icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Min ejendom skal separatkloakeres

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand adskilles i hver sin kloakledning.


Formålet med separatkloakering

Der er mange gode grunde til at separatkloakere byområder, som i dag er tilsluttet fælleskloak. En adskillelse af regn- og spildevand i separate ledninger er med til at:

  • fjerne risikoen for, at urenset spildevand løber ud i vandløb, søer og havet i forbindelse med kraftige regnskyl. I dag kan resultatet af kraftige regnskyl være, at der sker overløb fra fælleskloakken til vandløb, søer og havet. Det er med til at forurene vandløbene og udgør en sundhedsrisiko for mennesker og dyr.

  • aflaste renseanlæggene, da regnvandet ikke længere ledes til disse. Regnvandet ledes i stedet til vandløb, søer og havet.

  • minimerer risikoen for oversvømmelse i boligområder.

  • minimerer risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl.

Hvem betaler hvad?

Assens Forsyning afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det, som du skal betale for, er udgiften til at adskille regnvandet fra spildevandet på egen grund samt korrekt tilslutning til de to stikledninger, som Assens Forsyning har ført frem til skel. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Udgifterne til at separer regn- og spildevand på egen grund varierer meget afhængigt af, hvordan det eksisterende kloaksystem på ejendommen er opbygget og vedligeholdt. Kun en kloakmester kan vurdere udgifterne til en separatkloakering. sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du et register over alle godkendte kloakmestre i Danmark.

 

Hvordan foregår separatkloakering?

Assens Forsyning etablerer den nye kloak og fører et nyt kloakstik frem til skel, så din ejendom fremadrettet vil have to kloakstik – ét til spildevand og ét til regnvand.

Når Assens Forsyning har ført stik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge straks at kontakte en autoriseret kloakmester og få udført arbejdet på egen grund (adskillelse af regn- og spildevand på egen grund samt tilslutning til de to stik, der er ført frem til skel).

Du kan også vælge at afvente et påbud fra Assens Kommune om at separere på egen grund og tilslutte dig de nye regnvands- og spildevandsstik. Påbuddet vil give dig en frist på 12 måneder til at få separeringen på egen grund gennemført.

Resultatet af en omlægning fra fælleskloak til separatkloak bliver, at:

  • spildevand fra toilet, bad, køkken med mere afledes til spildevandsledningen.

  • tag- og overfladevand (regnvand) fra din grund afledes til regnvandsledningen.


Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Assens Kommune. Det er meget vigtigt at din kloakmester sender færdigmelding til kommunen, da det er dokumentation for, at kloakken er blevet separeret på din ejendom.


Hvordan er kloaksystemet på min ejendom i dag?

I kommunens digitale byggesagsarkiv har du mulighed for at finde de kloaktegninger kommunen er i besiddelse af for din ejendom. Kommunen har ikke tegninger for alle ejendomme og nogle af tegningerne er meget gamle, men det er et godt sted at starte, når du vil undersøge, hvor kloakken er placeret på din grund, og hvordan den er opbygget.

 

Afledning af regnvand

Når der gennemføres en separatkloakering, kan regnvand enten føres til regnvandsledningen eller afledes lokalt på grunden, hvis det kan lade sig gøre. Specielt i tilfælde, hvor det er vanskeligt at få afkoblet regnvandet fra den eksisterende fællesledning, kan det være godt at overveje, om vandet kan håndteres på egen grund f.eks. via nedsivning. Det kan f.eks. gælde kælderskakter, lyskasser og indvendige tagnedløb, der oprindeligt er koblet til spildevandssystemet inde under huset eller tagnedløb der er placeret langt væk fra kloakken.

Du kan finde mere information om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) her.

Se også ...

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.