icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Priser og tilskud på dagtilbud

 

Tilbud Pris pr. måned 2023 (juli er betalingsfri måned)
Dagpleje 48 timers plads 2.807
Dagpleje 30 timers plads (Kun forældre på barsels- eller forældreorlov) 1.777
Vuggestue Heldagsplads 3.996
Vuggestue 30 timers plads (Kun forældre på barsels- eller forældreorlov) 2.565
Børnehave Heldagsplads 2.104
Børnehave 35 timers modul 1.658
Børnehave 30 timers plads (Kun forældre på barsels- eller forældreorlov) 1.467
Frokosttakst børnehave 607

Økonomisk fripladstilskud

Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Ved nyoptagelse vil bevillingen gælde fra optagelsestidspunktet i dagtilbuddet. Hvis dit barn allerede er optaget i dagtilbud, gælder det økonomiske fripladstilskud fra den 1. i den efterfølgende måned.

Tilflyttere, der har økonomisk fripladstilskud i fraflytningskommunen, kan få bevilget økonomisk fripladstilskud fra indmeldelsesdatoen (dog tidligst fra tilflytningsdatoen). Der skal laves en ny ansøgning på digital Pladsanvisning. Ansøgningen fra fraflytningskommunen bliver ikke overført til Assens Kommune.

Pladsanvisningen opfordrer til, at der søges igen ved indkomstændringer. Dette for at sikre, at der anvendes de rigtige indkomster til beregning.

Der skal laves en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud ved ændringer i husstandens samlivsforhold.

Efterregulering af økonomisk fripladstilskud sker løbende en gang om måneden, når indkomstoplysningerne er tilgængelige i e-indkomst. Der sker derudover en årlig regulering, når årsopgørelsen fra SKAT er dannet i det efterfølgende efterår.

Andre tilskudsmuligheder

 • Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller privat pasningsordning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

  Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasningsordning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

  Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

  Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

 • Ifølge dagtilbudslovens § 43 kan du søge om socialpædagogisk fripladstilskud til dit barn. Ansøgningen laves i samarbejde med barnets dagtilbud.

  • For at få bevilget hel eller delvis socialpædagogisk fripladstilskud kræver det at dit barns ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • Betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns indmeldelse eller forbliven i dagtilbuddet.

  Du skal lave en ansøgning om økonomisk fripladstilskud, før din ansøgning om socialpædagogisk friplads kan behandles.

 • Når et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne optages i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, bevilges behandlingsmæssigt fripladstilskud med 50 %.

  Såfremt et barn er optaget i ”et særligt dagtilbud”, hvor barnet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, ydes der 100 % behandlingsmæssig friplads.

 • Der kan ydes økonomisk tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger – skolestart i henhold til Dagtilbudsloven § 86. Tilskuddet må max. udgøre 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.  Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn i samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

  For at modtage tilskud skal barnet være optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud.

  Tilskuddet ydes efter ansøgning for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Den samlede tilskudsperiode kan deles i 2 og må samlet set ikke overstige 1 år. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre opfylder betingelserne.

  Det er en betingelse for at få tilskud at:

  1. Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (9. klasse-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller kan dokumentere tilsvarende danskkundskaber).
  2. Ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt.
  3. Ansøgerens ægtefælle ikke samtidig modtager hjælp efter § 26, stk. 4-10 i Lov om aktiv socialpolitik.
  4. Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år.

  Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og ophold i landet gælder ikke for EU/EØS-borgere i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 64 74 64 42

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.