icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Kvalitetsstandarder for voksenområdet

Assens Kommune har en række kvalitetsstandarder, der beskriver det serviceniveau, som byrådet har fastlagt.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om, hvilket serviceniveau du som borger kan forvente inden for et givent fagområde.

Kvalitetsstandarderne i alfabetisk rækkefølge:

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Ambulant behandling af alkoholmisbrug (voksne) efter Sundhedsloven § 141

Ambulant stofmisbrugsbehandling (voksne) efter Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142

Befordring til vaccinationssted ifm. vaccination mod Covid-19 til borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, og som ikke har anden mulighed for transport til et vaccinationssted. Serviceloven § 117, stk. 1

Befordring til vaccinationssted ifm. vaccination mod Covid-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke har anden mulighed for transport til et vaccinationssted. Serviceloven § 117, stk. 1

Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

BPA - Borgerstyret personlig assistance efter lov om Social Service § 96

Dagtilbud (aflastning til pårørende) efter lov om Social Service §84 stk. 1

Forebyggende hjemmebesøg efter lov om Social Service § 79

Genoptræning uden forudgående sygehusbehandling efter Serviceloven § 86 stk. 1

Kørselsordning til borgere med en demensdiagnose

Ledsageordningen efter lov om Social Service § 97

Madservice for borgere i eget hjem, jf.  Serviceloven, § 83, stk. 1 nr. 3

Omsorgstandplejen efter Sundhedsloven § 131

Ophold på kvindekrisecenter efter lov om Social Service § 109

Personlig pleje og praktisk hjælp jf. Serviceloven §§ 83 og 83a

Plejeboliger

PlusTid i Hjemmeplejen

Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85

Specialtandplejen efter Sundhedsloven § 133

Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven § 86 stk. 2

Ældre- og handicapboliger