icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Enkeltydelse - Ansøgning om enkeltydelse

Du kan søge om hjælp i særlige tilfælde, hvis du ikke har mulighed for selv at afholde udgiften

Mand sidder og ringer

Hjælp til særlige udgifter

Kommer du i en situation, hvor du får nogle særlige og nødvendige udgifter, som du på ingen måde kan betale selv, kan du søge om hjælp til betaling af dem i din kommune.

De særlige udgifter er:

 • Rimeligt begrundede enkeltudgifter
 • Midlertidig huslejehjælp til børnefamilier og socialt udsatte borgere
 • Udgifter til samvær med egne børn
 • Flytteudgifter

Du har også mulighed for at søge om sygebehandling, medicin, tandbehandling mv. Her er det ikke et krav at du har været ude for ændringer i dine forhold. Hjælpen bevilliges efter Aktivlovens § 82.

Se mere om hjælp til tandpleje og tandbehandling her.

Hjælp til enkeltudgifter:

Betaling af en uforudset enkeltudgift

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til betaling af en uforudset enkeltudgift, hvis du ikke selv har midler til at betale den.
Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en arbejdsindtægt.

Hjælpen kan bevilges efter Aktivloven.

Betingelse for at få hjælp til en enkeltudgift:

 • Du har været ude for nogle ændringer i dine forhold, en såkaldt social begivenhed.
  Dette krav er opfyldt, hvis du på ansøgningstidspunktet modtager kontanthjælp.
  Hvis du er i arbejde med en normal lønindtægt, skal der være tale om meget væsentlige ændringer i dine personlige forhold, for eksempel samlivsophør.
 • Kommunen vurderer, at der er tale om en uforudset, rimelig og nødvendig enkeltudgift.
 • I forhold til hjælp til samvær med egne børn og flytning, er det ikke en betingelse, at du har været udsat for en såkaldt social begivenhed, ej heller at udgiften er uforudset.
 • Betaling af udgiften vil i afgørende grad vanskeliggøre dine - og din eventuelle families - muligheder for at klare jer selv fremover. 
 • Du må ikke have mulighed for selv at kunne afholde udgiften.

Det skal du vide:

 1. Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.
 2. Kommunen kan kun yde hjælp til din enkeltudgift, hvis du ikke har kunnet forudse den.
  I helt særlige situationer kan kommunen dog fravige det krav, hvis udgiften er helt afgørende for dig og din families normale hverdag. 
 3. Kommunen laver en konkret trangsvurdering af din økonomiske situation - altså en vurdering af formue, samt indtægter og udgifter. De udgifter kommunen medtager er de mest almindelige og nødvendige udgifter
  som kan være:

  -boligudgifter
  -daginstitution
  -telefonabonnement
  -licens, forsikring
  -A-kasse
  -eventuelle transportudgifter til dit arbejde eller
  -nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som kommunen ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

 4. Ofte vil kommunen bede dig dokumentere, at du ikke kan låne pengene i banken.
 5. Hvis kommunen vurderer, at situationen er selvforskyldt, kan kommunen yde beløbet mod senere tilbagebetaling, hvis de skønner, at udgiften er absolut nødvendig. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Enkeltudgifter kan for eksempel være en uforudset udgift til nødvendige ting, der er blevet stjålet eller en ekstraordinær regning på el/varme.

  Du og din familie skal normalt selv spare op til nødvendige ting i jeres husholdning som for eksempelvis et køleskab, der går i stykker og skal skiftes.

 • Kommunen har en særlig forpligtelse til at hjælpe familier og socialt udsatte borgere, hvis de kommer i huslejerestance og dermed er i fare for at miste boligen.

  Kommunen kan ved bevilling af huslejerestance kræve fastlæggelse af plan for flytning til billigere bolig, administration af økonomien og lignende. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 81 a.

 • Kommunen kan yde hjælp til din egen udgift til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis du ikke selv har midler til at betale udgiften med.

  Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en arbejdsindtægt. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 82.

  • Din behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt begrundet. (din læge skal anbefale behandlingen eller medicinen skal være lægeordineret).
  • Du ikke selv har råd til at betale din del af udgiften.
  • At din udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning

  Du skal være opmærksom på:

  Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.

  Kommunen laver en konkret vurdering af din økonomiske situation. De udgifter kommunen medtager er de mest almindelige og nødvendige udgifter som kan være:

  -boligudgifter
  -daginstitution
  -telefonabonnement
  -licens, forsikring
  -A-kasse
  -eventuelle transportudgifter til dit arbejde eller
  -nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at der er udgifter, som kommunen ikke tager med i beregningen.

  Hvis du modtager en offentlig ydelse, der svarer til kontanthjælp, giver kommunen tilskud til almindelig tandbehandling.

  Du har dog en egenbetaling.

  Der gælder således følgende:

  • Hvis du er 25 år eller derover, yder kommunen tilskud til 65 % af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger din egenbetaling på 800 kr.
  • Hvis du er fra 18 år og til og med 24 år, betaler kommunen dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger din egenbetaling på 600 kr.

  Din årlige og dokumenteret egenbetaling bliver opgjort for det enkelte kalenderår til tandpleje.

  Kommunen skal godkende på forhånd, om der kan ydes tilskud, hvis din samlet udgift overstiger 10.000 kr.

  Kommunen vurdere ligeledes, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

  Når du modtager tilskud til tandpleje, kan du søge om hjælp til dækning af din egenbetaling efter § 82.

  Du skal søge, før du påbegynder behandlingen.

   

 • Du kan søge om hjælp i din kommune til udgifterne, når du har ret til samvær med dine egne børn under 18 år, der ikke bor fast hos dig, kan 

  Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 83.

 • Udgifter til samvær kan være:

  • rejseudgifter
  • kost
  • deltagelse i aktiviteter

   og meget andet
 • Betingelsen for at få hjælp er:

  • Du ikke selv har råd til at betale udgifterne.
  • Der er tale om almindelige og normale samværsudgifter.

  Kommunen laver en konkret vurdering af din økonomiske situation. De udgifter kommunen medtager er de mest almindelige og nødvendige udgifter som kan være:

   -boligudgifter
  -daginstitution
  -telefonabonnement
  -licens, forsikring
  -A-kasse
  -eventuelle transportudgifter til dit arbejde eller
  -nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at der er udgifter, som kommunen ikke tager med i beregningen.

  Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.

 • Kommunen kan bevilge udgifter til flytning, hvis du og din eventuelle familie har brug for at flytte til for eksempel en større bolig, eller I skal flytte på grund af, at én af jer har fået nyt, fast arbejde.

  Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 85.

 • Flytteudgifter kan være:

  • flytning af jeres indbo

   eller

  • andre enkeltudgifter i forbindelse med flytningen.
 • Betingelser for at få hjælp er:

  • Kommunen efter loven vurderer, at der er tale om en forbedring af din eller jeres bolig eller arbejdssituation.
  • Du og din eventuelle ægtefælle ikke selv har råd til at betale flytteudgifterne.
  • At I fremover kan betale huslejen.

  Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.

  Kommunen laver en konkret trangsvurdering af din økonomiske situation - altså en vurdering af formue, samt indtægter og udgifter.

  De udgifter kommunen medtager er de mest almindelige og nødvendige udgifter som kan være:

  -boligudgifter
  -daginstitution
  -telefonabonnement
  -licens, forsikring
  -A-kasse
  -eventuelle transportudgifter til dit arbejde eller
  -nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som kommunen ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

  Hvis kommunen vurderer, at situationen er selvforskyldt, kan kommunen yde beløbet mod senere tilbagebetaling, hvis de skønner, at udgiften er absolut nødvendig.

   

 • Du skal søge om hjælp til flytteudgifter hos den kommune, du flytter til.