Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Høring: Nedlæggelse af offentlig vej - Næsvej

Høring: Nedlæggelse af offentlig vej - Næsvej

Assens Kommune påtænker at træffe afgørelse om nedlæggelse af Næsvej mellem Rylevej og campingpladsen. Du har mulighed for at sende bemærkninger til den påtænkte afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.

Evt. bemærkninger skal sendes til vejogtrafik@assens.dk senest den 22. januar 2024.

Den pågældende del af Næsvej er vist med rød på oversigtskort.

Lovforhold:
Næsvej er en kommunevej og administreres derfor efter bestemmelserne i Lov nr. 1520 af den 27. dec. 2014 om offentlige veje (Vejloven). I henhold til Vejlovens § 15 er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke bestående kommuneveje, der skal omklassificeres eller nedlægges - jf. Vejlovens kapitel 11.

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på mindst otte uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Den fulde lovtekst kan findes på linket: retsinformation.dk

Procedure for nedlæggelse af vejareal
Før vejen kan nedlægges, skal proceduren i vejloven følges. Proceduren indeholder en høringsfrist på otte uger til de berørte parter. Samtidig skal beslutningen offentliggøres.

Beskrivelse og kommunens vurdering:
Vejstykket mellem Rylevej og den ”nye” Næsvej ved havnebassinet bliver nedlagt som offentlig vej og overgår til privat vej til campingpladsen. Det vil sige, at strækningen ikke længere bliver offentligt tilgængeligt. Stien langs sommerhusområdet, som fører til stranden, vil fortsat blive opretholdt som offentlig.

Nedlæggelsen gennemføres, da vejstykke udelukkende vejbetjener campingpladsen på matriklerne 89g og 48l, Assens Markjorder. Dermed har vejen ikke længere trafikal vigtighed for andre grundejere end Citycamp Assens Strand.

Ved nedlæggelse af strækningen opretholdes uændret adgangsforhold til sommerhusområdet. På adgangsvejen Næsvej til sommerhusområdet vil der blive etableret en tunnel, som skal sikre adgang mellem campingarealerne. I anlægsperioden vil der blive anvist adgang til sommerhusområdet via den nedlagte vejstrækning fra havnesiden, hvor vejen genåbnes i anlægsperioden.

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links