icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Fravær i skolen

Det er vigtigt for dit barn at komme i skole. Læs om regler for dit barns fravær her.

I Assens Kommune har vi stor opmærksomhed på, at der bliver sat ind så tidligt som muligt, hvis en elev har stigende fravær fra skolen. Fravær kan have negative konsekvenser for dit barns sociale relationer og faglige trivsel. Det er derfor vigtigt for dit barns fremtid, at dit barn kommer i skole.

Der findes 3 typer fravær

Illustration af 3 slags fravær - uvm.dk

Sygefravær

Er dit barn sygt, må det gerne blive hjemme af hensyn til eget helbred og for at passe på de andre på skolen. Husk at give skolen besked samme dag.

Ekstraordinær frihed

Dit barn kan også i helt særlige tilfælde – for eksempel i forbindelse med store familiebegivenheder – få fri, hvis skolen giver lov først.

Ulovligt fravær

Fravær er ulovligt, hvis dit barn ikke er mødt op i skolen, og du som forælder ikke har meldt fravær ind via Aula eller fået tilladelse til fraværet fra skolen.

Økonomiske konsekvenser ved højt fravær

Lovgivningen siger, at hvis dit barn har ulovligt fravær på 15 % eller derover i et kvartal, kan du miste børneydelsen for næste kvartal. Inden der træffes afgørelse om at tilbageholde børneydelsen, kan du komme med bemærkninger og forklare, hvis der er lovlige grunde til fraværet. Er dit barn over 12 år, vil det også blive spurgt.

Læs mere om fraværsreglerne og økonomiske konsekvenser på forskellige sprog:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen/materiale-til-foraeldre

Fravær på grund af problemer eller længerevarende sygdom

Hvis dit barns fravær viser sig at skyldes enten faglige eller sociale problemer i skolen, er det skolens opgave i samarbejde med jer som forældre at løse problemerne.

Er dit barn sygt, og sygdommen varer i mere end to uger, kan skolen bede om en lægeerklæring som dokumentation. Er der tale om sygdom i en længere periode, aftaler du og skolen i fællesskab, om dit barn skal tilbydes sygeundervisning.

Assens Kommunes Vision 2030:

En god og kontinuerlig skolegang er noget, vi sammen giver til vores børn. Derfor er kommunens vision, at vores børn og unge skal lykkes – for de er vores fremtid.

I kommunens vision 2030 står der derfor:

”Det gode liv er noget, vi skaber sammen – et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det med nogen. Derfor er fællesskaber vigtige. Især for vores børn i den tid af deres liv, hvor de danner deres egen identitet i fællesskab med andre børn. Det gør de blandt andet, når de går i skole.”