icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden præsenterer ny referent Christina Sauer samt ny procedure i forbindelse hermed.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Punktet udsættes til næste møde.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Lene Wilhøft fungerer som referent på dette møde.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Referatet godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Pia Wöllner giver en kort status.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Pia Wöllner orienterede om status på projekt god sagsbehandling.

  Handleplanen for projektet er politisk godkendt og rundsendt til relevante ledere.

  Særligt om enkelte udvalgte elementer:

  • Ny indretning af samtalerum i Borgerservice på Assens Rådhus. Færdiggørelse afventer foråret og varme i vejret.
  • Øget digitalisering i handleplanen omfatter flere enkelte elementer. Flere af elementerne er allerede igangsat og erfaringer indhentes pt.
  • Informationsmateriale, herunder beskrivelse af bisidder- og partsbegreb beskrevet i et tilgængeligt sprog er under udarbejdelse.
  • Evaluering af sagsbehandlingen. Spørgeskema m.v. er under udarbejdelse.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Snak, ideer og forslag til datoer for afholdelse af arrangementet.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Handicapprisen 2015 uddeles samtidig med uddeling samtidig med Frivillighedsrådets uddeling af frivillighedsprisen.

  Prisuddelingen planlægges til den 7. april 2016 eller alternativt den 5. april 2016, begge dage kl 18.00 på et beskyttet værksted, gerne i Assens by og med rundvisning. Datoen afklares endeligt med Frivillighedsrådet. Formanden bemyndiges til at aftale endelig tidspunkt med Frivillighedsrådet.

  Underholdning: Musikskolen inviteres.

  Formanden undersøger med Frivillighedsrådet om der er interesse for at invitere enten Karen Ellemann eller Sophie Løhde.

  Borgmesteren inviteres til at holde en tale ved arrangementet.

  Handicaprådet og Frivilligrådet deles om udgifterne til arrangementet.

  Vedrørende indstilling til Handicapprisen 2015 opfordres til at bringe personer i forslag. Frist for indstilling rundsendes til Handicaprådets medlemmer orientering inden annoncering.

  Følgende udpeges til udpegningsudvalg: Ingrid Rasmussen, Mikael Rosenkilde og Henrik Hansen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Rie Nielsen har fået en henvendelse fra Forskerparken om eventuelt samarbejde.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Orientering fra Rie Nielsen om henvendelse fra Forskerparken vedrørende samarbejde om indretning af nye plejeboliger

  Samarbejde med Forskerparken afventer politisk stillingtagen til eventuelle nye plejeboliger.

  Rie Nielsen sender materiale fra Forskerparken til administrationen med henblik på udsendelse med referatet.

  Handicaprådet ønsker at blive inddraget tidligt i eventuel fremtidig etablering af nye plejeboliger.

  Rie Nielsen har – efter mødet - sendt link se nedenfor:

   http://www.teknologisk.dk/projekter/ • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Puljemidler (§103).
  • Lene Wilhøft orienterer om stedfortræderfunktion.
  • Lene Wilhøft orienterer om tilgængelighed på valgsteder.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Orientering om puljemidler (§ 103). Det har ikke været muligt at opfylde forudsætningerne for midlerne, hvorfor der er takket nej til midlerne.

  Orientering om reglerne om stedfortræderfunktion i Handicaprådet. Byrådssekretariatet undersøger mulige ændringer frem mod den kommende valgperiode – se vedhæftede notat.

  Orientering om tilgængelighed til valgsteder. Handicaprådet retter henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende adgangsforhold til og nødudgange fra hallerne.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Michael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Mikael Rosenkilde gennemgik økonomien for 2015. Budgettet ved årets indgang var på 76.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 21.000 kr., som er søgt overført til 2016.

  I budget 2016 er afsat 61.000 kr. til Handicaprådets aktiviteter.


 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Orientering fra deltagelse i det Centrale Handicapråds Årsmøde. Note om GAP-analyse af sagsbehandling sendes med referatet ud (Formanden sender til administrationen).

  Orientering om forsinkelse og færdiggørelse af byprojekt i Aarup.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Ingen bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget

  Henrik Hansen orienterede fra Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der arbejdes med tilgængelighed på næstkommende møde.

  Poul Poulsen orienterede fra Miljø- og Teknikudvalgets område. Der har bl.a. været arbejdet med beskrivelse af visitationsgrundlag for kørsel i Assens Kommune.

  Erik Klindt Andersen orienterede fra Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område, herunder særligt om sagen om lokalrådsdannelse.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Uddeling af Handicaprisen 2015, jf. pkt. 5.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicappolitik (sættes på dagsorden til møde 17.03.2016)
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2
  • Prof på tværs - Flagskibene

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Godkendelse af forslag til punkter til kommende møder.

  Herudover ønskes følgende punkter dagsordenssat:

  • GAP-analyse udarbejdet til det Centrale Handicapråds Årsmøde
  • Afklaring af lovgivning vedrørende stedfortræderfunktion
  • Kvalitetsstandarder, herunder ledsageordning og BPA

 • Sagsid.:

  Indstilling

  Næste møde afholdes den 17. marts 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Til efterretning.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 11-02-2016

  Link til ministeriel udmelding vedrørende værdighedsmilliarden udsendes med referatet.

  Bilag