icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Vil du etablere en bade- og bådebro

Der er mange kommunale og private badebroer langs kysten i Assens Kommune, og der er fri adgang til at benytte de fleste broer.

Ønsker du at opsætte en bade- og bådebro?

Det kræver tilladelse fra Assens Kommune at opsætte en bade- eller bådebro.

Bade- og bådebroer må ikke, jf. § 1 i Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, anbringes på søterritorium uden tilladelse fra den administrative myndighed.

Ting du skal overveje inden du søger

 • Broens længde må maksimalt være 50 meter målt fra kystlinjen (dog kun ud til en vanddybde på 1,5 meter).
 • Broens bredde må maksimalt være 1,5 meter inklusiv bropælene.
 • Broens højde må maksimalt være 1,5 meter over højeste daglige vandstand.
 • Der må ikke opsættes borde, bænke, flagstænger, overdækning eller lignende på broen.
 • Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af broens ydre fysiske rammer.
 • En tilladelse følger matriklen. En privat bro kan ikke uden kommunens tilladelse overdrages til andre. Ved salg af ejendommen overdrages broen og tilladelsen sammen med ejendommen.
 • Assens Kommune eller Kystdirektoratet kan med passende frist kræve, at ejeren for egen regning fjerner broen, hvis vilkårene for tilladelsen ikke overholdes, eller hvis kommunen af anden relevant grund finder, at broen skal fjernes.
 • Broen skal vedligeholdes af ejer i god og forsvarlig stand. Hvis den ødelægges, skal evt. rester eller beskadigede dele omgående fjernes.
 • Broen skal anlægges således, at den ikke hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret.
 • Broen skal opsættes vinkelret ud fra kysten eller parallelt med eventuelle eksisterende nabobroer.
 • Broen må ikke virke dominerende i landskabet og bør ikke kunne ses på store afstande.
 • For at begrænse antallet af broer, skal nye broer søges opført som fællesbroer frem for private broer.
 • Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til opsætning af private bade- og bådebroer uden offentlig adgang.
 • For at sikre kystens landskabelige værdi tillades som udgangspunkt ikke opsætning af nye broer med en indbyrdes afstand på mindre end 200 meter. Dette er dog undtaget ved Thorøhuse og Brunshuse fiskerleje for at kunne bevare det historiske og kulturelle element disse steder.
 • På kyststrækninger i byzone vil kommunen tillade broer, der ligger med en mindre indbyrdes afstand end 200 m, hvis det ikke virker skæmmende på landskabet, dog mindst med 100 meters indbyrdes afstand.

Sådan søger du

Din ansøgning SKAL indeholde:

 • oplysninger om ejendommens matrikelnummer
 • ejerens retslige adgang til kystarealet
 • hvem og hvor mange der forventes at benytte broen og til hvilket formål broen skal benyttes (badebro, bådebro mv.)
 • udformning - længde, bredde, højde over daglig vandstand ved yderenden m.v.
 • materiale- og farvevalg
 • hvorvidt bro og pæle agtes indtaget om vinteren
 • afstand til nærmeste offentlig ejede badebro og afstand til nærmeste private badebro

Ansøgningen sendes til: Assens Kommune, Miljø og Natur eller mailes til Miljø og Natur (du skal logge på med NemID, og vælge "Natur" som modtager)

Sagens gang

Når din ansøgning modtages, vurderer vi om der skal foretages besigtigelse, samt om der er andre lovbestemmelser, fredninger mm., som er gældende for det pågældende område. En ansøgning vil blive sendt til høring hos naboejendomme, relevante myndigheder og organisationer. I de tilfælde hvor broen har væsentlig betydning eller har almindelig offentlig interesse, offentliggøres ansøgningen med høringsfrist på kommunens høringsportal. Høringsfristen er 4 uger og den efterfølgende klagefrist på afgørelsen er ligeledes 4 uger.

Afgørelse

Hvis der ikke indkommer klager, som giver anledning til ændringer i afgørelsen, så får du din tilladelse til opsætning af en bade- eller bådebro.

Badebro

Du kan klage

 • Der kan klages til Kystdirektoratet over kommunens afgørelse vedrørende ansøgning om tilladelse eller lovliggørelse af din bade- eller bådebro.
 • Der kan klages over en afgørelse, hvis du er ansøger, eller har en væsentlig individuel interesse i sagen.
 • En skriftlig klage skal sendes til kommunen, som videresender klagen til Kystdirektoratet.
 • Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen meddeles, eller den er offentliggjort i avisen.
 • Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har forhindret indgivelse af rettidig klage.
 • Rettidig klage har opsættende virkning, det vil sige, at kommunens afgørelse først træder i kraft, når klagen er afgjort.
 • Kystdirektoratets afgørelse i klagesager er endelig og kan ikke påklages til andre myndigheder.

Hvis du vil vide mere

Det er som udgangspunkt kommunerne, der behandler ansøgninger om bade- og bådebroer.

Ansøgninger om tilladelse til etablering bade- og bådebroer, der ønskes opført som en mole eller en tilsvarende konstruktion, der hindrer vandgennemstrømningen behandles af Kystdirektoratet og skal derfor indsendes til Kystdirektoratet.

Hvis en bro skal etableres i en lystbådehavn skal du også søge om tilladelse hos Kystdirektoratet.

Hvis du vil sætte en bådelift op ved siden af en bro, skal du søge om en særskilt tilladelse til dette hos Kystdirektoratet.

Det samme gælder for etablering af fortøjningspæle, hvis de ikke er en konstruktionsdel af broen, det vil sige hvis pælene skal stå i en vis afstand fra broen.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.