icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Sprogvurdering og sprogstimulation

Procedure for sprogvurdering af børn, der ikke er indmeldt i dagtilbud

Assens Kommune er forpligtiget til at lave sprogvurdering af alle børn i alderen fra omkring 3 år. 

Sprogvurderingens formål er at sikre, at barnet har de nødvendige sproglige forudsætninger for en god overgang til skolen og samtidig give mulighed for sprogstimulering, hvis der er behov for det.

I Assens Kommune sprogvurderes alle børn i alderen 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, når de er indmeldt i en børnehave. 

Børn, der ikke er i børnehave

Et barn, der ikke er indmeldt i en børnehave, skal ligeledes have lavet en sprogvurdering. Det gælder også børn, hvor forældrene modtager tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af egne børn.

Hver 4. måned vil Pladsanvisningen lave et udtræk på børn, der ikke er indmeldt i en børnehave. Herefter tager den pædagogiske konsulent kontakt til PPR for at afklare, om der allerede er sproglige indsatser på nogle af børnene.

Hvis et barn er ældre end 3 år og 3 mdr. og ikke er indmeldt i en børnehave, skal den pædagogiske konsulent kontakte forældrene for at afklare, om barnet tidligere er blevet sprogvurderet og i givet fald, hvad sprogvurderingen viste. Hvis barnet ikke tidligere er blevet sprogvurderet skal dette ske. Hvis barnet har brug for sprogstimulering, skal den pædagogiske konsulent aftale med forældrene, hvordan sprogstimuleringen skal foregå.

Hvis barnet har været indmeldt i børnehave

Hvis et barn har været indmeldt i en børnehave, men ikke er blevet sprogvurderet, skal der laves en sprogvurdering efter samme vilkår som ved et barn, der ikke tidligere har været indmeldt i børnehave.

Hvis et barn har været indmeldt i en børnehave, og der er lavet en sprogvurdering, som viser, at der ikke er behov for sprogstimulering, skal der ikke gøres mere.

Kontakt til forældrene

Pladsanvisningen skriver til forældrene og orienterer om kravet om obligatorisk sprogvurdering af deres barn. I brevet bedes forældrene kontakte områdelederen for at lave en aftale om sprogvurdering. En kopi af brevet sendes til områdelederen. 

Hvis forældrene ikke har kontaktet områdelederen inden for en frist på ca. 14 dage, giver områdelederen besked til Pladsanvisningen. 

Pladsanvisningen vil da rykke forældrene. 

Områdelederens forpligtelse

Det er områdelederens ansvar at få lavet en aftale med forældrene om, hvor og hvornår sprogvurderingen skal foregå. Sprogvurderingen skal laves af en sprogvejleder og vil som udgangspunkt forgå i den nærliggende børnehave, men kan undtagelsesvis foregå et andet sted end i børnehaven. Dette aftales mellem områdelederen og forældrene ud fra en konkret individuel vurdering.

Områdelederen skal efterfølgende orientere børnehaven, hvor sprogvurderingen skal foregå, om aftalen med forældrene.

Børnehaven orienterer forældrene om resultatet af sprogvurderingen efterfølgende. Hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogstimulering, skal børnehaven give den pædagogiske konsulent besked. Den pædagogiske konsulent vil derefter kontakte forældrene for at aftale, hvordan sprogstimuleringen skal foregå. 

Hvis forældrene modsætter sig en sprogvurdering

Forældrene er i flg. Dagtilbudsloven, § 12 forpligtet til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og eventuelt et efterfølgende sprogstimuleringstilbud. Hvis forældrene modsætter sig en sprogvurdering eller en eventuel efterfølgende sprogstimulering af deres barn, skal Assens Kommune stoppe udbetalingen af børneydelsen for det efterfølgende kvartal. Dette bliver forældrene oplyst om i brevet fra Pladsanvisningen.

Hvis forældrene fortsat ikke vil lade deres barn deltage i en sprogvurdering eller en efterfølgende sprogstimulering, skal der ske underretning. 

Sprogstimuleringsindsatsen 

Det er kommunen, der fastlægger de overordnede rammer for, hvordan der skal følges op på sprogvurderingen. Dette sker ved at tilrettelægge en individuel sprogstimulerende indsats.

Sprogstimulering til børn, der ikke er i børnehave 

Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, og det ikke er et tosproget barn, skal der fastlægges et tilbud om sprogstimulering ud fra en konkret vurdering af barnets behov.

Hvis forældrene selv ønsker at varetage sprogstimuleringen, skal denne stå mål med, hvad der kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder. Derfor er det op til individuel vurdering af forældrenes kompetencer, om det er en mulighed, at forældrene selv varetager sprogstimuleringen. Vurderingen foretages af en tale-hørekonsulent fra PPR ved et besøg i hjemmet. Tale-hørekonsulenten skal i samarbejde med forældrene udarbejde en handleplan for barnets sprogstimulering og skal efterfølgende vejlede forældrene og føre tilsyn med sprogstimuleringen i hjemmet min. 1 gang om måneden.

Hvis forældrene ikke kan eller vil varetage sprogstimuleringen selv, skal barnet modtage sprogstimulering i den nærliggende børnehave i et individuelt tilrettelagt forløb ud fra barnets behov. I så fald skal børnehaven udarbejde en individuel handleplan for barnets sprogstimulering og ved behov laves en indstilling til Kompetencecentret.

Sprogstimulering til tosprogede børn, der ikke er i børnehave

Tosprogede børn, der ikke er optaget i en børnehave, og som på baggrund af sprogvurderingen vurderes at have behov for sprogstimulering, skal optages i et kommunalt dagtilbud i 30 timer om ugen. Optagelse i et kommunalt dagtilbud vil som udgangspunkt foregå i den nærliggende børnehave.

Sprogstimulering i Assens Kommune 

I Assens Kommune foregår sprogstimuleringen ved, at barnet indmeldes i en børnehave, hvor der tilbydes den nødvendige sprogstimulering.

Børnehaven udarbejder en individuel handleplan for barnets sprogstimulering og ved behov laves en indstilling til Kompetencecentret.

Hvis forældrene selv ønsker at varetage sprogstimuleringen, kræver det, at forældrene som minimum har samme kvalifikationer som kommunens sprogvejledere. Sprogvejlederen fra den nærliggende børnehave skal løbende lave opfølgning på sprogstimuleringen, hvis den sker i hjemmet.

Forældrebetalingen af sprogstimuleringstilbuddet dækkes 100 % af kommunen. Der kan derfor ikke ydes søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud eller andre tilskud til pladsen.

Udmeldelse af børn under sprogstimuleringsforløb 

Hvis et barn ikke deltager i et aftalt sprogstimuleringsforløb i en børnehave, eller forældrene stopper sprogstimuleringen i hjemmet, er børnehaven eller tale-hørekonsulenten forpligtet til at orientere den pædagogiske konsulent. Herefter kontakter den pædagogiske konsulent forældrene og gør opmærksom på, at de iflg. Dagtilbudsloven, § 12, stk. 1 har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen.

Hvis et barn udmeldes af børnehaven under et igangværende sprogstimuleringstilbud, er børnehaven forpligtet til at orientere den pædagogiske konsulent.  Dette gælder for såvel kommunale som private børnehaver. Herefter kontakter den pædagogiske konsulent forældrene og gør opmærksom på, at de iflg. Dagtilbudsloven, § 12, stk. 1 har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen.

En gang om året vil Pladsanvisningen bede børnehaven om en status på barnet, som modtager sprogstimulering, og som ikke er indmeldt på en ordinær plads. Statussen skal beskrive, om barnet fortsat har behov for sprogstimulering. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil forældrene modtage et tilbud om en ordinær plads i børnehaven. 

Lovgrundlag 

Sprogvurdering og sprogstimulering sker i henhold til Dagtilbudslovens §§ 11 og 12.

Kontaktperson 

Ønsker du yderligere oplysninger om sprogvurdering eller sprogstimulering, kan du kontakte pædagogisk konsulent Gitte Kai Nielsen, gikni@assens.dk eller tlf.: 64 74 68 71.