icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Regulativ for hønsehold i Assens Kommune

Regulativet er lavet i henhold til Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

§1. Gyldighedsområde

Stk. 1. Regulativet er gældende for hønsehold på 30 høns eller der under i byzone og sommerhusområder.

Stk. 2. Bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter vil forsat være gældende og erstattes ikke af reglerne i nærværende regulativ.

§2. Regler for indretning og drift af hønsehold

Stk. 1. Nye hønsegårde og hønsehuse skal være etableret mindst 2,5 meter fra skel.

Stk. 2. Hønseholdet skal holdes på egen grund.

Stk. 3. Hønsehuse skal overholde gældende byggelovgivning.

Stk. 4. Hvis hønseholdet medfører støjgener i nat- og morgentimer skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hus i tidsrummet 22.00 – 07.00 på hverdage. Lørdage og søn- og helligdage til 08.00.

Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret efter konkret vurdering af Assens Kommune.

Stk. 5. Oplag af foder, strøelse og lignende skal opbevares i lukkede beholdere, så det ikke giver anledning til tilhold af rotter.

Stk. 6. Hvis det gentagende gange konstateres, at hønseholdet er skyld i tilhold af rotter, så kan Assens Kommune kræve hønseholdet fjernet.

Det er alene Assens Kommune der vurderer om hønseholdet skal fjernes.

Stk. 7. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedbringes i jorden. Nedbringning af gødning skal foretages på en sådan måde, at det ikke giver anledning til forurening af grundvand, jord eller overfladevand.

Stk. 8. Giver hønseholdet i øvrigt anledning til gener, eller overtrædes nærværende regulativ, kan Assens Kommune meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger eller om nødvendigt kræve hønseholdet, anlægget og indretningen fjernet.

§3. Dispensation og klage

Stk. 1. Kommunens afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan der efter ansøgning dispenseres fra bestemmelserne i §2.

§4. overtrædelse af bestemmelserne i regulativet

Overtrædelse af regulativets §2 kan straffes med bøde.

§5. ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 29. august 2018

Ophævelse af eksisterende hønseregulativer

Med dette regulativ, ophæves eksisterende regulativer om hønsehold i Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur - Team Landbrug

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.