icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Søg om plads i dagtilbud

Kommunens dagtilbud rummer både dagpleje, vuggestue og børnehave.

Assens Kommune har pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Du kan søge om en plads, så snart dit barn har fået sit CPR-nr.

Når du søger om en plads i dagtilbud til dit barn, kommer du på venteliste til det pågældende pasningstilbud. Vi kontakter dig, når vi ved, hvilken plads vi kan tilbyde dit barn. 

Hvilke tilbud findes der?

Har du brug for andet end en heldagsplads? De kommunale daginstitutioner har almindeligvis pasning i 52 timer om ugen.  Den kommunale dagpleje har pasning i 48 timer om ugen. Der findes også andre modeller, som du kan læse om nedenfor.

 • Nedenstående gælder kun for børnehaver.

  Ud over det sædvanlige heltidsmodul på 52 timer er det også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen.

  De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

  Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Ved skift fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Herefter giver du besked til Pladsanvisningen. 

 • Forældre, hvor en eller begge afholder orlov i henhold til Barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue, børnehave, privat institution eller privat pasningsordning mod en reduceret egenbetaling.

  De 30 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 12½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

  Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Deltidspladsen starter den 1. i en måned og ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til orlov udløber.

  Ansøgning om deltidsplads sendes til Pladsanvisningen med oplysninger om, i hvilken periode deltidspladsen ønskes. Pladsanvisningen skal modtage ansøgningen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Der skal med ansøgningen sendes dokumentation for barselsorlov eller forældreorlov.

  Retten til deltidsplads ophører, hvis orloven afbrydes eller på anden vis ophører. Deltidspladsen kan bevares, hvis orloven afbrydes af en mindre periode end 5 uger.

  Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører. Meddelelse om afbrydelse eller ophør skal Pladsanvisningen modtage senest 2 måneder før afbrydelsen eller ophøret træder i kraft.

 • Der kan laves et kombinationstilbud for børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  Dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan være en vagtplan eller lignende fra arbejdspladsen.

  Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave kombineret med et tilskud til fleksibel pasning.

  Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges efter familiens dokumenterede behov og kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i et dagtilbud og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

  Den fleksible passer skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (9. klasse-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller kan dokumentere tilsvarende danskkundskaber).

  Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Hvad sker der efter at jeg har ansøgt?

 • Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier:

  1. Børn med særlige sociale og/eller pædagogiske behov
  2. Søskende, der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet.
  3. Børn fra ventelisten efter anciennitetsdato*
  4. Børn fra ventelisten efter behovsdato**

  Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne:

  • 0 - 2 år og 10 mdr. - dagpleje og vuggestue
  • 2 år og 9/10/11 mdr. til skolestart - børnehave

  Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt.

  Fra 1. november 2023 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned. Det betyder, at dit barn skal starte i børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.
  Dette gælder for børn født i december 2020 og senere.

  *Anciennitetsdatoen er altid datoen for modtagelse af digital ansøgning om optagelse i dagtilbud i Assens Kommune.

  **Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for en plads i Assens Kommune.

 • Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi en anden plads så vidt muligt inden for distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. 

  Behovs- og anciennitetsdato bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen.

  Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med dagplejepædagogen.

 • Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender Pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning og din digitale postkasse. Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. anciennitets- og behovsdato.

  Afslår du tilbuddet om:

  • Dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny.
  • Vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads, slettes barnet fra ventelisten til vuggestuen.
  • Børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen eller vuggestuen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen.

  Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale og/eller pædagogiske grunde, der taler herfor.

 • Udmeldelse skal ske på Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til en måneds udgang. Pladsanvisningen skal sikre, at områdelederen/institutionen er bekendt med udmeldelsen.

  Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato.

  Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra:

  • Dagpleje og vuggestue til kommunal børnehave i Assens Kommune
  • Kommunal børnehave i Assens Kommune til skole

Værd at vide om dagtilbud i Assens Kommune

 • Der er følgende lukkedage i Dagtilbud og SFO i Assens Kommune:

  • Ugerne 28, 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  På lukkedagene tilbydes pasning efter behov.

  Der tilbydes ikke pasning i dagtilbud og SFO i weekender, på helligdage, den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag)

 • Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til ”Madpolitikken” i Assens Kommune.

  Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud.

  Byrådet har vedtaget at:

  • Børn i dagpleje og vuggestue får fuld forplejning.
  • Forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordning i børnehaven.
  • Der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen.
  • Der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger.

  Der er frokostordninger i følgende børnehaver:

  Børnehaven Bøllehuset

  Børnehaven Drømmebakken

  Børnehaven Fuglebakken

  Børnehaven Himmelrummet

  Børnehaven Overmarksgården

  Børnehaven Skovbrynet

  Børnenes Hus

  Se også

  Madpolitikken for børn 0 - 6 år i dagtilbud

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 64 74 64 42

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.