icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Anvisning af pladser

Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier og evt. efter en konkret vurdering af familiens behov:

 1. Børn med særlige sociale og/eller pædagogiske behov
 2. Søskende, der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet.
 3. Børn fra ventelisten efter anciennitetsdato
 4. Børn fra ventelisten efter behovsdato

Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne:

 • 0 - 2 år og 10 mdr. - dagpleje og vuggestue
 • 2 år og 9/10/11 mdr. til skolestart - børnehave

Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt.

Fra 1. november 2023 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned. Det betyder, at dit barn skal starte i børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.
Dette gælder for børn født i december 2020 og senere.

Der indmeldes i:

 • Dagpleje og vuggestue til den 1. i behovsmåneden
 • I børnehave til den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 9 måneder – 2 år og 11 måneder (dog ikke i juli måned) – eller til den 1. den måned, hvor du har angivet behov for pasning (fra barnet er 2 år og 9 måneder og efter barnet er fyldt 3 år).
 • SFO til den 1. i behovsmåneden.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indmeldelsesdatoen. Ansøgning sendes til Pladsanvisningen, som undersøger med samarbejdspartnere, hvorvidt der kan dispenseres.

Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi en anden plads så vidt muligt inden for distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. Behovs- og anciennitetsdato bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen.

Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med områdelederen.

Børn, der er indskrevet i vuggestue i en integreret institution, er automatisk sikret oprykning til børnehaven i samme institution.

Pladsanvisningen anviser pladser til dagpleje ud fra dagplejepædagogernes fordeling af børn til dagplejerne.

Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender Pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning og din digitale postkasse (e-boks). Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. anciennitets- og behovsdato. Afslår du tilbuddet om:

 • Dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny.
 • Vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads. Barnet slettes fra ventelisten til vuggestue.
 • Børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen eller vuggestuen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen.

Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale og/eller pædagogiske grunde, der taler herfor.

Ved indmeldelse i pasning i anden kommune skal den pågældende kommune sende bekræftelse på optagelse til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen sender bevilling til forældrene samt til den pågældende kommune. Se afsnittet ”Pasning over kommunegrænsen”.

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 64 74 64 42

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.