icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 28. april 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Dagsorden godkendt.

  Fraværende: Bodil Boesgaard og Lis Lund.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang og status ved Poul Erik Petersen, Leder af botilbud - Pilebakken samt Christina Bro, Koordinator bostedet Stærevænget.

  Der er afsat 20 min. til gennemgangen.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  En gennemgang og status på prof på tværs – Flagskibene ved Poul Erik Petersen, leder af botilbud – Pilebakken samt Christina Bro, Koordinator bostedet Stærevænget.

  • Projekt – Fællesskab i bevægelse.
  • Et tilbud til borgere der er visiteret til støtte i eget hjem.
  • På baggrund af Netværksdag, hvor flere berørte grupper blev inviteret
   • Heraf kom 7 overordnede emner.
  • Et netværk med fællesskaber og aktiviteter på tværs indenfor b.la. madklub, bowling og frivilligt arbejde.
  • Henvender sig til en bred målgruppe.
  • Skabe netværk.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Punktet var dagsordensat på sidste møde og det blev besluttet, at punktet dagsordensættes igen efter, at Assens Kommunens nye hjemmeide nu er tilgængelig.

  En kort drøftelse af den nye hjemmeside – der er afsat 10 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Handicaprådet drøftede den nye hjemmeside.

  Handicaprådet har følgende bemærkninger og fokus punkter:

  • Opmærksomhed på overskrifter.
  • Svært at finde diverse direkte telefonnumre på diverse medarbejdere og afdelinger.

  Der er truffet beslutning om, at direkte telefonnumre ikke skal fremgå af hjemmesiden. Kommunen træffes enten på kommunens hovednummer eller afdelingens teamnummer.

  Handicaprådet bemærkede en vis skuffelse over ikke, at have været en del af testningen af den nye hjemmeside.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Forud for den politiske behandling fremsendes årsberetning 2015 vedrørende magtanvendelse på Social- og Sundhedsområdet til høring hos Handicaprådet.

  Eventuelle høringssvar bedes sendt til velfaerd@assens.dk senest fredag den 20. maj 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Årsberetning 2015 vedrørende magtanvendelse på Social- og Sundhedsområdet er sendt i høring.

  Formanden fremlagde udkastet og Handicaprådet kom med følgende bemærkninger til linje to:

  • Stagneringen af antallet skyldes tilpasning af pædagogisk indsats og Handicaprådet ser frem til, at håndbogen for brug af magtanvendelse færdiggøres.


  Formanden sørger for, at tilrette og sende høringssvaret til Handicaprådet for eventuelle bemærkninger og herefter til velfaerd@assens.dk inden den 20. maj 2016.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning på sidste møde vil punktet fremadrettet være et fast punkt på dagsorden.

  • Tilgængelighed – kommunens haller.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Handicaprådet drøftede tilgængelig af kommunens haller.

  Handicaprådet har forud for mødet fået sendt materiale – på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget - om Handicaptilgængelighed i haller og institutioner.

  Der er flere steder, som ikke opfylder kravene heraf adgangsforhold, synsstriber m.v. hvorfor en undersøgelse er blevet udarbejdet.

  • Det er vigtigt, at tilgængelighedseksperter bliver inddraget.
  • Opmærksomhed på at de lovmæssige krav bliver opfyldt.

  Formanden foreslog, at en gruppe bestående af Ingrid Rasmusen, Mikael Rosenkilde, Lis Lund, Henrik Hansen og Poul Poulsen sætter sig sammen om udarbejdelse af et høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni måned.

  Punkt om Tilgængelighedspolitik dagsordensættes til næste møde.

  Bygningskonstruktør Thea Holm deltog i punktet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Michael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Udsættes til næste møde.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Formanden orienterede om Handicappolitikken – høringssvar er sendt til Social- og Sundhedsudvalget.

  FOA og LEV mf. er gået sammen og tilbyder temadag/debatturné om Handicappolitikkens bevægelse. Der er mulighed for, at deltage i debatten den 10. maj i Odense - besked til formanden, hvis der er interesse herfor. Invitationen sendes rundt.

  Modtaget svar vedrørende stemmeafgivelse – er rundsendt på mail.

  Vi afventer de øvrige svar – på juni mødt - på henvendelse fra Mikael Rosenkilde.

  Tommerup Fysioterapi søger om dispensation for, at forbi

  nde to huse med en glasgang. Da hældingen er tre gange større end lovkravet. Der kan ikke gives dispensation, men Handicaprådet indgår gerne i en dialog med arkitekten om en løsning.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Henrik Hansen orienterede fra Kultur- og Fritidsudvalgets område om tilgængelighed og budget.


  Poul Poulsen orienterede fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område om budget.

  Betina Stick orienterede fra Social- og Sundhedsudvalgets område om:

  • Procesplan for Handicappolitikken er godkendt.
  • Budgetdrøftelser.
  • 11. – 13. maj deltagelse i KLs Topmøde i Aalborg – besøg undervejs på demenstilbud samt socialøkonomisk tilbud.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Uddeling af Handicapprisen 2015 – afholdes formentlig i november måned.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Uddeling af Handicapprisen 2016 – afholdes formentlig i november måned.

  • Beløb omkring 15.000 – 20.000 kr.
  • Formanden afholder møde med Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet den 12. maj. for den videre planlægning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicapprisen 2015
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  • Tilgængelighedspolitik
  • Svar på Mikael Rosenkildes henvendelser
  • Handicapprisen 2016
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 16. juni 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Næste møde afholdes den 16. juni 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 28-04-2016

  Intet.