icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 25. august 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Mail vedrørende handicaptoiletter.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Referatet blev godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Dagsorden blev godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Pia Wöllner vil gennemgå rammeaftalen. Der er høringsfrist på rammeaftalen den 30. august 2016.

  Formanden vil medbringe udkast til høringssvar.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Hanne Ditlevsen gennemgik Rammeaftalen.

  Rammeaftalen udarbejdes en gang årligt og skal godkendes af Byrådet og Regionsrådet i Syddanmark.

  Hovedpunkter:

  • Udviklingsstrategi
  • Styringsaftale

  Der er forskellige fokusområder i Rammeaftalen b.la. effekt, videndeling, velfærdsteknologi.

  Fælles indsatser i 2017 b.la. metoder i botilbud, sammen om velfærd.

  Der er høringsfrist på rammeaftalen den 30. august 2016.

  Formanden medbragte udkast til høringssvar.

  Der var følgende bemærkninger til udkastet

  Sidste afsnit i udkast slettes – Rammeaftalen ser rigtig fin ud….

  Tilføjelse – Handicaprådet anerkender fokus på samarbejde mellem borger og systemet – sammen om Velfærd.

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Arrangementet afholdes i Vissenbjerg Hallen fredag den 4. november 2016.

  Foreløbig tidsplan for dagen er kl. 18.30 – 22.00.

  Formanden og Christina Sauer vil deltage i møde den 31. august med arbejdsgruppen om planlægning af arrangementet.

  Kriterier for at indstille en person til Handicapprisen

  En person, som har ydet en særlig indsats for de frivillige og handicappede i kommunen.

  Alle har mulighed for at udpege en kandidat.

  Prisen gives til en person, som har ydet en særlig indsats for frivillige og

  handicappede i Assens Kommune i 2016.

  Til prisen kan kun indstilles enkeltpersoner.

  Endvidere kan ansatte ved Assens Kommune, der gennem deres arbejde

  har forbindelse til Handicapområdet, ikke indstilles.

  Indstillinger til årets Handicappris skal være vedlagt en skriftlig begrundelse, og den skal sendes til Assens Kommune, Byrådssekretariatet

  att. Christina Sauer, Rådhus Allé 5, 5610 Assens eller på

  mail chrin@assens.dk.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Arrangementet afholdes i Vissenbjerg Hallen fredag den 4. november 2016 med start kl. 18.30 – 22.00.

  Formanden og Christina Sauer deltager i møde den 31. august med arbejdsgruppen om planlægning af arrangementet.

  Efter mødet på onsdag udsendes kort status til Handicaprådet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Ingrid snakker med Lars Evald, Teknisk afdeling for, at aftale tid for møde.

  Lars Evald vil gerne deltage på et møde vedrørende tilgængelighedspolitikken.

  Mikael Rosenkilde foreslog, at der udarbejdes en arbejdsstrategi som sikrer en tilbagemelding for, hvordan Handicaprådet skal bidrage til bl.a. Tilgængelighedspolitikken.

  Mikael Rosenkilde savner en mere konkret/formaliseret arbejdsgang i forhold til status på en problemstilling og hvem der har ansvaret.

  Politikerne gjorde opmærksom på, at de også er bindeled mellem Handicaprådet og den øvrige forvaltning i forhold til aktuelle sager vedrørende bl.a. tilgængelighed, samt er ansvarlig for tilbagemeldinger til Handicaprådet.

  Hanne Ditlevsen gjorde opmærksom på, at der er flere tinge i gang bl.a. ny Handicappolitik og i den forbindelse var et af emnerne tilgængelig på bl.a. dialogmødet.

  Møde med udvalgsformænd skal fastholdes – 2 gange årligt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ansættelse af fundraiser i By, Land og Kultur, Pernille Geisler.

  Pernilles opgaver er fordelt på følgende tre områder:

  1. Opgaveområde (60 procent)

  · Planstrategi 2015

  · Vision 2018

  1. Opgaveområde (30 procent)

  · Åben rådgivning

  1. Opgaveområde (10 procent)

  · Borgerfokus – kurser i samråd med Plan- og Kulturchef

  Pernille Geisler kommer gerne og holder et oplæg om fundraising til et af de kommende møder i Handicaprådet, hvis der er interesse herfor.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Der er ansat en fundraiser i By, Land og Kultur, Pernille Geisler.

  Handicaprådet ønsker, at Pernille Geisler holder et oplæg om fundraising til et af de kommende møder i Handicaprådet. • Sagsid.:

  Indstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Mikael Rosenkilde gav en kort gennemgang af økonomien.


  Der er pt. 59.000 kr. til rådighed resten af året.

  Handicaprådet reserverer 15.000 kr. til arrangementet om Handicapprisen.

  Det foreslås, at der inviteres en formand for Det Centrale Handicapråd eller lign. til at komme og holde foredrag og eller Handicaprådet kan tage ud af huset til fx Musholm.

  Formanden tager kontakt til Jakob Djurhuus og formanden for Det Centrale Handicapråd og undersøger, hvad der er af muligheder.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om Tilgængelighedspuljen.
  • Orientering fra dialogmøde om ny Handicappolitik.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Orientering om Tilgængelighedspuljen.

  Handicaprådet vil i høringssvaret til budgettet gøre opmærksom på puljen.

  Orientering fra dialogmøde om ny Handicappolitik.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Der arbejdes i bugetter.

  Miljø- og Teknikudvalget – der arbejdes pt. på at etablere stier rund i kommunen bl.a. ved Å strand.

  Det foreslås, at Hans Ole fra Teknisk afdeling - som arbejder med detaljerne - inviteres til at deltage i møde med Handicaprådet.

  Et flertal af Handicaprådet understreger, at de synes at arbejdsgangen er uhensigtsmæssig processuelt set i forhold til hensynet til tilgængelighed.


  Innovations- og Medborgerskabsudvalget – den 9. oktober afholdes festdag for aktive medborgere.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Uddeling af Handicapprisen 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Handicapprisen 2016.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie ved Kenneth Røn Christiansen samt en status på børnehandicap (november mødet, kl. 17.15 – 17.45)
  • Fakta om ankeafgørelser – førtidspensionister under 40 år (Susanne Westerskov – september mødet)
  • Tilgængelighedspolitik (september mødet)
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  • Fakta om ankeafgørelser – førtidspensionister under 40 år (Susanne Westerskov – september mødet)
  • Tilgængelighedspolitik (september mødet)
  • Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie ved Kenneth Røn Christiansen samt en status på børnehandicap (november mødet, kl. 17.15 – 17.45)
  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Møde med udvalgsformænd (november mødet)
  • Virksomhedsplan 2

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 29. september 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Næste møde afholdes den 29. september 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 25-08-2016

  Forespørgsel vedrørende Frivillig Fredag.

  Ros til projekt god sagsbehandling.