år.

   

  I 2017 havde Socialtilsyn Syd generelt fokus på følgende faglige principper, begreber og udviklingslinjer:

  • Re-godkendelse af tilbud om Ambulant Alkoholbehandling.
  • Konsolidering af driften og stabilisering af tilsynsfagligheden, med særligt fokus på:
  • At udvikle det ’risikobaserede tilsyn’, herunder at hæve andelen af uanmeldte tilsyn, føre tilsyn på ’skæve tidspunkter, skift af tilsynskonsulent
  • At balancere kontrol og faglig udvikling af tilbuddene, herunder med særligt fokus på hvordan tilbuddene fortsat kan fastholde og udvikle deres kvalitet
  • At udvikle den dialogbaserede tilgang i tilsynsarbejdet, baseret på åbenhed, respekt, nysgerrighed.
    

  Nina Henriksen deltager og der er afsat 10 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Nina Henriksen gav en orientering.

  Materialet som blev gennemgået på mødet er vedhæftet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet afgiver høringssvar på Evaluering af tilsynsreformen, med frist for høringssvar fredag den 31. august 2018.

  Sagsfremstilling

  Orientering om Evaluering af tilsynsreformen.

   

  Evaluering af tilsynsreformen

  Socialstyrelsen udgav i maj 2018 Evaluering af tilsynsreformen, som indeholder i alt seks delevalueringer, der henholdsvis er udarbejdet af Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

  Evalueringen indgår som afsæt for den politiske opfølgning på tilsynsreformen og dens hovedformål er at efterprøve hvorvidt og i hvilket omfang målsætningerne for tilsynsreformen er opnået, som følger:

   

  • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn.
  • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
  • Borgerne i centrum.
  • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes.
  • Bedre styr på økonomien.

   

  Evalueringens hovedkonklusioner:

  De politiske målsætninger for tilsynsreformen er overordnet set blevet indfriet og de centrale elementer i reformen er blevet implementeret. Der ses en generel stigning i socialtilsynets kvalitetsbedømmelse af de sociale tilbud på alle temaer i kvalitetsmodellen på tværs af alle fem socialtilsyn. Tre ud af fire tilbud bliver bedømt til at have en højere kvalitets i 2017 sammenlignet med 2015. Der er dog forskel i bedømmelsespraksis mellem de frem socialtilsyn.

  På flere områder er der fortsat behov for at udvikle praksis, både for at styrke en systematisk varetagelse af og udvikling i den faglige kvalitet i tilsynsarbejdet. Generelt er der udbredt tilfredshed med samarbejdet mellem tilbud og de sociale tilsyn og tilbuddene vurderer, at tilsynet bidrager positivt til udvikling og læring. Anbragte børn og unge trives generelt set. Der er dog en generel tendens til, at børn og unge anbragt i plejefamilie er i bedre trivsel end børn og unge anbragt på sociale opholdssteder/døgninstitution.

  Nina Henriksen deltager og der er afsat 10 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Nina Henriksen gav en orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicapprisen.
  • Festaften fredag den 2. november 2018.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  • Handicapprisen.

  Prisen uddeles af formanden på festaftenen og gave indkøbes til omkring 500 kr. samt buket og diplom.

  Annoncen annonceres i Lokalavisen, Folkebladet samt på nettet.

  Der laves A4 annonce til ophæng rundt i kommunen – Christina Sauer rundsender til alle.

  Indlæg af Christine Feldthaus.

  Underholdning af Glamsbjerg Fri og Efterskole – koret og orkesteret.

   

  • Henvendelse fra KulturHuset Industrien i Aarup – søge om tilgængelighedspris.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • 2. budgetopfølgning i Assens Kommune – drift.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  De forskellige udvalg gav en orientering af 2. budgetopfølgning i Assens Kommune – drift.

   

  Der skal findes yderligere besparelser samt der skal kigges på sparekataloger. Der har netop været afholdt budgetseminar og det bærer præg af, at der ligger en kæmpe stor opgave foran.

   

  Der henvises til referat af den 13. august 2018 Social og Sundhed, Uddannelse Børn og Familie.

  Referat fra Økonomiudvalget af den 21. august 2018.

   

  Handicaprådet inviteres til dialogmøde mandag den 3. september kl. 17, hvor der er mulighed for at spørge ind samt stille spørgsmål til sparekataloget/budgetkontrol i forhold til Social og Sundhedsudvalget.

   

  Handicaprådet ønsker, at få et dialogmøde med Uddannelse, Børn og Familie i forhold til sparekataloget/budgetkontrol.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  • Flere handicappede i job og uddannelse – fra november og de næste 3 møder
  • Information om ny lov:
   • Lov 193 og Lov 553.
  • Drøftelse af BPA.
  • Inklusion – orientering om arbejde i UBF vedrørende revidering af

  inklusionsindsatsen.

  • Orientering om sagsbehandlere i børnehandicap.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den torsdag den 15. november 2018.

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Næste møde afholdes torsdag den 15. november 2018 kl. 15.15.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-08-2018

  Intet.