icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 01.01.2003.

Du kan få hjælp til dine udgifter, hvis du opfylder betingelserne.
 • Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

  Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 95.800 kr. (2023).

  Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

  • indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
  • kursværdien af danske obligationer
  • pantebreve i dansk depot
  • kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
  • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
  • kontant beholdning
  • andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet.

  Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

  Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

  Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

  Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

  Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

 • Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

  Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

  Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


 • Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

 • Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

  Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

  Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

  Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

  Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

  Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

 • Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

 • Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

  Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Udvidet helbredstillæg

 • Du kan søge om tillæg til varig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre. Du skal ansøge inden behandlingen starter.

  Har du diabetes, nedgroede negle, arvæv med videre, skal du være opmærksom på, at du måske kan få tilskud fra regionen til din fodbehandling.

  For at få tilskud fra regionen af, skal du kontakte din egen læge. Du skal være opmærksom på, at du skal vælge en fodbehandler der har et ydernummer.

  Du kan her se, hvem der har ydernummer med Region Syddanmark

 • Du kan søge om tillæg til tandproteser.

  Du skal indsende dit behandlingsoverslag, sammen med din ansøgning om udvidet helbredstillæg. Du skal være opmærksom på, at du skal ansøge inden din behandling starter.

  Du kan frit vælge hvilken tandlæge eller tandtekniker du ønsker at benytte, men du skal være opmærksom på, at Assens Kommune har prisaftale med Klinisk Tandtekniker Lise Alfi og tilskuddet vil derfor være i forhold til de priser, der er indgået med de Klinisk Tandtekniker.

 • Du kan søge om tillæg til briller.

  Du skal indsende dit overslag fra optikeren, sammen med din ansøgning om udvidet helbredstillæg. Du skal være opmærksom på, at du skal ansøge inden du køber dine briller.

  Du kan frit vælge hvilken optiker du ønsker at benytte, men du skal være opmærksom på, at Assens Kommune har indgået en prisaftale med Louis Nielsen og tillægget vil derfor være i forhold til de priser, der er indgået med Louis Nielsen.

Kontakt Borgerservice - Team Bolig og Tillæg-pension

Tlf: 64 74 75 16

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.