icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger

Hvad er Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger. For lejere i private boliger findes et tilsvarende nævn, nemlig Huslejenævnet.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på denne ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagernes indbringelse.
I forbindelse med sager om overtrædelse af husorden, kan nævnet i fornødent omfang hjælpe med afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to andre medlemmer.
Formanden skal være jurist og bliver beskikket af statsamtmanden efter indstilling fra Byrådet.
De to andre medlemmer skal være kendt med huslejeforhold. De bliver udpeget af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

Formand

 • Cand.jur Ulla Storm Hansen

Lejerrepræsentant

 • Peter Bækgaard Madsen
 • Suppleant - Børge Hansen

Udlejerrepræsentant

 • Flemming Jensen
 • Suppleant - Tina Rasmussen

Hvor kan du få råd og vejledning?

Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til en advokat. Du kan også henvende dig hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller advokatvagten.

Hvilke sager kan du indbringe?

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende type sager:

 • Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse, jf. LAB § 12
 • Indflytningsmangler, jf. LAB § 16
 • Uenighed om opfyldelse af lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning, jf. LAB § 29
 • Uenighed om opfyldelse af udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse, jf. LAB § 30
 • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat, jf. LAB § 34, stk. 2
 • Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede f.eks. opsætning af parabol eller vaske-/opvaskemaskiner, jf. LAB § 41
 • Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede, jf. LAB § 41
 • Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud og depositum, jf. LAB § 50
 • Uenighed om vand- og varmeregnskaber, jf. LAB § 56, stk. 3 og 4
 • Uenighed om lejers betaling til fællesantenner mv., jf. LAB § 62, stk. 4
 • Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål, jf. LAB kapitel 76
 • Overtrædelse af husordensreglerne
 • Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer. Dog ikke i forhold til beslutningens indhold, jf. LAB § 101
 • Uenighed om anvisning af boliger, jf. LAB § 101

LAB=Lov om leje af almene boliger

De hyppigst forekommende sager er:

 • Uenighed om lejers pligt til istandsættelse efter fraflytning
 • Uenighed om vand- og varmeregnskaber
 • Overtrædelse af husordensreglerne

Beboerklagenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne 

Hvordan indbringer du en sag, og hvad koster det?

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (som minimum kopi af lejekontrakt samt relevant korrespondance).

Det koster 149 kr. at få behandlet en sag (2022). Beløbet tilbagebetales ikke. Uanset sagens udfald er der ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling i Beboerklagenævnet.

Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen?

Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Der er stor forskel på, hvor hurtig en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 2-6 måneder, før der er truffet afgørelse i en sag.

Hvordan klager du over Beboerklagenævnets afgørelse?

Når nævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Indbringelsen af sagen sker ved indlevering af en stævning til Boligretten. Der kan ikke ydes hjælp til indbringelse ved henvendelse til nævnet. Det kan i stedet anbefales at søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisation.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, kan du ligeledes indbringe sagen for Boligretten. Nævnet kan således ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.

Kontakt Sekretæren for huslejenævn og beboerklagenævn

Tlf: 64 74 74 40

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.