icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 29. september 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Hans Ole Hansen, Projektleder fra Miljø og Natur deltager i punktet og vil fortælle om etablering af stier langs kysten.

  Der er afsat 15 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Hans Ole Hansen, Projektleder fra Miljø og Natur deltog i punktet og fortalte om etablering af kystnær vandrerute langs Helnæs bugten.

  Den første del af stien/ruten er godkendt af lodsejerne, men 2. del er endnu ikke færdigbehandlet. Stien bliver omkring 20 kilometer.

  Der blev stillet spørgsmål omkring særlige Handicapvenlige strækninger.

  Det vil være muligt at indarbejde dette. Handicaprådet understreger vigtigheden heri.

  Indvielse af stien/ruten bliver omkring november 2016. 

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Susanne Westerskov, afdelingsleder i Jobcenteret vil deltage og fortælle om ankeafgørelser – førtidspensionister under 40 år.

  Der er afsat 20 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Susanne Westerskov, afdelingsleder i Jobcenteret gav en overordnet gennemgang.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet annonce til avisen– kvartside – se bilag.

  Annoncen annonceres i Lokalavisen i uge 39 (ca. kr. 2.495 + moms).

  Annoncen annonceres i Folkebladet i uge 38 + 40 (ca. kr. 500 + moms).

  Derudover annonceres der på Assens Kommunes hjemmeside i uge 39 og 40.

  Der er frist for indsendelse af indstillinger fredag den 14.oktober 2016 kl. 12.00.

  Udpegningsudvalget (Ingrid Rasmussen, Mikael Rosenkilde og Henrik Hansen) skal umiddelbart derefter mødes og udpege den person, som skal have Handicapprisen.

  Invitation med program til foreningsaften den 4. november 2016 – se bilag - udsendes mandag den 26. september 2016.

  Formanden sørger for at sende invitationen til alle DHs organisationer i Assens Kommune.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Invitation til foreningsaften den 4. november 2016 er rundsendt.

  Udpegningsudvalget består af Ingrid Rasmussen, Mikael Rosenkilde og Henrik Hansen.

  Det besluttes, at der købes en gave til prismodtageren omkring 500 kr. og en buket blomster.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet afgiver høringssvar på Årsrapport Socialtilsyn Syd 2015, med frist for høringssvar mandag den 10. oktober 2016.

  Beslutningstema

  Orientering om Årsrapport fra Socialtilsyn Syd 2015.

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten fra Socialtilsyn Syd har bl.a. til formål at fungere som:

  • Årlig afrapportering til Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
  • Oplysningskilde for Socialstyrelsens auditfunktion.
  • Sammenligningsgrundlag på tværs af de fem socialtilsyn
  • Input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne
  • Ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn

  Årsrapporten 2015 fra Socialtilsyn Syd belyser kvaliteten i de sociale tilbud, i alle de kommuner som hører under deres område, i to overordnede perspektiver: a) kvalitetsmodellens 7 temaer, med fokus på én fælles indikator for hvert tema i kvalitetsmodellen, som de 5 tilsynschefer har udvalgt. b) særligt udvalgte fokuspunkter.

  Rapporten baserer sin opsamling på et samlet datatræk på de gennemsnitlige indikatorscorer for alle drifts- og re-godkendelsesbesøg i 2015, på tværs af tilbudsområderne, samt på fokusgruppeinterviews med tilsynskonsulenterne.

  Kvaliteten af de sociale tilbud i Syddanmark – generelt

  Temaer og indikatorer i kvalitetsmodellen – fordelt på de 4 tilbudskategorier:

  • Generelt bedømmes kvaliteten på de 7 temaer på indikatorniveau højt på gennemsnittet i de 4 tilbudstyper:
  • Plejefamilier, Børn/unge-tilbud, Voksentilbud og kombineret b/u – voksen – fra 3,5-4,6 (på en skala fra 0-5).
  • Der er et særligt højt kvalitetsniveau på indikatorbedømmelsen af tre temaer på tværs af tilbudstyper: ’Medarbejdernes kompetencer’, ’De fysiske rammer’, ’Organisations og ledelse/familiestruktur og familiedynamik’.
  • Der er store forskelle i kvalitet på tilbudstyperne indenfor 3 temaer: ’Uddannelse og beskæftigelse’, ’Selvstændighed og relationer’, ’Målgrupper, metoder og resultater’.

  Rapporten peger desuden på to overordnede og markante udviklingstendenser i tilbuddene, som Socialtilsynet har haft fokus på i 2015: tilpasning af det juridiske grundlag i botilbud og det generelle kvalitetsløft på plejefamilieområdet i form af øget professionalisering af området.

  Kvaliteten af de sociale tilbud belyst i fokuspunkter

  • I Årsrapporten for 2015 er der særligt fokus på indikatorerne: ’Målgrupperelevansen af tilbuddenes indsatser’, ’Tilbuddenes dokumentation af resultater’ og ’Graden af målopfyldelse for borgerne’ (Tema 3, kriterium 3 i kvalitetsmodellen).
  • Udviklingen i tilbuddenes bedømmelser på de tre indikatorer fra 2014-2015 viser, at der en positiv udvikling.
  • Tilbuddene kan ved udgangen af 2015 dokumentere positive resultater ift. opfyldelsen af de mål, som den visiterende kommune har opstillet for borgerne – tilbuddenes kenskab til borgernes indsatsmål er øget (der er dog stadig tilbud, som ikke kender borgernes indsatsmål).
  • Plejefamilieområdet: antallet af plejefamilier som har kendskab til og kan redegøre for hvordan de understøtter barnets mål er stigende – disse plejefamilier er karakteriseret ved at have et tæt samarbejde med den anbringende kommune, de har en god supervisor, målene i handleplanen er formuleret tydeligt og konkret og/el. plejefamilien har en faglig baggrund, der giver dem den nødvendige viden om hvordan målene kan omsættes.
  • Socialtilsynet har i 2015 haft fokus på at godkende nye plejefamilier.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Formanden har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Forslaget blev uddelt på mødet og der var enkelte bemærkninger.

  Derudover bemærkes det, at der har været en positiv udvikling siden sidste rapport. Dette vil blive tilføjet høringssvaret og herefter vil formanden rundsende til Handicaprådet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet afgiver høringssvar på Socialtilsynets rapporter for 2015, med frist for høringssvar mandag den 10. oktober 2016.

  Beslutningstema

  Orientering om Socialtilsynets tilsyn med længerevarende og midlertidige botilbud, samt med plejefamilier for 2015.

  Sagsfremstilling

  Det er lovgivningsbestemt, at socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles kvalitetsmodeller for henholdsvis plejefamilier og øvrige sociale tilbud, herunder for botilbud. Tilbuddenes kvalitet bliver vurderet på baggrund af følgende temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer

  Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som beskrives og vurderes på en 5-trinsskala (5 = højeste vurdering), som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet efter. Kvalitetsmodellerne skal være med til at sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet.

  Socialtilsynet skal mindst én gang om året, gennemføre et driftsorienteret tilsyn på alle fuldt re-godkendte institutioner. Tilsynene udføres altså på to forskellige måder: enten som a) ’Driftsorienteret tilsyn’ eller som b) ’Tilsyn med henblik på fuld re-godkendelse’. Ved et driftsorienteret tilsyn, som udføres på fuldt re-godkendte institutioner, vil det ofte være udvalgte temaer af de 7 temaer, der føres tilsyn med. Typisk vil institutionen ikke på forhånd være oplyst om hvilke temaer tilsynet ønsker at inddrage! Ved et fuldt re-godkendelsestilsyn inddrager tilsynet flere/alle temaer i kvalitetsmodellen. Der udover skelner Socialtilsynet mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.

  Kommunens 10 bosteder og Assens Misbrugscenter havde anmeldte tilsynsbesøg i 2015 (se bilag: tilsynsrapporter og, oversigtsskema). Der er udført re-godkendelsestilsyn på bosteder og driftstilsyn i Assens Misbrugscenter (som blev re-godkendt i 2014).

  • Det har ikke været muligt at få udleveret en opgørelse over Socialtilsyn Syds tilsyn på plejefamilieområdet i 2015, udover at der er 8 ny-godkendte plejefamilier i Assens i 2015. Familieplejekonsulenterne oplyser, at der aktuelt er 135 plejefamilier med generel godkendelse i Assens. 
  • Assens Misbrugscenter har haft driftstilsyn i 2015, da det blev re-godkendt i 2014. Da centret ikke er et bosted, men et ambulant behandlingscenter, er det dog ikke alle kvalitetskriterier, der indgår i vurderingen af centret. Samlet set vurderes centret relativt højt på 5-trinsskalaen - med gennemsnitskarakterer for de enkelte temaer fra 3-5. Misbrugscentret blev godkendt.
  • Kommunens 10 bosteder Lindebjerg, Pilebakken, Duedalen, Østerbo, Stærevænget, Poul Mose Parken, Møller Eriksens vej, Bryggervangen, Nyholmgården, Skovvangen har alle haft re-godkendelsestilsyn.
  • Nogle tilsyn på bostederne er udført med særligt fokus på udvalgte temaer - andre tilsyn har haft fokus på alle temaer i kvalitetsmodellen.
  • For enkelte bosteders vedkommende fremhæver Socialtilsynet specifikke udviklingspunkter i den samlede vurdering af dem. Det gøres samlet set gældende, at bostederne generelt er velfungerende tilbud, som lever op til kvalitetsmodellens krav og opfylder betingelserne for godkendelse. 
  • 4 bosteder opnåede umiddelbart fuld godkendelse. 6 bosteder blev godkendt med vilkår. I de 6 tilfælde hvor der er tale om godkendelse med vilkår, henvises der bl.a. til uoverensstemmelse mellem godkendelsesgrundlaget og de juridiske rammer og manglende indsendelse af budget. Efterfølgende har bostederne foretaget de påkrævede justeringer i godkendelsen med vilkår. Alle bosteder har sidenhen opnået fuld godkendelse.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Formanden har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Forslaget blev uddelt på mødet og der var enkelte bemærkninger.

  Derudover bemærkes det, at der har været en positiv udvikling siden sidste rapport. Dette vil blive tilføjet høringssvaret og herefter vil formanden rundsende til Handicaprådet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Der er udarbejdet folder omkring partsrepræsentation og bisidderrollen – se link:

  https://www.assens.dk/media/9166/folder-bisidder-og-partsrepraesentant-4-sidet.pdf

  Derudover en kort status om Handicappolitikken.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Mikael Rosenkilde gav en gennemgang af økonomien.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Mødekultur
  • Handicappolitikken status
  • Anmodning om høringssvar vedrørende 7 genbrugs-øer i Assens indre by – se bilag. Høringsfristen er tirsdag den 5. oktober 2016.
  • Forberedelse/tidsplan for møde med udvalgsformænd
  • Kommende aktiviteter – Musholm.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  • Mødekultur – bedre til at overholde tidsplanen.

  • Handicappolitikken status – gennemgået under punkt 7.

  • Anmodning om høringssvar vedrørende 7 genbrugs-øer i Assens indre by – se bilag. Høringsfristen er tirsdag den 5. oktober 2016.

  Der var ingen bemærkninger til formandens udkast.

  • Forberedelse/tidsplan for møde med udvalgsformænd – mødet udsættes til det første møde i 2017 (aflys indkaldelse + sæt forberedelse/tidsplan på i decembermødet).

  • Kommende aktiviteter – Musholm.
   Formanden vil rundsende forslag til datoer.

  • Invitation fra Det Centrale Handicaprådet til Psykiatrikonference den 29. november 2016 – se link:

  http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/11/KLs-Handicap-og-Psykiatrikonference-den-29-november-2016---sat-kryds-i-kalenderen/

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Poul Poulsen - Der er indgået budgetforlig, som skal endelig godkendes den 12. oktober 2016. Punktet vil blive dagsordensat til november mødet, hvor Handicaprådet for nærmere info omkring Handicapdelen.

  IMU – Der afholdes Festdag for Frivillige søndag den 9. oktober 2016.

  Erik Klindt Andersen informerede om afholdt Jobmesse i Odense.

  SSU + MTU – Info omkring rundkørsel.

  Henrik Hansen – Mest i forhold til budget.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicapprisen 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Handicapprisen 2016 og Musholm.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie ved Kenneth Røn Christiansen samt en status på børnehandicap (november mødet, kl. 17.15 – 17.45)
  • Møde med udvalgsformænd (november mødet – indkaldelse er udsendt)
  • Handicappolitikken (november mødet)
  • Forslag til mødedatoer for 2017 – 8 møder årligt (december mødet)
  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Virksomhedsplan 2
  • Velfærdsteknologi

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  • Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie ved Kenneth Røn Christiansen samt en status på børnehandicap (november mødet, kl. 17.15 – 17.45)
  • Handicappolitikken (november mødet)
  • Budget 2017 - Handicapdelen (november mødet)
  • Sagsbehandlingstider (november mødet)
  • Forslag til mødedatoer for 2017 – 8 møder årligt (november mødet)
  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Virksomhedsplan 2
  • Velfærdsteknologi
  • Forberedelse/tidsplan møde med udvalgsformænd (december mødet)
  • Møde med udvalgsformænd (første møde i 2017)

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 10. november 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Næste møde afholdes den 10. november 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 29-09-2016

  Intet.