icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Regler for småbygninger, overdækkede terrasser o.l.

Byggearbejdet kan udføres uden byggetilladelse, såfremt det samlede areal af alle udhusbygninger på ejendommen ikke overstiger 50 m². Derudover skal du sørge for at:

 • Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste deklarationer stadig er overholdet, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse.
 • Byggeriet kan kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, fx landzonetilladelse eller dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 • Når byggearbejdet er færdigt, skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

Afstandsregler og højdekrav for småbygninger ved boligbebyggelse:

 • Højde på maksimalt 2,5 meter over terræn, ved placering nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 meter.
 • Samlet længde af alle udhusbygninger langs skel (indenfor 2,5 meter fra skel) må ikke være over 12 meter.
 • Der må ikke være vinduer eller døre imod skel indenfor 2,5 meter.
 • Tagvand skal holdes på egen grund.

Afstandsregler og højdekrav for småbygninger i sommerhusområder:

 • Afstand på mindst 2,5 meter til naboskel, sti og vej. 
 • Placering mindst 2,5 meter fra andre bygninger på grunden.
 • Højde på maksimalt 2,5 meter over terræn, ved placering nærmere skel mod nabo eller sti end 5,0 meter.
 • Samlet længde af alle udhusbygninger langs skel (indenfor 5 meter fra skel) må ikke være over 12 meter.
 • Der må ikke være vinduer eller døre imod skel indenfor 5 meter.
 • Tagvand skal holdes på egen grund.

Kan ovenstående afstandskrav og højdekrav ikke overholdes, skal der søges en byggetilladelse.

Udhusbebyggelse mere end 2,5 meter fra skel

I boligområder skal udhusbebyggelse med placering mere end 2,5 meter fra skel overholde et højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til skel. Totalhøjden må ikke være over 8,5 meter.
I sommerhusområder skal udhusbebyggelse med placering mere end 5 meter fra skel overholde en maksimal højde for tag på 5 meter og for ydervæg langs mindst en langside en maksimal højde på 3 meter.

Opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende skal overholde følgende højde- og afstandskrav:

 1. Bygningerne må ikke placeres nærmere end 2,50 meter fra skel mod nabo og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.
 2. Mod vej ved enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
 3. Bygningerne må ikke placeres nærmere end 5,0 meter fra skel mod nabo og sti ved sommerhuse.
 4. Mod vej ved sommerhuse må højden ikke være over 1,0 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse regnes afstanden hertil

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.