icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Pasning over kommunegrænsen

Du har mulighed for frit valg af pasning – også over kommunegrænsen jfr. Dagtilbudslovens § 28.

Kommunen kan ikke nægte pasning over kommunegrænsen. Dog kan den i særlige tilfælde lukke for ventelisterne, når:

  • Antallet af udefra kommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indmeldt i et dagtilbud i kommunen.
  • Kommunen kan påvise ikke at kunne opretholde pasningsgaranti inden for de efterfølgende 3 måneder pga. udefra kommende børn.

Du kan søge om pasning over kommunegrænsen i f.t. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Bopælskommunen giver bevilling for hele pasningsperioden. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen kan blive højere, hvis du bruger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end bopælskommunens. Du skal i det tilfælde betale forskellen mellem bopælskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælger du derimod et billigere dagtilbud i en anden kommune, giver bopælskommunen et tilskud, der svarer til prisen for den benyttede plads.

Du kan få økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige årsager på lige vilkår med øvrige børn bosiddende i kommunen.

Optagelse på venteliste sker efter samme retningslinjer som ved børn bosat i kommunen (se afsnit herom).

Indmeldelse og udmeldelse sker efter samme retningslinjer, som benyttes ved børn bosat i kommunen. 

Ved fraflytning eller ændringer i indmeldelsesforholdet har du pligt til at oplyse bopælskommunen og institutionskommunen herom.