Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Dagtilbud 0-6 år Søg om plads i dagtilbud

Søg om plads i dagtilbud

Kommunens dagtilbud rummer både dagpleje, vuggestue og børnehave.

Assens Kommune har pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Du kan søge om en plads, så snart dit barn har fået sit CPR-nr.

Når du søger om en plads i dagtilbud til dit barn, kommer du på venteliste til det pågældende pasningstilbud. Vi kontakter dig, når vi ved, hvilken plads vi kan tilbyde dit barn. 

Hvilke tilbud findes der?

Hvis du ønsker, at indskrive dit barn i et privat dagtilbud, skal du kontakte institutionen direkte.

Område Assens

Gustavsminde Gårdbørnehave og –vuggestue

Kærumvej 8, Kærum, 5610 Assens

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Område Haarby

Naturbørnehaven Regnormen

Jordløse Møllevej 14, Jordløse, 5683 Haarby

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Område Glamsbjerg

Glamsbjerg Børnehus (vuggestue og børnehave)

Krengerupvej 44, 5620 Glamsbjerg

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Mulighedernes Vuggestue og Børnehave

Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Køng Private Idrætsvuggestue og –børnehave

Fåborgvej 18, Køng, 5620 Glamsbjerg

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Gummerup Private Vuggestue og Børnehave

Byvejen 64 B, Gummerup, 5620 Glamsbjerg

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Område Tommerup

Musik- og Naturbørnehuset Kilden (vuggestue og børnehave)

Østerbro 4 A, 5690 Tommerup

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Brylle Private Børnehave

Tobovej 43 A, Brylle, 5690 Tommerup

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Område Aarup

Aarup Private Børnehave

Kirkegade 7, 5560 Aarup

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Høkassen (vuggestue og børnehave)

Nedermarken 8, Ørsbjerg, 5560 Aarup

Gå til institutionens hjemmeside her

 

Frøbjerg-Orte Friskole (vuggestue og børnehave)

Orte Vejsmark 20, Orte, 5560 Aarup

Gå til institutionens hjemmeside her

Område Assens

Anita Eldrup Rasmussen
Søllestedvej 80
5610 Assens
Tlf.: 30 40 22 53

Annette Andersen
Falkevænget 7
5610 Assens
Tlf. 30 26 56 09

Birte Lund
Baldersvænget 26
5610 Assens
Tlf. 64 71 32 75 eller 23 96 02 54

Pia Kaagaard
Berildsvej 18
5610 Assens
Tlf. 21 62 15 69

Område Hårby / Glamsbjerg

Skovens børn v. Birgit og Dorthe
Trunderupvej 9
5683 Hårby
Tlf. 27 58 90 41 eller 28 40 14 31
Mail: Skovlund25@gmail.com
Hjemmeside: www.privatpasningsordning-haarby.dk

Lonni Bernth Løvschal
Enghavevej 22
5683 Hårby
Tlf. 24 21 30 18
Hjemmeside:

Område Tommerup

Birthe Rasmussen
Hyldegårdsvej 39, Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 28 29 15 87 træffes bedst mellem kl. 13-14. Mail: jan-birthe@live.dk
Hjemmeside:

Johnna Bahn Ejlersen
Hyldegårdsvej 43
5690 Tommerup
Tlf. 61 33 42 22
Mail: kontakt@johnnasprivatepasningsordning.dk
Hjemmeside: www.johnnasprivatepasningsordning.dk

Mette Wandrup Pedersen
Drosselvænget 4
5690 Tommerup
Tlf. 28 71 37 92

Område Vissenbjerg

Betina Stokkebye
Møllevej 16
5492 Vissenbjerg
Tlf. 61 60 17 69

Marlene Tolstrup Lambertsen
Mågevej 9
5492 Vissenbjerg
Tlf. 21 85 70 71

Område Aarup

Privat pasningsordning Leg & Sjov v/Jette og Josefine Halskov 
Jarlebjerggyden 25, Kerte
5560 Aarup
Tlf. 26 27 10 14 / 60 13 76 11

Skovbæk Private Pasningsordning v/Lone Friis Gøhns 
Pejrupvej 12
5560 Årup
Tlf. 21 96 37 17 

Mathilde Friis Højberg

Moselundvej 23

5620 Glamsbjerg 

Tlf. 28747538

 

Har du brug for andet end en heldagsplads? De kommunale daginstitutioner har almindeligvis pasning i 52 timer om ugen. Den kommunale dagpleje har pasning i 48 timer om ugen. Andre modeller kan du læse om nedenfor

Nedenstående gælder kun for børnehaver.

Ud over det sædvanlige heltidsmodul på 52 timer er det også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen.

De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Ved skift fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Herefter giver du besked til Pladsanvisningen. 

Forældre, hvor en eller begge afholder orlov i henhold til Barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue, børnehave, privat institution eller privat pasningsordning mod en reduceret egenbetaling.

De 30 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 12½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Deltidspladsen starter den 1. i en måned og ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til orlov udløber.

Ansøgning om deltidsplads sendes til Pladsanvisningen med oplysninger om, i hvilken periode deltidspladsen ønskes. Pladsanvisningen skal modtage ansøgningen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Der skal med ansøgningen sendes dokumentation for barselsorlov eller forældreorlov.

Retten til deltidsplads ophører, hvis orloven afbrydes eller på anden vis ophører. Deltidspladsen kan bevares, hvis orloven afbrydes af en mindre periode end 5 uger.

Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører. Meddelelse om afbrydelse eller ophør skal Pladsanvisningen modtage senest 2 måneder før afbrydelsen eller ophøret træder i kraft.

Der kan laves et kombinationstilbud for børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan være en vagtplan eller lignende fra arbejdspladsen.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave kombineret med et tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges efter familiens dokumenterede behov og kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i et dagtilbud og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Den fleksible passer skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (9. klasse-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller kan dokumentere tilsvarende danskkundskaber).

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Hvad sker der, efter jeg har ansøgt?

Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier:

 

 1. Børn med særlige sociale og/eller pædagogiske behov
 2. Søskende, der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet.
 3. Børn fra ventelisten efter anciennitetsdato*
 4. Børn fra ventelisten efter anciennitetsdato*

Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne:

 • 0 - 2 år og 10 mdr. - dagpleje og vuggestue
 • 2 år og 9/10/11 mdr. til skolestart - børnehave

Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt.

Fra 1. november 2023 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned. Det betyder, at dit barn skal starte i børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.
Dette gælder for børn født i december 2020 og senere.

*Anciennitetsdatoen er altid datoen for modtagelse af digital ansøgning om optagelse i dagtilbud i Assens Kommune.

**Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for en plads i Assens Kommune.

Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi en anden plads så vidt muligt inden for distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. 

Behovs- og anciennitetsdato bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen.

Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med dagplejepædagogen.

Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender Pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning og din digitale postkasse. Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. anciennitets- og behovsdato.

Afslår du tilbuddet om:

 • Dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny.
 • Vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads, slettes barnet fra ventelisten til vuggestuen.
 • Børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen eller vuggestuen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen.

Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale og/eller pædagogiske grunde, der taler herfor.

Udmeldelse skal ske på Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til en måneds udgang. Pladsanvisningen skal sikre, at områdelederen/institutionen er bekendt med udmeldelsen.

Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato.

Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra:

 • Dagpleje og vuggestue til kommunal børnehave i Assens Kommune
 • Kommunal børnehave i Assens Kommune til skole

Værd at vide om dagtilbud i Assens Kommune

Der er følgende lukkedage i Dagtilbud og SFO i Assens Kommune:

 • Ugerne 28, 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

På lukkedagene tilbydes pasning efter behov.

Der tilbydes ikke pasning i dagtilbud og SFO i weekender, på helligdage, den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag)

Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til ”Madpolitikken” i Assens Kommune.

Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud.

Byrådet har vedtaget at:

 • Børn i dagpleje og vuggestue får fuld forplejning.
 • Forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordning i børnehaven.
 • Der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen.
 • Der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger.

Der er frokostordninger i følgende børnehaver:

Børnehaven Bøllehuset

Børnehaven Drømmebakken

Børnehaven Fuglebakken

Børnehaven Himmelrummet

Børnehaven Overmarksgården

Børnehaven Skovbrynet

Børnenes Hus

Se også

Dagtilbud---Madpolitik-for-børn-0---6-år-i-dagtilbud.pdf

Pladsanvisningen

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

 

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links