icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Grundejerens forpligtigelse

Assens Kommune har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunes vej eller sti, har forpligtigelsen til at renholde arealet.

Grundejeren skal fjerne ukrudt, klippe hæk, beskære buske så disse ikke hænger ud over fortovet til gene for trafikken.

Frihøjden over rabat, fortov og cykelsti skal være min. 2,75 m og min. 4,2 m over kørebanen.

Desuden renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte eller flisebelagte færdselsarealer.

Fortov og sti sidestilles med færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.

Kommunale cykelstier, gangtunneler og broer er således ikke omfattet af pligten. Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen målt fra belægningskant. Er disse arealer fx adskilt af en græsrabat, indgår denne ikke ved beregning af de 10 m.

Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen. Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantsten anbragte rendestensbrønde.

Luftledninger og gadelamper skal friholdes for træer og hegn med minimum 0,5 m afstand til ledninger og lamper. Afstandskravet gælder over, under og ved siden af ledningerne. Vi henviser til Vinter- og Renholdningsregulativet 2016, som findes under Snerydning og glatførebekæmpelse.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.