icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 16. juni 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Pia Wöllner giver en kort status.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Pia Wöllner gav en kort status på projekt god sagsbehandling.

  Projekt god sagsbehandling har fokus på relationen mellem borger og sagsbehandler.

  I forbindelse med projekt god sagsbehandling er der udarbejdet et Grundlag for god sagsbehandling.

  Med grundlag for god sagsbehandling ønsker Assens Kommune at understøtte den gode relation mellem borgere og sagsbehandlere. Det er intentionen, at borgere og sagsbehandlere skal opleve gode og ordentlige sagsbehandlingsforløb – uanset udfaldet af sagsbehandlingen.

  Derudover arbejdes der med flere initiativer, som er samlet i en handleplan for god sagsbehandling. Disse initiativer er bl.a. en informationspjece om bisidder og partsrepræsentant, informationsmateriale til unge og deres forældre om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med at man fylder 18 år, kompetenceudviklingsprojekt i Borgerservice, fysiske rammer mv. Flere elementer fra handleplanen igangsættes løbende.

  Som følge af fokus på sagsbehandlingen i konkrete sager igangsættes derudover en række initiativer med fokus på den faglige sagsbehandling.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Information ved Pia Wöllner.

  Der er afsat 20 min.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Der skal udarbejdes en ny handicappolitik.

  Arbejdet med handicappolitikken vil bl.a. tage udgangspunkt i FN’s handicapkonventions definition af personer med handicap: ”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

  Dialogmøde

  Medio august holdes et dialogmøde med Handicaprådet om den nye handicappolitik.

  Formålet med mødet er at drøfte og få input til fokusområder i handicappolitikken, til brug for formuleringen af politikken.

  For at sikre en bred repræsentation i forhold til målgruppen, bedes handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet hver invitere op til fem personer med til mødet.

  Handicaprådet sikrer, at deltagerne i dialogmødet repræsenterer forskellige handicapgrupper og borgere med andre funktionsnedsættelser -  på såvel børne-, unge- og voksenområdet.

  Invitationer til dialogmødet sendes i særskilt mail med

  1. En invitation til Handicaprådet
  2. En invitation til deltagere, som inviteres af handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet

  Invitationen til deltagere, som inviteres af handicaporganisationernes medlemmer, kan videreformidles pr. mail. Hvis der er behov for at få tilsendt invitationerne i papirform, er I velkomne til at kontakte Pia Wöllner på tlf. 6474 7367 eller Dorte Hauge Antonsen på tlf. 6474 6412.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Høringsudkast af ny Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år.

  Høringsfristen er 1. juli 2016.

  Den 1. januar 2016 trådte lovændring om forebyggende hjemmebesøg i kraft med det formål at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de svageste og mest sårbare ældre.

  Med lovændringen skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, i det år de fylder 75 år, og derefter mindst en gang om året fra det år, hvor de fylder 80 år.

  Som noget nyt skal der samtidig tilbydes forebyggende hjemmebesøg til ældre fra 65 år til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og har risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

  Besøget skal bruges til afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats.

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 8. juni 2016, at vedlagte høringsudkast af ny kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg sendes i høring hos Handicapråd og Ældreråd.

  Høringsudkastet er vedhæftet som bilag.

  Formanden vil udarbejde høringssvar, som vil blive gennemgået på selve mødet. Det vil her være muligt, at komme med bemærkninger.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Udvalget havde ingen bemærkninger til formandens udkast.

  Formandens høringssvar blev godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 1. juni 2016 godkendt, at Erik Klindt Andersen indtræder som medlem af Handicaprådet med Bodil Boesgaard som stedfortræder.

  Der vedlægges tilrettet oversigt over medlemmer af Handicaprådet.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Til efterretning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Mikael Rosenkilde har forespurgt om følgende vedrørende offentlige toiletter:

  Find Toilet – app

  Find Toilet – er en gratis app i Apples App Store og Googles Play Store, der viser vej til offentlige toiletter. Bl.a. er Københavns Kommune, Fredericia Kommune, Sønderborg Kommune og de fynske kommuner (ifølge RYK) med i appen.

  Findes der en oversigt over Assens Kommunes offentlige toiletter – herunder handicaptoiletter?

  Følgende svar fra Freddy Nielsen, leder af Entreprenørgården.

  Hermed en opgørelse over hvor der er handicaptoiletter:

  Assens

  Rutebilstationen - handicaptoilet.

  Tobaksgården - handicaptoilet.

  Torø Huse forsamlingshus - handicaptoilet.

  Derudover:

  Agernæs Havn - handicapvenligt, der er ikke monteret armbøjler.

  P-plads Sandager Næs - handicapvenligt, der er ikke monteret armstøtter.

  Linien 2 i Haarby - handicaptoilet.

  Aarup Station - handicapvenligt, der er ikke monteret armbøjler.

  Østergade 15 i Vissenbjerg - handicaptoilet.

  Er alle toiletter i Assens Kommune angivet i appen?

  Freddy Nielsen, leder af Entreprenørgården kender ikke til appen.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Broholm Kirke og Vissenbjerg Kirke tilføjes hermed oversigten.

  Handicaprådet opfordrer til, at der på kommunes hjemmeside bliver lagt et oversigtskort over, hvor der forefindes handicaptoiletterne samt p-pladser.

  Der opfordres samtidig til, at der gøres brug af en app, som hedder ”Find Toilet”.

  Erik Klindt Andersen har gjort opmærksom på, at der også findes (private) handicaptoiletter følgende steder i kommunen:

  • Dreslette Kirke
  • Turup Kirke
  • Skydebjerg Kirke
  • Rørup Kirke
  • Verninge Kirke
  • Vedtofte Kirke
  • Køng Kirke
  • Vissenbjerg Kirke

  Handicaptoiletterne er oftest placeret ved graverhusene.

  Derudover er der handicaptoiletter ved følgende sognegårde:

  • Tommerup
  • Brylle
  • Dreslette
  • Flemløse
  • Køng.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Arrangementet afholdes i Vissenbjerg Hallen fredag den 4. november 2016.

  Handicaprådet vil på august mødet får nærmere information om program for dagen og efter mødet skal arrangementet annonceres og bookes m.v.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Arrangementet afholdes som planlagt med Frivillighedsrådet fredag den 4. november 2016 i Vissenbjerg Hallen.

  Start tidspunktet er endnu ikke endeligt fastlagt.

  Det foreslås, at borgmesteren inviteres til at uddele priserne.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kort orientering ved Ingrid og Mikael.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Tilgængelighedsudvalget i Handicaprådet har givet dispensation til rampen ved fysioterapien i Tommerup.

  Mikael Rosenkilde orienterede om muligheden for, at ansøge til tilgængelighedspuljen 2016 i Trafik- og Byggestyrelsen – se nedenstående link.

  http://www.trafikstyrelsen.dk/tilg%C3%A6ngelighed

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Status på anvendelse af ledsagerordningen.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Orientering om ledsagerordningen på kr. 500.000 for 2015.

  Se bilag – Status på anvendelse af ledsagerpuljen 2015.

  Vedrørende tilbagebetaling på borgerbetalt ledsagelse.

  Sagen vil blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Mikael Rosenkilde orienterede om budget og forbrug for budget 2016 – se bilag.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Ingrid Rasmussen orienterede fra et pårørendemøde vedrørende børn med handicap.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Der arbejdes pt. i budgetter.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Uddeling af Handicapprisen 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Formanden opfordrer Handicaprådet til at komme med emner til drøftelse i Handicaprådet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Tilgængelighedspolitik (august mødet)
  • Fakta om ankeafgørelser – førtidspensionister under 40 år (Mona/Laila – august mødet)
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  • Tilgængelighedspolitik (Formanden tager kontakt til Lars Evald)
  • Fakta om ankeafgørelser – førtidspensionister under 40 år
  • Børnehandicap (Kenneth Røn Christiansen er inviteret til september mødet)

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 25. august 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  Næste møde afholdes den 25. august 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 16-06-2016

  I ønskes alle en god sommer.