icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Spildevandsplan

En spildevandsplan skal indeholde oplysninger om den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. For borgere og virksomheder er planen samtidig en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Det overordnede mål er at skabe en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand i overensstemmelse med bl.a. EU´s vandrammedirektiv.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i Assens Kommune og er det administrative og retlige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Det omfatter bl.a. kloakfornyelse/separering i en række byer i kommunen, centralisering af spildevandsrensningen, forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det omfatter også beslutning om hvilke ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning A/S.

Herunder kan du finde link til den gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune.

Assens Byråd vedtog den 31. maj 2023 Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027

Tillægget omfatter i hovedtræk arealudlæg til nye bassiner og afløbsledninger ved Overmarken i Tommerup og i Aarup by. Desuden udlægges der nyt kloakopland for boliger ved Tallerup i Tommerup St. og nye kloakoplande for erhverv ved Rørup.

Assens Byråd vedtog den 24. februar 2021 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027

Det er fastlagt i Spildevandsplan 2018-2027, at separatkloakere en række oplande ved i Haarby og Verninge. Med Tillæg nr. 5 planlægges etablering af regnvandshåndtering i to eksisterende mølledamme ved Haarby Å, separatkloakering af yderligere 8 ejendomme i Verninge og spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land.

Assens Byråd vedtog den 24. juni 2020 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027

Det er fastlagt i Spildevandsplan 2018-2027, at separatkloakere en række oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Oplandene omfatter 63 ejendomme. Med Tillæg nr. 4 planlægges etablering af afskærende regnvandsledninger og to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af de 6 oplande.

Assens Byråd vedtog den 27. maj 2020 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2018-2027

I Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune er planlagt et nyt 3-delt regnvandsbassin i Tommerup Stationsby (benævnt Tallerupsøerne). Dette bassin placeres i den østlige del af byen. Med Tillæg nr. 3 planlægges etablering af endnu et bassin i den nordlige del af Tommerup Stationsby ved Østerbro. Desuden omfatter Tillæg nr. 3 etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å.

Assens Byråd vedtog den 25. marts 2020 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2018-2027

Det er fastlagt i Spildevandsplan 2018-2027, at der etableres afskærende spildevandsledninger, som skal transportere spildevand fra de kloakerede områder i kommunen til det kommende nye Assens Renseanlæg. I forbindelse med detailprojektering af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at 9 matrikelnumre, som berøres af projektet, ikke er omfattet af den vedtagne spildevandsplan. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 indeholder de 9 ekstra matrikelnumre, på hvilke der planlægges etableret en afskærende spildevandsledning.

 

Assens Byråd vedtog den 27. februar 2019 tillæg 1 til Spildevandsplan 2018-2027

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 omfatter etablering og omlægning af regn- og spildevandsledninger i den sydøstlige del af Tommerup.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.