icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Handicapservice

Med handicapservice kan jobcentret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde. Herunder kan du læse om alle de forskellige muligheder.

Fortrinsadgang til job, hvis du har handicap

 • Hvis du har et handicap og har vanskeligt ved at finde job på det almindelige arbejdsmarked, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Hvis du gør det, er arbejdsgiveren dermed forpligtet til at indkalde dig til en ansættelsessamtale. Det er en betingelse, at du lever op til de formelle uddannelseskrav, der er nævnt i stillingsopslaget.

  Får du ikke stillingen, skal arbejdsgiveren sende en redegørelse til dit jobcenter. På baggrund af redegørelsen skal jobcentret forhandle med arbejdsgiveren om, hvorvidt du alligevel vil kunne ansættes i stillingen.

  Fortrinsadgang gælder også ved ansøgning om bevillinger til stadepladser og kiosker og ved uddeling af taxibevillinger.

 • Du kan søge stillinger med fortrinsadgang på to måder:

  • Gennem dit jobcenter: Jobcentret henvender sig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, at du søger stillingen med fortrinsadgang.

  • Udenom jobcentret: Du gør i din jobansøgning opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af din funktionsnedsættelse.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du ønsker at søge job med fortrinsadgang gennem jobcentret, eller hvis du ønsker mere information om ordningen.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Hjælpemidler til job, hvis du har handicap

 • Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

  Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår

  • ansat i fleksjob eller i løntilskud

  • selvstændig

  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

  Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

  Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

 • De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

  • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende

  • audioudstyr til hørehæmmede

  • ordblinderedskaber

  • en speciel ergonomisk kontorstol

  • installation af en trappelift.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads. Jobcentret vil tage stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Løntilskud til nyuddannede med handicap - isbryderordningen

 • Løntilskud til nyuddannede med handicap er en særlig løntilskudsordning, der kaldes ”isbryderordningen”. Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giver støtteordningen dig mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Det sker ved, at du kommer i løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

  Et løntilskud betyder, at du bliver ansat til overenskomstmæssig løn, mens din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn fra jobcentret.

 • For at komme i en isbryderordning er det et krav, at du opfylder alle betingelserne:

  • du har et handicap
  • du har gennemført en uddannelse, der varede mindst 18 måneder
  • uddannelsen giver ret til at blive optaget i en a-kasse. Men der er ikke krav om medlemskab.
  • du mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet til
  • du bliver ansat i isbryderordningen, inden to år efter du har afsluttet din uddannelse.

  Der er ikke krav om, at du skal være ledig, inden du bliver ansat i isbryderordningen. Det betyder, at du kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

 • Du kan være i løntilskud gennem isbryderordningen i op til 12 måneder, men også kortere tid.

 • Løntilskud bevilges af dit jobcenter. Kontakt derfor jobcentret, hvis du tænker, at løntilskud kan være relevant for dig.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Mentorstøtte til job og uddannelse, hvis du har handicap

 • Du kan få en mentor, hvis mentorstøtten er afgørende for, at du kan opnå eller gennemføre et job eller et forløb gennem jobcentret.

  Mentorens opgaver kan være meget forskellige og afhænger af, hvad det præcis er, du har særlig brug for særlig støtte til. Mentoren kan hjælpe på selve arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen. Men mentorstøtten kan fx også bestå i hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen – eller kontakte din læge eller dit jobcentrer.

  Jobcentret vurderer, om du kan få mentorstøtten.

 • Mentorstøtte er en midlertidig støtteordning. Du kan få bevilget mentorstøtte i op til seks måneder ad gangen, men med mulighed for forlængelse.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for en mentor. Jobcentret vil tage stilling til, om du kan få mentorstøtte.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Personlig assistance til job, hvis du har handicap

 • Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der medfører barrierer i dit job. Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap.

  Personlig assistance kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.

  Den personlige assistent kan fx være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

  Muligheden for personlig assistance gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
  • ansat i fleksjob eller i løntilskud
  • selvstændig
  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

  Du kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis du ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

  Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv.

 • Jobcentret vurderer dit behov for assistance i din konkrete situation, og det bevilgede timetal afhænger af dit behov. Hvis du er ansat 37 timer om ugen, kan du som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. Hvis du har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du i særlige tilfælde få bevilget personlig assistance i op til fuld tid.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for personlig assistance i dit arbejde eller efter-/videreuddannelse. Jobcentret tager stilling til, om du er berettiget til støtten.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Undervisning for voksne med ordblindhed

 • Er du voksen (fyldt 25 år) og ordblind, kan du på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) få undervisning, som skal styrke dine læse-, skrive- og stavefærdigheder. Undervisningen, som foregår på dansk, kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre dine muligheder for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver dig mulighed for at læse og skrive tekster, men lærer dig også relevante metoder og hjælpemidler, så du kan fungere med din ordblindhed.

 • For at få ordblindeundervisning på et voksenuddannelsescenter (VUC), skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og foregår på din lokale VUC. Det er en uddannet ordblindelærer, der står for at gennemføre testen.

 • Undervisningen tilpasses dit behov, og du kan få tildelt op til 60 timer.

  Det er enten eneundervisning eller holdundervisning med små hold på to-seks deltagere. Du skal løbende evaluere undervisningen med din lærer, så undervisningen kan tilpasses dig, og du får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

 • Regionsrådet samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af undervisning, så der er et passende tilbud til alle. Det enkelte center informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Specialundervisning for voksne

 • Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

  Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

  Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

  Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

 • Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning.

 • Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

  Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

  Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

 • Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

  Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

 • Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen. I tilbuddet kan der indgå fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til handicappet, som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med undervisningen gør det nødvendigt.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg

 • Du skal have søgt SU til en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse eller modtage slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge handicaptillæg.

 • Hvis du går på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få handicaptillæg.

  For at kunne modtage handicaptillæg, skal du:

  • modtage SU, og
  • gå på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, der er godkendt til SU, og
  • kunne dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse
 • Du kan få flere oplysninger om SU på dit uddannelsessted eller på su.dk

 • Vil du henvende dig til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en sag om handicaptillæg, skal du kontakte os via Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk.

  Log ind med NemID/MitID og gør følgende:

  1: Vælg Ny besked øverst i venstre hjørne

  2: Vælg myndighed (statslige myndigheder)

  3: Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  4: Vælg den kategori, der passer til din forespørgsel

  Når du har skrevet din mail, klik ”Send"

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Arbejdsfastholdelse

Åbningstider:
Åbningstider og telefontider

Tlf: 64 74 70 59 #1

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.