icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Handicapservice

Med handicapservice kan jobcentret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde. Herunder kan du læse om alle de forskellige muligheder.

Fortrinsadgang til job, hvis du har handicap

 • Hvis du har et handicap og har vanskeligt ved at finde job på det almindelige arbejdsmarked, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Hvis du gør det, er arbejdsgiveren forpligtet til at give dig fortrinsadgang til den ledige stilling. Du kan dog kun få fortrinsadgang, hvis arbejdsgiveren vurderer dig til at være lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Du skal også fx leve op til de formelle uddannelseskrav, der er nævnt i stillingsopslaget.

  Får du ikke stillingen, skal arbejdsgiveren sende en redegørelse til dit jobcenter. På baggrund af redegørelsen skal jobcentret forhandle med arbejdsgiveren om, hvorvidt du alligevel vil kunne ansættes i stillingen.

  Fortrinsadgang gælder også ved ansøgning om bevillinger til stadepladser og kiosker og ved uddeling af taxibevillinger.

 • Du kan søge stillinger med fortrinsadgang på to måder:

  • Gennem dit jobcenter: Jobcentret henvender sig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, at du søger stillingen med fortrinsadgang.

  • Udenom jobcentret: Du gør i din jobansøgning opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af din funktionsnedsættelse.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du ønsker at søge job med fortrinsadgang gennem jobcentret, eller hvis du ønsker mere information om ordningen.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Hjælpemidler til job, hvis du har handicap

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Løntilskud til nyuddannede med handicap - isbryderordningen

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Mentorstøtte til job og uddannelse, hvis du har handicap

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Personlig assistance til job, hvis du har handicap

 • Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der medfører barrierer i dit job. Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap.

  Personlig assistance kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.

  Den personlige assistent kan fx være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

  Muligheden for personlig assistance gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
  • ansat i fleksjob eller i løntilskud
  • selvstændig
  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

  Du kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis du ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

  Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv.

 • Jobcentret vurderer dit behov for assistance i din konkrete situation, og det bevilgede timetal afhænger af dit behov. Hvis du er ansat 37 timer om ugen, kan du som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. Hvis du har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du i særlige tilfælde få bevilget personlig assistance i op til fuld tid.

 • Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for personlig assistance i dit arbejde eller efter-/videreuddannelse. Jobcentret tager stilling til, om du er berettiget til støtten.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Undervisning for voksne med ordblindhed

 • Er du voksen (fyldt 25 år) og ordblind, kan du på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) få undervisning, som skal styrke dine læse-, skrive- og stavefærdigheder. Undervisningen, som foregår på dansk, kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre dine muligheder for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver dig mulighed for at læse og skrive tekster, men lærer dig også relevante metoder og hjælpemidler, så du kan fungere med din ordblindhed.

 • For at få ordblindeundervisning på et voksenuddannelsescenter (VUC), skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og foregår på din lokale VUC. Det er en uddannet ordblindelærer, der står for at gennemføre testen.

 • Undervisningen tilpasses dit behov, og du kan få tildelt op til 60 timer.

  Det er enten eneundervisning eller holdundervisning med små hold på to-seks deltagere. Du skal løbende evaluere undervisningen med din lærer, så undervisningen kan tilpasses dig, og du får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

 • Regionsrådet samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af undervisning, så der er et passende tilbud til alle. Det enkelte center informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Specialundervisning for voksne

 • Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

  Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

  Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

  Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

 • Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning.

 • Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

  Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

  Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

 • Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

  Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

 • Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen.

  Hvis du grundet dit handicap har svært ved at tilegne dig en viden, en metode eller et bestemt hjælpemiddel, kan du få hensyntagende undervisning. Den hensyntagende undervisning skal hjælpe og styrke dig, så du kan få udbytte af din specialundervisning.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg

 • Du skal have søgt SU til en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse eller modtage slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge handicaptillæg.

 • Hvis du går på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få handicaptillæg.

  For at kunne modtage handicaptillæg, skal du:

  • modtage SU, og
  • gå på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, der er godkendt til SU, og
  • kunne dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse
 • Du kan få flere oplysninger om SU på dit uddannelsessted eller på su.dk

 • Vil du henvende dig til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en sag om handicaptillæg, skal du kontakte os via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks. Log ind med NemID/MitID og gør følgende:

  • Vælg fanebladet ”Min post”
  • Vælg ”Skriv ny post”
  • I feltet ”Til” klik på ”Vælg modtager”
  • Under ”Vælg modtager fra kategori” vælg ”Offentlige myndigheder/Stat” i drop down-menuen og klik på luppen
  • Klik på pilen > ved ”Uddannelses- og Forskningsstyrelsen”
  • Vælg ”Statens Uddannelsesstøtte (SU)” på menuen, der åbnes
  • Vælg "Handicaptillæg"
  • Angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om i drop down-menuen
  • Når du har skrevet din mail, klik ”Send” Via Digital Post kan du uploade op til 4MB pr. mail.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Job og Udvikling

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 8 - 15
Torsdag 8 - 17
Fredag 8 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #3

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.