Handlingssider

Anmeldeordning for husdyrbrug

Anmeldelser efter husdyrgodkendelseslovens § 10 – 19 skal indgives via det digitale selvbetjeningssystem www.husdyrgodkendelse.dk.

Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v.
Anmeldes efter § 10 ved etablering, udvidelse eller ændring af driftsbygninger i form af halmlader, maskinhaller, malkerum m.v., kornlagre, lagre til opbevaring foder med en tørstofprocent på mindst 70, lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70 i form af lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer samt staldafsnit, hvor malkekøer kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning (malkestalde), og som ikke skal indrettes og drives som en del af husdyrbrugets produktionsareal.

Ensilageopbevaringsanlæg
Anmeldes efter § 11 ved etablering, udvidelse eller ændring af ensilage opbevaringsanlæg, herunder ensilagepladser eller køre- eller plansiloer, samt etablering, udvidelse eller ændring af lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, der ikke etableres i form af lukkede tanke eller beholder til opbevaring af flydende råvarer.

Gødningsopbevaringsanlæg
Anmeldes efter § 12 ved etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
Anmeldes efter § 13 ved etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.

Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse.

Skift mellem dyretype – særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b
Anmeldes efter § 15: Skift mellem dyretyper og ændringer i forhold til alder og vægt inden for en dyretype.

Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
Særligt for husdyrbrug, som er godkendte efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, tilladt eller godkendt efter §§ 10 – 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Anmeldes efter § 16.

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker
Særligt for husdyrbug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10 – 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrgodkendelsesloven. Anmeldes efter § 17.

Produktionstilpasning (malkekøer)
Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10 – 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldes efter § 18.

Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi
Særligt for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Anmeldes efter § 19.


Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt Miljø & Natur, Team landbrug på tlf. 64 74 75 11.

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Indsend til kommunen