Handlingssider

Ansøgning om individuel handicapkørsel

Borgere, som er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler og ikke er i stand til at benytte offentlig transport, kan tilbydes at køre kollektivt. Borgere, som er blinde og stærkt svagsynede kan ligeledes tilbydes kollektiv transport. Pårørende eller anden stedfortræder kan søge på vegne af ansøger.

Nærmere information om medlemskab findes i folderen Værd at vide om Handicapkørsel på Fynbus.dk.

1. Optagelse

Beslutning om optagelse i kørselsordningen træffes alene af bopælskommunen på baggrund af ansøgerens oplysninger.

Afslag på ansøgninger meddeles af bopælskommunen.

Afgørelse om afslag kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jævnfør lovgivningen.

Optagelse er gældende så længe de helbredsmæssige kriterier er opfyldt.

2. Retningslinjer

Kriterier for optagelse i ordningen 
I kørselsordningen optages svært bevægelseshæmmede personer, blinde og stærkt svagsynede (synsstyrke 10% eller mindre), som er fyldt 18 år, og har fast bopæl i en af de 10 fynske kommuner.

Det afgørende kriterium er, at ansøger på grund af sit fysiske handicap ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik (bus og telekørsel). Ligeledes skal ansøger benytte et ganghjælpemiddel, som skal være bevilget af kommunen eller ansøger skal være berettiget hertil grundet sin fysiske tilstand.

Blinde og stærkt svagsynede skal ved ansøgning vedlægge dokumentation fra øjenlæge, læge eller CKV Synsrådgivningen Region Syddanmark.

Ansøgers helbredsmæssige situation skal have varig karakterer, dvs. den skal være til stede eller forventes at være til stede mindst 1 år. 

Borgere, der er bevilget handicapbil, kan optages i ordningen, såfremt de opfylder ovenstående kriterier.

Kriterier, der ikke i sig selv giver adgang til ordningen

  • Ansøgere, hvis helbredsmæssige tilstand kræver båretransport eller anden for specialtransport (bortset fra kørestolstransport).
  • Ansøgere, som har nedsat færdselsevne på grund af hjerte/lungelidelser og allergier.
  • Ansøgere, som har langt til offentlige transportmidler.
  • Ansøgere, som har psykiske handicap.

3. Visitation

Chaufførhjælp
Kørslen foregår til/fra nærmeste sted, hvortil der lovligt kan køres, så tæt til gadedøren som muligt. Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigning af vognen samt ved fastspænding af kørestole mv.

Ansøgere, der har behov for chaufførens hjælp mellem vogn og entrédør/bestemmelsessted, kan dog visiteres hertil.

Hjælper
Ansøgere, der har behov for hjælp under transporten, kan visiteres til at medtage en hjælper.

Kørestol
Ansøgere, som - helt eller delvis - har behov for at sidde i kørestol under transporten, visiteres til kørestolstransport.

Førerhund
Ansøgere, som er visiteret til førerhund, kan gratis medtage førerhund.

Medrejsende
Ansøgere kan medtage op til 2 medrejsende i det omfang, der er plads og såfremt det er aftalt ved bestilling af kørsel. Hver medrejsende betaler samme turafhængige pris som ansøger. Medrejsende må medbringe samme hjælpemidler som ansøger, men må ikke have brug for hjælp eller selv være handicapkunder.

4. Kørsel uden for Region Syddanmark

Kørsel til/fra Region Syddanmark skal foregå som togrejser og der er ikke mulighed for at søge om dispensation herfor. Der kan hos FynBus bestilles handicapkørsel til/fra togstationen.

Der er mulighed for hos FynBus at bestille handicapkørsel til udførsel internt i andre trafikselskabers områder.

 

Ansøgning

Pårørende eller anden stedfortræder har mulighed for at udfylde den digitale ansøgning på vegne af ansøger. Du skal bruge eget MitID (eller Medarbejdersignatur), når du logger på og når du underskriver ansøgningen.

Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke kan benytte vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du printe ansøgningsskemaet eller kontakte Myndighed Sundhed.

Printversion af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til:
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Myndighed Sundhed, Kropsbårne hjælpemidler

 

En liste over ting

  1. MitID
  2. Blinde og stærkt svagsynede skal vedhæfte kopi af medlems-, ledsager- eller rejsekort fra Dansk Blindesamfund

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft eventuelle bilag
  4. Underskriv med MitID, hvorved ansøgningen indsendes digitalt til kommunen