icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden præsenterer ny referent Christina Sauer samt ny procedure i forbindelse hermed.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Til efterretning.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Referatet godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Michael Heuing, Kommunikation, giver en kort gennemgang af menustrukturen, inkl. de valgte ikoner, på den nye hjemmeside.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Michael Heuing gav en kort gennemgang af menustrukturen og ikonerne for den nye hjemmeside.

  Handicaprådet anbefaler, at ikonerne gøres klikbare samt at underteksterne bør gennemses.

  Handicaprådet tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

  Den nye hjemmeside er tilgængelig pr. 5. april 2016.

  Hjemmesiden dagsordensættes til kommende møde i Handicaprådet den 28. april 2016.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang ved Pia Wöllner.

  Gap-analysen er vedhæftet som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Pia Wöllner gav en gennemgang af Gap-analysen.

  Analysen er udarbejdet i april 2015.

  Undersøgelsen skal dokumentere, hvordan kontakten mellem borgere med handicap og kommunen opfattes af borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere.

  Hovedpunkter:

  • Orientering om undersøgelsesmetoden
  • Resultater af undersøgelsen
  • Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd på baggrund af analysen
  • Assens Kommune vil igangsætte en undersøgelse, som skal tage udgangspunkt i God sagsbehandling

  Drøftelse af forskel i borgere/pårørendes og kommunernes vurdering af samspil i sagsbehandlingen. Handicaprådet bemærker, at projekt ”God sagsbehandling” følger op på mange af de konklusioner som fremgår af analysen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Beskrivelse af proces for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

  Der er afsat 1 time til behandling af punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Beskrivelse af proces for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

  Social- og Sundhedsudvalget skal behandle punkt om ny Handicappolitik i april måned.

  Handicaprådet anmodes derfor om, at komme med input, målgruppe og forslag til temaer til brug til den videre proces af ny politik.

  Handicaprådets input vedrørende målgruppe:

  • Adskille Handicap og Psykiatri
  • Som i nuværende politik
  • Så bred som muligt
  • Minus ordet handicappet i stedet politik for borgere med særlige personlige behov

  Handicaprådets input vedrørende temaer:

  • At være handicappet i forhold til Vision 2018
  • Beskæftigelse
  • Boliger
  • Tilgængelighed og Fremkommelighed
  • Temaer tidligere politik
   • Tilgængelighed
   • Bruger/pårørende
  • Inklusion
  • Medinddragelse
  • Sundhedsfremme og Forebyggelse

  Handicaprådet anbefaler at politikken holdes i kort form med illustrationer og suppleres med blindskrift samt fokus på ordvalg.

  Formanden vil sende forslag fra DH til Pia Wöllner.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om samarbejde om en fælles prisuddeling i efteråret.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Formanden orienterede om et samarbejde - mellem Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget - om en fælles prisuddeling i efteråret.

  Arrangementet er under planlægning og afholdes formentlig i november måned.

  Som konsekvens heraf er arrangementet som i første omgang var planlagt i april måned annulleret.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er høringsfrist på kvalitetsstandard om madservice for borgere boende i eget hjem den 18. marts 2016 kl. 12.00.

  Signe Plats, Leder af Myndighed Sundhed deltager i punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Kitt Lysen Pedersen gav en kort gennemgang af kvalitetsstandarden.

  Kvalitetsstandarden skal revideres som følge af budget 2016-19.

  Ændringerne består primært i følgende:

  • Antallet af hovedretter reduceres til valg mellem 12 retter for hver 7 dage mod tidligere 14 retter.
  • Hjælp til at få smurt frokost af hjemmeplejen udgår og borgerne visiteres fremadrettet til at købe frokostplatter eller smør-selv-pakker.

  Høringssvar er udarbejdet og vedhæftes referatet som bilag.

  Der er høringsfrist på kvalitetsstandard om madservice for borgere boende i eget hjem den 18. marts 2016 kl. 12.00.

  Handicaprådet besluttede at behandle tilsyn på plejeområdet, frit-valgsområdet og daghjemsområdet. Handicaprådet udarbejdede høringssvar som vedhæftes referatet som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Michael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Til orientering.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • OBS vedrørende tilbagemeldinger til formanden
  • Workshop om værdighedspolitik
  • Samarbejde med pårørende til Børnehandicap

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Formanden orienterede om deltagelse den 2. marts 2016 om værdighedspolitik.

  Kommunes pårørenderådgiver har fået bevilget timer til, at arbejde med pårørende til børnehandicap.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Henrik Hansen orienterede fra Kultur- og Fritidsudvalgets område om tilgængelighed i idrætshaller og øvrige bygninger, som modtager støtte fra kommunen. Sagen behandles videre på udvalgets næste møde.


  Poul Poulsen orienterede fra Miljø- og Teknikudvalgets arbejde med projekter i Tommerup.

  Ingen bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget.

  Byrådet afholder budgettemadag den 11. april 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Uddeling af Handicapprisen 2015 jf. pkt. 7.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning - BPA

  • Møde med udvalgsformænd

  • Virksomhedsplan 2

  • Prof på tværs - Flagskibene

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Handicappolitikken
  • Assens Kommunes kommende hjemmeside
  • Tilgængelighedsudvalg – fast punkt
  • Handicapprisen 2015
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2
  • Prof på tværs - Flagskibene

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 28. april 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Næste møde afholdes torsdag den 28. april 2016.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 17-03-2016

  Michael Rosenkilde orienterede om drøftelser med projektleder på byggeriet ved Haarby Hallerne om tilgængelighed.

  Derudover blev der orienteret om tilgængelighed til Ungdomskulturhuset i Glamsbjerg.

  Fremadrettet vil tilgængelighed være et fast punkt på dagsorden.