Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Planstrategi 2023 - Levende lokalmiljøer

Planstrategi 2023 - Levende lokalmiljøer

Hvad er en planstrategi?

Hvert fjerde år skal kommunens politikere tage stilling til den fysiske udvikling af kommunen og udstikke retningen for den gode udvikling – både på kort og lang sigt.

Planstrategien udgør det vigtige, politiske værktøj, som danner grundlag for denne drøftelse, hvor politikerne ser på kommunen i et helhedsperspektiv og kommer med deres bud på, hvordan den fysiske arealplanlægning kan imødekomme de kommende års udfordringer og interesser.

For at kunne udarbejde denne strategi har Miljø, Teknik og Planudvalget samt Økonomiudvalget haft mange gode drøftelser, blandt andet på en workshop og en bustur rundt i kommunen.

Planstrategi 2023, Levende Lokalmiljøer – kort fortalt

Planstrategiens fokus er Levende lokalmiljøer fordi vi tror på, at det er en forudsætning for den gode udvikling af kommunen – både i forhold til bosætning, erhverv og turisme.
– Miljø, Teknik og Planudvalget samt Økonomiudvalget

Kommunen skal betragtes som en helhed, hvor vi alle indgår i det samme fællesskab. Derfor vil vi ud fra en værdibaseret tilgang arbejde for at styrke de stedbundne kvaliteter. Det være sig værdier, som på den ene side kendetegner det enkelte sted, og på den anden side adskiller det fra andre tilsvarende områder. Ved at have øje for det særlige rodfæster vi en meningsfuld, klar og tydelig fortælling om vores kommunens identitet, som både borgere, erhvervsdrivende og vi selv kan handle indenfor. Hertil kommer, at vi trods fremtidens arealknaphed vil arbejde for attraktive omgivelser og tænke i multifunktionel arealanvendelse i det åbne land samt arbejde for strukturer, der kan give os tid til det vigtige.

Planstrategien rummer også fem forslag til nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen: Tre på Helnæs, et ved Brunshuse og et ved Saltofte.

Processen omkring nye sommerhusområder er:

  • Forslag til mulige nye sommerhusområder indgår i planstrategien, så de kommer i offentlig høring (der medtages kun områder, hvor jordejeren har erklæret sig åben overfor etablering af sommerhuse).
  • Efter høringen kan byrådet vælge at medtage alle foreslåede områder i den endelige planstrategi eller fravælge enkelte (der kan ikke medtages yderligere områder i kystnærhedszonen efter den offentlige høring, da planstrategien skal være endeligt vedtaget ved året udgang).
  • Efter endelig vedtagelse af planstrategien i december kan byrådet ansøge staten om at medtage et eller flere områder i det kommende landsplandirektiv om ”Udlæg og omplacering af et eller flere sommerhusområder”. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.
  • Såfremt Assens Kommune får tildelt nye sommerhusområder i landsplandirektivet, skal der igangsættes planlægning for de pågældende områder. Igennem planlægningen klarlægges muligheder for håndtering af de bindinger, der måtte være for det enkelte område.

Forslaget til planstrategien er offentliggjort på www.plandata.dk den 28. september 2023. Høringsperioden løber frem til den 23. november 2023. Planstrategien er screenet for miljøvurdering, og der er truffet beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Tilmeld dig borgermødet

Kommunens politikere ønsker i høringsperioden at drøfte planstrategien med dig på et borgermøde Torsdag den 12. oktober 2023 kl. 18-21 i Frøbjerg kulturhus, Frøbjergvej 76A 5560 Frøbjerg

Der er krav om tilmelding grundet forplejning, så reserver dagen.

Tilmeldingsfristen er mandag den 9. oktober 2023, som foregår først til mølle til plan@assens.dk. Det maximale deltagerantal er 90 pers.

Program for borgermøde om planstrategi

Sådan afgiver du høringssvar

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 23. november 2023.

Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  1. Skriv til os: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: tryk på linket nederst på siden, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk” se nederst på siden.
  3. For virksomheder tryk på linket nederst på siden, hvor der står ”Send sikker e-mail via virk.dk” se nederst på siden.
  4. Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

 
 

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links