icon-Tilladelser-og-bevillinger

Tilladelser og bevillinger

Retningslinjer for skilte m.m.

Her finder du bl.a. retningslinjer for skiltning i det åbne land og opsætning af valgplakater

Det, som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i ”Lov om offentlige veje”, ”Færdselsloven”, ”Naturbeskyttelsesloven” og ”Vejreglerne”.

Assens Kommune og Fyns Politi fører kontrol med, at de beskrevne bestemmelser overholdes. Der gribes ind med påbud, fjernelse på ejerens regning, politianmeldelser og bøder, hvis bestemmelserne ikke overholdes.

Konstaterer vi, at der hænger plakater/skilte på vejarealerne uden vores tilladelse, bliver de taget ned. De nedtagne effekter opbevares på Entreprenørgården i en måned. Bliver de ikke hentet inden en måned, smides de ud.

Ønsker du yderligere information om f.eks. lovene, hvordan du skal forholde dig osv., er du altid velkommen til at kontakte Vej og Trafik.

 

Hvad er et vejareal?

Vejen fungerer først og fremmest som færdselsårer for trafikanterne.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Rabatterne er sikkerhedszoner, som er etableret af hensyn til vejens funktion som færdselsåre. Her placeres vejafvandingssystemerne, færdselstavler, vejvisning m.m.

Rastepladser og vigepladser giver trafikanterne mulighed for at køre væk fra kørebanen, f.eks. i forbindelse med motorproblemer og for at holde pauser.

Færdselstavler opsættes først og fremmest som vejledning for trafikanterne og for at højne trafiksikkerheden. 

 

Lejlighedsskiltning

Vejarealet er ikke til private boder, skilte og lignende. Skilte og boder (både stationære og mobile) må ikke placeres på de til vejen hørende arealer.

Anbringelse af skilte, der hænger ud over vejarealerne, må heller ikke finde sted.

Som hovedregel bliver der ikke givet tilladelse til privat skiltning på vejarealer.

Tilbagevendende større foreningsarrangementer af almen interesse som f.eks. byfester, loppemarkeder osv. kan i begrænset omfang få en kortvarig tilladelse.

Tilladelsen skal søges senest 2 uger før, plakaterne ønskes opsat.

Retningslinjer for tilladelse til anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende efter vejlovens § 80 stk. 1.

Assens Kommune kræver, at skiltningen for arrangementer skal være ens i hele kommunen og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Tilladelse meddeles som hovedregel kun til større foreningsarrangementer og lignende som f.eks. byfester.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • at skiltene kun opsættes i tilknytning til den lokalitet, hvor arrangementet foregår,
 • at skilte/plakater og lignende anbringes i kommunens stationære skilteholdere,
 • at skilte/plakater og lignende ikke opklæbes på signalanlæg, læskure, el-skabe, styreskabe og lignende,
 • at skilte/plakater og lignende som hovedregel ikke må være større en 1,0 m²,
 • at skilte/plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet,
 • at opsætningen sker uden ansvar for vejbestyrelsen,
 • at skiltene ikke indeholder reklamer eller fremmede logoer m.v. Eget logo må dog benyttes.

 

Reklameskilte i det åbne land

Naturbeskyttelsesloven slår fast, hvordan der må reklameres i det åbne land.

Assens Kommune ønsker her at forklare, hvilke muligheder der er for opsætning af reklameskilte i det åbne land.

Overordnet set er det ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke tilladt at opsætte reklameskilte i det åbne land.

Hensigten med loven er at beskytte det danske landskabsbillede uden store og dominerende reklamer.

I Assens Kommune ønsker vi også at beskytte vores helt specielle landskab.

Naturbeskyttelseslovens regler omkring reklamer i det åbne land gælder kun uden for bymæssig bebyggelse.

Ved bymæssig bebyggelse forstås normalt en samlet bebyggelse på mere end ca. 20 bygninger uden mellemliggende åbne arealer.

Virksomheder beliggende i det åbne land kan få tilladelse til at få opsat et særligt servicevejvisningsskilt.

I de følgende afsnit fortæller vi mere om, hvad der muligt omkring opsætning af skilte i forbindelse med de enkelte virksomheder.

Placering af mindre oplysningsskilte

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for, at erhvervsdrivende i det åbne land kan opsætte ét mindre oplysningsskilt.

Dette gælder også for salg af landbrugsprodukter eller ved værelsesudlejning.

I medfør af Naturbeskyttelsesloven skal skiltet placeres ved indkørslen til ejendommen.

Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding i offentlig vej. Dog må skiltet ikke placeres i vejarealer.

Som det ses på skitsen må skilte kun opsættes ved ejendommens direkte indkørsel fra offentlig vej, med mindre ejendommen ligger ved en lukket privat fællesvej.

Udseende af et ”mindre oplysningsskilt”

I medfør af Naturbeskyttelsesloven fastsættes følgende regler:

 • Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige, 0,25 m2, og skiltet må ikke være højere end 1 m over terræn.
 • Skiltet må kun oplyse virksomhedens navn, adresse, art og produktion eventuelt med et logo der højst må udgøre 10 % af skiltets areal.
 • Skiltet skal være i en ensartet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver.
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt.
 • Der må ikke anbringes andre genstande i tilknytning til skiltet. (Gælder ikke stalddørssalg). 

Midlertidig skiltning

For midlertidig skiltning gælder samme regler som ved ”mindre oplysningsskilte”.

Der kan fx være tale om reklame for salg af frugt, æg og lignende produkter af egen avl.

Skilte ved ejendommens bygning

Hvis et skilt placeres i umiddelbar tilknytning, hvilket vil sige inden for ca. 30 m af ejendommens bygninger, er der ingen regler for størrelse form, farve osv.

Det eneste krav til skiltet er, at det ikke må virke dominerende i landskabet eller være synligt over store afstande.

Endvidere finder Assens Kommune, at små sæsonprægede skilte med diskret udformning og størrelse er af underordnet betydning, dog skal skiltet placeres på ejendommens areal og ikke i vejarealet.

For eksempel mindre oplysningsskilte, hvor der reklameres for salg af frugt, grønt, æg eller lignende fra egen avl.

Servicevejvisning (de blå/hvide)

De hvid/blå vejvisningsskilte har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, og omfatter trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel servicevejvisning.

Trafikalt begrundet servicevejvisning

Trafikalt begrundet servicevejvisning er f.eks. vejvisning til containerhavn, færge, jernbanestation og busterminal. Trafikalt begrundet servicevejvisning opsættes og betales af kommunen.

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning til f.eks. attraktioner, seværdigheder, overnatningsmål, og offentlige og private virksomheder. Kommerciel servicevejvisning opsættes af kommunen og betales af ansøger. Der kan anvendes firmanavn og godkendt symbol men ikke logo på skiltene. Hvis der er mange virksomheder der ønsker servicevejvisning, kan der sættes flere forskellige godkendte symboler (men ikke navne) på én tavle.

Hvor vejvises fra?

For trafikalt begrundet servicevejvisning kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået.

For kommerciel servicevejvisning kan der vejvise fra den nærmeste større vej, medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

Vejvisningen kan ikke opsættes i kryds, hvor der i forvejen er placeret 4 vejvisningstavler. Der er dog mulighed for etablering af vejvisning med servicetavler, som er symboler i stedet for tekst. Der kan være flere symboler på et skilt.
Såfremt vejbestyrelsen af trafikale grunde forøger antallet af skilte udover førnævnte 4 skilte, nedtages eventuel kommerciel servicevejvisning uden økonomisk kompensation for virksomheden, hvis skiltet er mere end 3 år gammelt.
Eventuel nedtagning af kommerciel servicevejvisning for opsætning af trafikalt begrundede skilte sker i modsat rækkefølge af opsætning (sidst op, først ned).

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning

Ansøgning om kommerciel servicevejledning skal sendes til Vej og Trafik.

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis ansøgningen godkendes, opkræves et engangsbeløb til administration, etablering, drift og evt. nedtagning af skiltet. Hertil kommer materialeomkostninger, indkøb af tavler og stander/galge. Når dette er betalt, opsætter Assens Kommune servicetavlen.

Reparation og udskiftning

Hvis den kommercielle servicevejvisning beskadiges, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Hvis den kommercielle servicevejvisning skal udskiftes på grund af tilpasning, opkræves betaling for udskiftning af skiltet. Tilpasning kan f.eks. være for at opfylde kravet om servicetavle (symbol) på servicevejvisningen. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om man fortsat ønsker servicevejvisning.

Indbyrdes placering af skiltning

Rækkefølgen på tavlerne skal være følgende geografisk vejvisning, servicevejvisning til terminalmål og kommerciel servicevejvisning. Er der efter vejbestyrelsens vurdering behov for flere skilte, nedtages skiltene efter samme princip, blot modsat: sidst op, først ned. Der må som udgangspunkt ikke placeres mere end 4 skilte i hvert kryds.

Fjernelse af skilte

Skilte, der ikke er opstillet i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens og Vejlovens bestemmelser, skal fjernes. Hvis en erhvervsdrivende er i tvivl om et skilts lovlighed, kan oplysning herom fås hos kommunen.

Særlig servicevejvisning (de sort/hvide)

Der opsættes ikke længere sort/hvide skilte. Disse er i den nye lovgivning erstattet af kommerciel servicevejvisning (hvid/blå).

De skilte som er sat op kan blive stående. Ved udskiftning på grund af slitage, beskadigelse eller ændringer i vejvisningen vil de sort/hvide skilte blive skiftet til hvid/blå kommercielle servicevejvisninger.

Virksomheden vil forinden udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til om der fortsat er behov servicevejvisning.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.