Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Screeningsafgørelse – ikke krav om miljøvurdering af projekt omfattet af bilag 2 – Separatkloakering af Aarup etape 1,

Screeningsafgørelse – ikke krav om miljøvurdering af projekt omfattet af bilag 2 – Separatkloakering af Aarup etape 1,

etablering af regnvandsbassiner og udledning til Brende Å og Ladegårds Å v/Bred

Klagefrist: 2. januar 2024

Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at projekterne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projekterne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

 VVM-ansøgningen er ledsaget af 4 bilag. Se Bilag 1-4 herunder:

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus.

På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Miljø og Natur, att. Sebastian Theodor Hansen, tlf.: 64 74 75 11.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links