icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Privat pasningsordning

I henhold til Dagtilbudslovens § 80, skal kommunerne yde tilskud til privat pasningsordning til børn i alderen 24 uger - skolestart.

Hvis du modtager dagpenge ved barsel, kan du kun i særlige tilfælde få tilskud til privat pasningsordning for det barn, der holdes orlov på. Der er derimod ikke noget til hinder for, at du kan modtage et pasningstilskud til andre børn, der opfylder betingelserne for at give tilskud.

Særlige tilfælde er f.eks.:

  • Hvis du har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel
  • Hvis der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private pasningsordning og eventuelle andre børn
  • Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven

Hvis du modtager tilskud til privat pasningsordning, kan du ikke samtidig benytte plads i dagpleje/daginstitution. Du må vælge enten at benytte et kommunalt dagtilbud eller at få et tilskud til privat pasningsordning.

Du kan få tilskud til en privat pasningsordning i hjemmet (ung pige m/k) eller uden for hjemmet, til pasning hos bedsteforældre eller hos naboer eller pasning i privat daginstitution, der drives uden offentlige midler m.m.

Du søger om tilskud til privat pasningsordning ved at indsende en kopi af aftalen indgået mellem den private passer og dig som forælder til Pladsanvisningen. Aftalen kan sendes med sikker post via følgende link https://www.assens.dk/kontakt/pladsanvisningen/. Pladsanvisningen skal have aftalen senest den 5. i måneden før pasningen starter. 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. støttepædagogudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, da du selv skal dække min. 25 % af de faktiske udgifter til den private pasningsordning. Der fastsættes årligt et beløb for, hvor meget kommunen maksimalt yder i tilskud til privat pasning for aldersgrupperne 24 uger - skolestart. 

Tilskuddet er beregnet efter fuldtidspasning af barnet og nedsættes forholdsmæssigt for deltidspasning af barnet.

Hvilke udgifter kan du medtage i beregningen af tilskuddet?

Hvis du ansætter en person til at passe barnet i dit eget hjem, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter der vedrører børnepasningen. I Assens Kommune er det vedtaget, at følgende udgifter kan indgå:

  • Løn
  • ATP
  • Feriegodtgørelse
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Kost og logi

Betalingsreglerne for optagelse i kommunale dagtilbud gælder også i forbindelse med ydelse af pasningstilskud. Det betyder, at børn, der passes i private pasningsordninger med tilskud, også er omfattet af bestemmelserne om søskendetilskud.

Kommunerne skal tilbyde at sørge for din administration. Tilskuddet kan reduceres svarende til udgifterne. Kommunen kan vælge at lade private overtage administrationen. Private leverandører fastsætter selv den pris, som du skal betale. De administrative opgaver, som følge af at være arbejdsgiver, er lønadministration, feriepenge, atp, am-bidrag, sygedagpenge samt tegning af lovpligtige forsikringer.

Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dagplejelederen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn. Pasningsaftalen sendes – evt. skannes og mailes til Pladsanvisningen. 

Pasningsaftaler om tilskud skal fremsendes senest 1 måned før pasningsordningen skal træde i kraft.

Der vil blive aflagt uanmeldte tilsynsbesøg og hvis pasningen foregår i forældrenes hjem, kan det falde på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud den sidste bankdag i måneden.

Såfremt pasningsaftalen ophører, er kommunen forpligtet til at modtage barnet i dagpasning. Varsel er sat til 1 måned.

Ophør af pasningsaftalen skal omgående meddeles Pladsanvisningen skriftligt, hvorefter tilskuddet ophører. For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales til kommunen.