icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan komme til at arbejde – hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan kommunen tilkende dig førtidspension. Har du højst seks år til folkepensionsalderen, så har du måske mulighed for at ansøge om seniorpension.

 • Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

  Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

  For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

 • Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

  Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer, og har et langt arbejdsliv bag dig.

Seniorpension søges fra 2021 hos Seniorpensionsenheden ved ATP, og kan ikke søges gennem din kommune.

 •  Fra 2021 skal du søge seniorpension digitalt med dit NemID/MitID.

  Det gør du her: 

  Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

  Du kan søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet 

  For at få seniorpension, skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du har dog mulighed for at søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet for seniorpension.

  Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor, for at få svar.   

  FØDSELSÅR MINIMUMSALDER FOR SENIORPENSION FOLKEPENSIONSALDER
   1. halvår 1955   60 ½    66 ½ 
   2. halvår 1955   61  67
   1. halvår 1956   61  67
   2. halvår 1956 til 2. halvår 1958   61  67
   1. halvår 1959   61  67
   2. halvår 1959 til 2. halvår 1962   61  67
   1. halvår 1963 til 2. halvår 1966   62  68
 • Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du i 2021, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

  Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

 • I pjecen nedenfor kan du få overblik over forløbet fra du sender din ansøgning, til du får svar. 

 • Fra 2021 er det Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

  I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag. Læg mærke til, at der er forskel på, hvem du skal kontakte alt efter hvilket år du har søgt. 

  RÅD OG VEJLEDNING  SØGT I 2020               SØGT I 2021 

  Hvis du har spørgsmål til din situation.
  Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
  med råd og vejledning i forhold til dine
  muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
  om økonomiske konsekvenser,
  hjælper dig med din ansøgning, mv. 

   Din kommune Din kommune
  TILKENDELSE AF SENIORPENSION  SØGT I 2020   SØGT I 2021 
  Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
  eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
  skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
   Din kommune Seniorpension
  BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSION   SØGT I 2020   SØGT I 2021 

  Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

  Udbetaling  Danmark  Udbetaling Danmark

  Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.

  Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 


 • Hvis du vil klage

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

  Lovgivning 
 • For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

  • højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
  • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 

  Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark
  • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

  Selv om du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til seniorpension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse om her:

 • Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

  Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

  Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2021)

  Enlig Gift eller samlevende
   19.331 kr. 16.432 kr.

  Beregn din seniorpension uden NemID/MitID

  Her kan du uden NemID/MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

  Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

 • Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 218.712 kr. om året (2021).

  At din seniorpension bliver gjort hvilende betyder, at din udbetaling stopper.

  Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende ved at kontakte Seniorpension.

 • Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

  Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

  Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2021)

  I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

  ENLIG GIFT/SAMLEVENDE 
   81.900 kr. 129.900 kr.

  Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Job med løntilskud for førtidspensionister

 • Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.  

 • Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

 • For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende skånejobbet.

 • Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

  Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

 • Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Når din sag har været forelagt Rehabiliteringsteam, og der indstilles til førtidspension, overgår sagen til Team Pensionstilkendelse. Før selve pensionssagen kan påbegyndes, skal det dog sikres, at dokumentationen er helt på plads. Se mere om sagsbehandlingen ved indstilling i denne info-film.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.