icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Naturen er beskyttet

Naturbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for dyr og planter bl.a. ved at beskytte disses levesteder. Man har derfor valgt at beskytte visse naturtyper mod ødelæggende indgreb.

Maj-Gøgeurt på Helnæs Made.

Naturbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for dyr og planter bl.a. ved at beskytte disses levesteder. Man har derfor valgt at beskytte visse naturtyper mod ødelæggende indgreb.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Følgende naturområder er beskyttet:

  • Søer og vandhuller på mindst 100 m2.

  • Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2500 m2.

  • Moser under 2500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger i tilknytning til beskyttede vandløb eller vandhuller.

  • Udpegede vandløb.

Se de beskyttede områder på kort

Beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3 er dynamisk, således kan arealer både vokse ind og ud af denne beskyttelse. På Geo Fyn kan du se om nogle af dine arealer er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Et naturområde er beskyttet, uanset om det ligger på én eller flere ejendomme.

Der er andre love som f.eks. vandløbsloven, skovloven og planloven, som også kan gælde for naturområderne.

Arealer, herunder naturområder der ligger inden for en afstand på 300 meter fra kysten eller inden for en afstand på 150 meter fra større vandløb og søer, kan også være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinier eller lovens § 16 om sø- og åbeskyttelseslinier.

Kommunen er myndighed på beskyttelseslinjerne – dog bortset fra strandbeskyttelseslinjen, som Kystdirektoratet administrerer.

§ 3-beskyttelsen betyder

Du må anvende et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men du må ikke ændre tilstanden i området.

Tilstandsændringer kan f.eks. være:

  • Terrænændringer i form af opfyldning eller gravning

  • Ændringer af vandstand, herunder yderligere dræning

  • Rørlægning af vandløb

  • Jordbehandling, tilsåning eller tilplantning. Der må ikke laves vildtplantninger/ager af nogen form i de beskyttede områder

  • Øget gødskning eller sprøjtning - moser må aldrig gødskes eller sprøjtes

  • Omlægning, som ikke er i overensstemmelse med hidtidig praksis på arealet

Derimod må man gerne afgræsse eller tage slæt på disse arealer, da dette er med til at pleje og beskytte arealerne mod at springe i skov. Det er vigtigt at pleje de beskyttede naturtyper, da de fleste af dem er menneskeskabte, og uden pleje vil de efterhånden gro til med træer og buske, og en masse forskellige dyr og planter vil forsvinde.

Ændringer i naturområder kræver dispensation

I særlige tilfælde kan kommunen give dispensation til ændringer af beskyttet natur, f.eks. hvis ændringen vil forbedre forholdene for vilde planter og dyr. Reglerne om beskyttelsen af disse naturtyper er et udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper med deres unikke plante- og dyreliv opretholdes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted.

Du må ikke ændre et vandhul uden dispensation

Når vandhullet er gravet, og der er indvandret et naturligt plante- og dyreliv, er det beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at tilstanden ikke må ændres uden en dispensation fra kommunen. Dette gælder også f.eks. oprensning af vandhullet. Det er dog kun vandhuller over 100 m2, som er beskyttede.

Et eksempel på beskyttet natur.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.