icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kl. 15.20 – 15.40


  Bygningskonstruktør Tea Holm deltager og giver en kort gennemgang af det nye bygningsreglement.

  Byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne efter 1. juli 2018.

   

  1. juli 2018 træder BR18 i kraft.

  Det nye i BR18 er, at kommunerne ikke længere skal sagsbehandle de tekniske bestemmelser, herunder tilgængelighedsbestemmelserne.

   

  Det vil sige, at såfremt tilgængelighedsbestemmelserne ønskes fraveget skal ansøger indsende en konkret dispensationsansøgning, før kommunen bliver opmærksom på forholdet.

   

  Med BR18 bliver det indført, at der til alle typer byggerier (udhuse, garager, carporte o.l. undtaget) skal udstedes en ibrugtagningstilladelse, uagtet at kommunerne ikke skal kontrollere de tekniske bestemmelser.

   

  Derudover bliver det indført, at kommunerne i 10 % af de mere komplicerede byggesager skal foretage stikprøvekontrol, hvor alt materiale skal gennemses, herunder tilgængelighedsbestemmelserne.

   

  I de 10 % af byggesagerne der bliver udtaget til stikprøvekontrol, vil der blive gennemført et bygningssyn og her vil f.eks. tilgængelighedsbestemmelserne blive kontrolleret.

   

  Gøres kommunen opmærksom på et eventuelt ulovligt forhold, skal kommunen undersøge forholdet nærmere, og skal herefter træffe afgørelse om en eventuel lovliggørelse.

  Lovliggørelsen kan gennemføres enten som en retlig (der gives dispensation) eller fysisk (forholdet skal leve op til kravene i BR18) lovliggørelse.

   

  Såfremt der søges en dispensation ved byggeansøgning eller i de tilfælde hvor kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold på tilgængelighedsbestemmelserne, vil handicaprådet blive hørt, såfremt kommunen er sindet at give en dispensation.

   

  Altså følges den hidtidige praksis omkring høring i de tilfælde.

   

  Det vil ikke længere være muligt at indgå i en dialog med bygherre omkring hvordan tilgængelighedsbestemmelserne bedst kan løses så dispensationer undgås.

   

  I kommunale byggeprojekter vil handicaprådet stadig blive hørt som hidtidig.

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  Tea Holm gav en kort gennemgang af de nye regler i henhold til BR 18.

  De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

   

  Handicaprådet drøftede deres roller og muligheder i forhold til ændringerne fra BR15 til BR18.


  Nedenfor fremgår kort opsamling på det fremlagte:

  -         Der skal ikke teknisk byggesags behandles mere, det vil sige at kommunen ikke bliver opmærksom på eventuelle dispensationer der skal søges. Som det er nu er det fortrinsvis kommunen der opdager at der skal gives en dispensation, og ikke ansøger. I de fleste sager indgår kommunen en dialog med ansøger omkring at få forholdet til at overholde bygningsreglementet. Dette vil ikke komme til at foregå efter BR18 da kommunen ikke må sagsbehandle disse bestemmelser.

   

  -         De forhold der bliver sat flest vilkår omkring i byggetilladelser er niveaufri adgang, handicap wc, handicap parkering og taktile overflader. Det er ligeledes disse forhold der oftest ikke er udført i byggerierne.

   

  -         Der er ikke noget overblik endnu over omfanget af eventuelle dispensationssager og lovliggørelsessager.

   

  -         Såfremt kommunen er sindet at meddele en dispensation bliver handicaprådet hørt i forhold til de nuværende retningslinjer.

   

  -         De offentlige byggeprojekter vil stadig blive sendt i høring ved handicaprådet.

   

  Svar på spørgsmål stillet til muligheden for rådets indsigt i byggesager undersøges administrativt. Handicaprådet orienteres nærmere.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Tilbagemelding på temadag for Handicapråd – afholdt i Vejen.
  • Festaften for aktive medborgere afholdes den 2. november 2018 i Glamsbjerg Hallen.

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  • Tilbagemelding på temadag for Handicapråd, som blev afholdt i Vejen.
   • Tilbagemeldinger fra deltagere. Gavnligt med indsigt i andre kommuners praksis. Herunder drøftelser omkring tidlig inddragelse, samt samspil med de politiske udvalg.
  • Festaften for aktive medborgere afholdes fredag den 2. november 2018 i Glamsbjerg Hallen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om genopretningsplan – BEK, SSU og UBF.
  • KL´s Social og Sundhedspolitiske Forum – afholdt i Aalborg.
  • Beskæftigelsesministerens mål.

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  • Orientering om genopretningsplan – BEK, SSU og UBF.
   • Korte orienteringer fra de respektive udvalg. Sagerne behandles procesmæssigt videre i Økonomiudvalg og Byråd.
   • Økonomiaftalen om kommunernes økonomi kort berørt.
  • KL´s Social og Sundhedspolitiske Forum – afholdt i Aalborg.
   • Særligt fokus på kommunernes forebyggelse (tidlig indsats).
   • Sundhedsprofil / KL’s forebyggelsesudspil
  • Beskæftigelsesministerens mål.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  • Information om ny lov:
   • Lov 193 og lov 553
  • Drøftelse af BPA
  • Inklusion – orientering om arbejde i UBF vedrørende revidering af inklusionsindsatsen.

   

  Orientering om sagsbehandlere i børnehandicap.

   

  NB: De enkelte forslagsstillere indsender det aftalte skema til administrationen så der på baggrund af det, kan udarbejdes et dagsordenspunkt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 6. september 2018 kl. 15.15.

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  Næste møde afholdes den 6. september 2018 kl. 15.15.


  Mødedatoen skal ændres, da der er borgermøde i kommunen kl. 16.30.

  Administrationen udsender nye forslag til datoer for mødet sammen med referatet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  Orientering om ankestatistik ved Esben Krægpøth.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kl. 16.30 – 18.00

   

  Pia Wöllner og Nina Henriksen deltager i punktet.
   

  Temaer og fokusområder for Handicapområdet

  Handicaprådet arbejder videre med konkretisering og prioritering af de fire fokusområder, som blev valgt på mødet den 19. april 2018.
   

  • Teknologi.
  • Arbejdsmarked og uddannelse – herunder aktivt medborgerskab/samskabelse.
  • Tilgængelighed og natur.
  • Fokus på målgrupper, herunder børn og unge, psykiske handicaps og psykiatri, BPA mv. - inkl. overskriften tilgang og forståelse.

  Beslutning Handicaprådet den 14-06-2018

  Pia Wöllner og Nina Henriksen deltog i punktet.
   

  Handicaprådet fik konkretiseret og prioriteret de fire fokusområder:
   

  • Teknologi.
  • Arbejdsmarked og uddannelse – herunder aktivt medborgerskab/samskabelse.
  • Tilgængelighed og natur.
  • Fokus på målgrupper, herunder børn og unge, psykiske handicaps og psykiatri, BPA mv. - inkl. overskriften tilgang og forståelse.


  Administrationen udarbejder konkret forslag til udmøntning af de fire fokusområder.

  På Handicaprådets næste møde træffes beslutning om rådets visioner og mål for perioden.