Handlingssider

Anmeldelse af mindre dyrehold

Hobbydyrehold (ikke-erhvervsmæssigt dyrehold) skal ikke anmeldes

Et hobbydyrehold eller ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er defineret i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Hvis dit dyrehold ikke overstiger nedenstående grænser, skal du ikke anmelde det til kommunen.

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. et dyrehold med enten;
  a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  e) 15 producerede slagtesvin,
  f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Mindre dyrehold der skal anmeldes (erhvervsmæssigt dyrehold)

Mindre dyrehold der skal anmeldes, erhvervsmæssigt dyrehold, er dyrehold der er større en grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (ovenfor), og ikke kræver en tilladelse efter husdyrbrugloven. Det kræver en tilladelse efter husdyrbrugloven, hvis produktionsarealet på over 100 m2, dog er der følgende undtagelser:

 • 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 • 200 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
 • 300 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende op-dræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Anmeldelse af mindre dyrehold (erhvervsmæssigt dyrehold)

Mindre dyrehold skal anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan gøre gøres via nedenstående selvbetjeningsløsning.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl eller har spørgsmål så kontakt os i Team Landbrug på tlf. 64 74 75 11.