icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Pasning af egne børn i hjemmet

Der kan ydes økonomisk tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger – skolestart i henhold til Dagtilbudsloven § 86. Tilskuddet må max. udgøre 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.  Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn i samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

For at modtage tilskud skal barnet være optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud.

Tilskuddet ydes efter ansøgning for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Den samlede tilskudsperiode kan deles i 2 og må samlet set ikke overstige 1 år. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre opfylder betingelserne.

Det er en betingelse for at få tilskud at:

  1. Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (9. klasse-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller kan dokumentere tilsvarende danskkundskaber).
  2. Ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt.
  3. Ansøgerens ægtefælle ikke samtidig modtager hjælp efter § 26, stk. 4-10 i Lov om aktiv socialpolitik.
  4. Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og ophold i landet gælder ikke for EU/EØS-borgere i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.