icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Spildevandsrensning på landet

I en husholdning produceres der hver dag spildevand, når du f.eks. vasker tøj, tager opvasken, gør rent, går på toilet, i bad eller lignende. Urenset spildevand indeholder stoffer, som kan forurene. Det er derfor meget vigtigt, at spildevandet renses, inden det ledes ud i vandmiljøet eller nedsives til jord og grundvand.

Trods den store indsats på miljøområdet for at begrænse tilførslen af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandløb, søer og havet, er der stadig mange vandområder, som ikke lever op til målsætningerne.

Mange ejendomme i det åbne land bidrager med deres udledning af dårligt renset spildevand til forurening af vandløb, søer og havet. Hvis der ikke er offentlig kloak, skal disse ejendomme have deres eget private spildevandsanlæg. Det består af en bundfældningstank efterfulgt af en renseløsning (fx minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg), hvorfra det rensede spildevand nedsives i jorden eller udledes til et vandområde.

Enhver ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.