icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Skorstensfejning

Er din skorsten i brug, skal den renses af en skorstensfejer mindst én gang om året

Ildsteder og skorstene, der er i brug, skal have udført skorstensfejerarbejde, idet dette er lovpligtigt. Det vil sige, at der mindst én gang om året skal renses skorsten, røgrør og ildsted.

I forbindelse med skorstensfejerarbejdet skal der også én gang årligt udføres et brandpræventivt tilsyn for at sikre, at skorsten, røgrør og ildsteder ikke er behæftet med fejl og mangler.

Skorstene for mindre oliefyringsanlæg samt skorstene for brændeovne og pejse skal renses mindst én gang om året.

Ved anlæg for fast brændsel vil der ofte være behov for flere fejninger om året. På grundlag af en konkret vurdering, fastsættes antal fejninger pr. år, af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren.
Som udgangspunkt er det bygningsejeren der har ansvaret for, at bygningen er i lovlig stand. Eksisterer der er ulovligt forhold, påhviler det bygningsejeren at få forholdet lovliggjort.
Såfremt kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har kommunen pligt til at søge det ulovlige forhold lovliggjort. Dette kan eksempelvis ske ved udstedelse af påbud om overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder eller ved påbud om, at skorstenen skal tilses af en skorstensfejer inden for en given frist.

Bortskaffelse af sodposer foretages af skorstensfejeren i h.t. Assens Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Skal du have nyt ildsted eller skorsten?

Skorstensfejermesteren skal kontaktes, hvis du skal have nyt ildsted (f.eks. brændeovn eller pejs) i din bolig. Skorstensfejermesteren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen inden den tages i brug. Placeres din skorsten tættere på skel end 2,5 m, eller bor du i etagebolig, skal du inden ildstedet tilsluttes søge en byggetilladelse. Du skal ligeledes søge om byggetilladelse ved opførelse af en udvendig skorsten.

Hvem må feje din skorsten?

Assens kommune har kontrakt med 3 skorstensfejermestre, som dækker hvert sit distrikt i kommunen. Find dem her.

Frit valg af skorstensfejer

Der er frit valg af skorstensfejer, dvs. du kan vælge en anden uddannet skorstensfejer end en af dem kommunen har indgået kontrakt med. Du kan også vælge en anden af de 3 som kommunen har kontrakt med.

Vælger du en anden skorstensfejermester, skal det kunne dokumenteres f.eks. ved forevisning af fakturakopi og du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.
Ønsker du at skifte skorstensfejer, skal du udfylde en blanket. Den nye skorstensfejer skal acceptere at have dig som kunde, dvs. at han skal underskrive blanketten inden den sendes til din nuværende skorstensfejermester samt til Ejendomsskattekontoret.

Gebyr for skorstensfejning

Assens kommune opkræver gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde over ejendomsskattebilletten og afregner til skorstensfejeren.
Eventuelle reguleringer i løbet af året skal ske direkte med skorstensfejermesteren. Har skorstensfejermesteren lavet arbejdet udover den lovpligtige fejning, skal du afregne direkte med skorstensfejermesteren.

Sådan afmelder du din skorstensfejning

Ønsker du at afmelde skorstensfejning af din skorsten og ildsted, skal du kontakte din skorstensfejer.
Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Dette kan f.eks. ske ved fjernelse af selve ildstedet eller varig afbrydelse af forbindelsen mellem ildsted og skorsten med tilmuring af skorstenens røgrørsåbninger.

Afmeldingen skal ske inden den 15. november, for ikke at betale gebyr for det efterfølgende år. Hvis ildstedet er afbrudt korrekt fra skorstenen, vil du herefter ikke længere blive opkrævet gebyr for skorstensfejning.

Kontakt Ejendomsskat

Tlf: 64 74 75 19

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.