icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Bygge og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Når du starter dit projekt på www.bygogmiljø.dk, kan du ved at søge din adresse, finde frem til mulige bygge- og beskyttelseslinjer. På den måde kan du holde dig orienteret omkring mulighederne for at bygge, samt om der kan forekomme længere sagsbehandlingstid.

Herunder er en forklaring på forskellige beskyttelseslove og -linjer og, hvordan man skal forholde sig til dem.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven indeholder bygge- og beskyttelseslinjer ved strand, sø, å, fortidsminde og kirker samt bestemmelser for naturområder.

Generelt

Naturbeskyttelsesloven fastsætter, hvor store arealer, man skal friholde for bebyggelse, beplantning med mere omkring værdifuld natur og kulturarv.

 1. Kyster og strande (Strandbeskyttelseslinjen)
 2. Vandløb (Å-beskyttelseslinjen)
 3. Søer (Sø-beskyttelseslinjen)
 4. Skove (Skovbyggelinjen)
 5. Fortidsminder (Fortidsminde-beskyttelseslinjen)
 6. Kirker (Kirkebyggelinjen)

1. Strandbeskyttelseslinjen (§15 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre kysten mod indgreb, som ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. På den måde tages der både hensyn til landskabet, biologien og de rekreative muligheder.

Strandbeskyttelseslinjen: 300 m ind i landet fra den landvegetation, der var langs kysten på det tidspunkt, da strandbeskyttelseslinjen blev fastlagt.

Inden for strandbeskyttelseslinen må du bl.a. ikke:

 • Opstille bygninger, skure, campingvogne, mv.
 • Plante
 • Ændre i terrænet
 • Indhegne

 Du kan søge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen her
 
Vejledning om strandbeskyttelseslinje

2. Å-beskyttelseslinjen (§16 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med å-beskyttelseslinjen er at sikre vandløb som værdifulde elementer i landskabet og vigtige levesteder for planter og dyr.

Å-beskyttelseslinjen: 150 m fra vandløbets øverste kant og ind i landskabet. Den gælder for de vandløb, som amterne i sin tid registrerede med en beskyttelseslinje. 

Inden for å-beskyttelseslinjen må du bl.a. ikke:

 • Opstille bygninger, skure, campingvogne, mv.
 • Plante
 • Ændre i terrænet

Du kan søge om en dispensation fra å-beskyttelseslinjen. Ansøgning skal sendes til Assens Kommune.

3. Sø-beskyttelseslinjen (§16 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med sø-beskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifulde elementer i landskabet og vigtige levesteder for planter og dyr.

Sø-beskyttelseslinjen: 150 m fra søbredden og ind i landet omkring alle søer med en vandflade på mindst 3 hektar.

Inden for sø-beskyttelseslinjen må du bl.a. ikke:

 • Opstille bygninger, skure, campingvogne, mv.
 • Plante
 • Ændre i terrænet

Du kan søge om en dispensation fra sø-beskyttelseslinjen. Ansøgning skal sendes til Assens Kommune.

4. Skovbyggelinjen (§17 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som elementer i landskabet og værdifulde levesteder for planter og dyr.  

Skovbyggelinjen: 300 m fra skovbrynet og ind i landet omkring alle offentlige skove og private skove på minimum 20 hektar.

Inden for skovbyggelinjen må du bl.a. ikke:

 • Opstille bygninger, skure, campingvogne mv.

Der er dog en række undtagelser, som du kan læse mere om herunder:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/bygge-og-beskyttelseslinjer/skovbyggelinjen/

Du kan søge om en dispensation fra skovbyggelinjen. Ansøgning skal sendes til Assens Kommune.

5. Fortidsminde-beskyttelseslinjen (§18 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med fortidsminde-beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som elementer i landskabet.

Fortidsminde-beskyttelseslinjen: 100 m fra foden af synlige fortidsminder og ind i landet. Skjulte fortidsminder, sten og træer er undtaget.

Inden for fortidsminde-beskyttelseslinjen må du ikke foretage nogen form for ændringer fx:

 • Bygge
 • Grave
 • Indhegne
 • Tilplante
 • Placere campingvogne

Du kan søge om en dispensation fra fortidsminde-beskyttelseslinjen. Ansøgning skal sendes til Assens Kommune.

6. Kirkebyggelinjen (§19 i naturbeskyttelsesloven)

Formålet med kirkebyggelinjen er at beskytte kirker, der ligger åbent i landskabet. De skal beskyttes mod, at der opføres bebyggelse på over 8,5 m i højden inden for 300 m fra kirken. I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet ikke.

Kirkebyggelinjen er 300 m om alle kirker og ind i lande 

Bestemmelsen omfatter alt byggeri, men vil især have betydning for placering af siloer, elmaster og vindmøller.

Du kan søge om en dispensation fra kirkebyggelinjen. Ansøgning skal sendes til Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.