icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Ofte stillede spørgsmål til kloakering og spildevand

Nedenfor finder du svaret på de mest almindelig spørgsmål til spildevandsplanen og de forpligtigelser du har på din ejendom.

Se om din ejendom skal separatkloakeres

I spildevandsplanen kan du se, om din ejendom er berørt af planerne for separatkloakering.

De berørte husstande modtog i marts 2018 brev om dette.

Spildevandsplan

 • Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at alle kommuner skal have en plan, der beskriver den eksisterende og planlagte håndtering af spildevand i kommunen.

  Spildevandsplaner udarbejdes for en periode ad gangen. Den nuværende spildevandsplan gælder for perioden 2018-2027. 

  For dig som borger eller virksomhed, kan spildevandsplanen konkret have den betydning, at der skal ske ændringer med den måde, din ejendom er kloakeret på. Fx at kloakken skal separeres. Du kan læse mere om separatkloakering, og hvilke ejendomme der skal separatkloakeres nedenfor.

Separatkloakering

 • I spildevandsplanen er der udpeget nye byområder, hvor kloakken skal separeres. Ejerne af de NYE ejendomme, som er udpeget til separatkloakering, har i marts 2018 fået besked – via et brev direkte i e-boks eller via brev, hvis de er fritaget for digital post.

  Ejere af ejendomme, som har været udpeget til separatkloakering i den gamle spildevandsplan og tillæg til denne, har tidligere modtaget et brev om planerne.

  https://spildevand.assens.dk/kort/ kan du se, om din ejendom skal separatkloakeres. Sådan gør du:

  1. Skriv din adresse i kortets søgefelt og find din ejendom.
  2. Sæt flueben i ”Kloakoplande”.
  3. Hvis din ejendom ligger i et opland, der er rød med grøn skravering, så er den omfattet af planerne om separatkloakering. Ellers ikke.
 • Det eksisterende fælleskloaksystem i kommunen er nedslidt og trænger til at blive udskiftet. Et fællessystem betyder, at både spildevand og regnvand løber i samme ledning. Når fællessystemet udskiftes, separeres regnvand og spildevand også, så det kommer til at løbe i hver sin ledning.

  Det er der mange gode grunde til:

  • For dig som boligejer er en af de største fordele, at du undgår at få oversvømmet fx kælderen eller en del af dit boligområde med spildevand blandet med regnvand, når kloakken separeres.
  • Separering af regnvand og spildevand er også bedre for miljøet og din sundhed. Når det regner kraftigt i dag, vil der ske overløb fra fælleskloakken til vandløb, sø eller hav. Det er med til at forurene vandmiljøet og udgør en sundhedsrisiko for både mennesker og dyr. Med separatkloakeringen nedlægges overløbene, og det urensede spildevand ledes ikke længere ud i vandmiljøet ved kraftig regn.
  • Separering af regnvand og spildevand aflaster også renseanlægget, da regnvand efter separatkloakeringen ikke længere ledes til et renseanlæg. I stedet renses og forsinkes regnvandet fx i regnvandsbassiner, inden det ledes ud til vandløb, søer eller i havet.
 • At kloakken separatkloakeres betyder, at regnvandet og spildevande skal adskilles på din grund og løbe i hver sin ledning. Dvs. at både tagvand samt regnvand, der falder på terrasser, indkørsler og andre faste belægninger på grunden, skal adskilles fra husspildevandet.

 • Spildevandsplanen viser, hvilke områder der skal separatkloakeres. De nuværende kloakforhold på de enkelte ejendomme i områderne fremgår ikke af planen.

  Der kan være ejendomme i de udpegede områder, hvor regnvand og spildevand allerede er separeret. Der kan også være ejendomme, som har stråtag, faskiner eller lignende og derfor ikke afleder regnvand til kloakken. Du skal dog være opmærksom på, at regnvand, der falder på terrasser, indkørsler eller andre faste belægninger på grunden, heller ikke må afledes til kloakken.

 • I kommunens digitale byggesagsarkiv (www.weblager.dk) kan du finde de oplysninger, som kommunen ligger inde med vedr. din ejendom. I byggesagsarkivet findes kun de oplysninger, som kommunen har fået tilsendt af ejerne i forbindelse med fx byggesagsbehandling. Derfor er der kun kloaktegninger på nogle ejendomme. Oplysningerne i byggesagsarkivet kan være af ældre dato, og forholdene på din ejendom kan være ændret, uden at kommunen har modtaget nye tegninger.

  Hvis du vil være helt sikker på, hvordan kloakforholdene er på din ejendom, kan du kontakte en autoriseret kloakmester.

 • Du kan kontakte Assens Kommune, Miljø og Natur i tilfælde af, at du mener, der er sket en fejl.

  Miljø og Natur kan kontaktes på jordvand@assens.dk eller tlf. 6474 7511.

 • For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års initiativer på spildevandsområdet. Hvis du skal lægge fliser om i din indkørsel, skal bygge om, anlægge have eller har planer om andre projekter på din ejendom, kan det være en god ide at overveje, om det vil være en fordel allerede i den forbindelse at separere regnvand og spildevand. Hvis du ikke har planer om større projekter på din grund, behøver du ikke at gøre noget lige nu.

  Inden Assens Forsyning A/S går i gang med at separere regnvand og spildevand i hovedkloakken i vejen, sender de et brev til dig med information om projektet. I løbet af anlægsperioden har du mulighed for at snakke med Assens Forsyning A/S i dit lokalområde. Når Assens Forsyning A/S har afsluttet anlægsarbejdet, modtager du et brev med besked om, at du får seks måneder til at separere regnvand og spildevand på din grund. Det er dit ansvar, at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

  Du kan se tidsplanen for at gennemføre separatkloakeringen her: Fra fælleskloak til separatkloak

 • Assens Forsyning A/S afholder udgifter til at etablere en ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det, som du skal betale for, er udgiften til at adskille regnvandet fra spildevandet på din grund.

  Der er meget stor forskel på, hvad det koster at separatkloakere de enkelte ejendomme . Udgiften afhænger bl.a. af i hvilken stand, det nuværende kloaksystem er i. Hvis du vil vide, hvad det koster på din ejendom, kan du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan udarbejde et tilbud. Det er altid en god ide at indhente tilbud fra flere forskellige kloakmestre.

 • Regnvand og spildevand skal adskilles på din ejendom, men afhængig af de konkrete forhold på den enkelte ejendom, skal alt regnvandet ikke nødvendigvis afledes til den nye regnvandskloak.

  Hvis jorden er egnet til nedsivning, og grundvandet står lavt, er der mulighed for, at du kan håndtere noget eller alt regnvandet på din grund. Fx i en faskine eller et regnbed . Det kræver dog, at du holder vandet på din egen grund og, at det kan ske uden gene for dine naboer . Du kan få hjælp og vejledning hos fx en autoriseret kloakmester eller en anlægsgartner.

 • Ikke nødvendigvis. Det afhænger af de konkrete forhold på den enkelte ejendom. Hvis jorden er egnet til nedsivning, og grundvandet står lavt, er der mulighed for, at du kan håndtere noget eller alt tagvandet på din egen grund i fx en faskine eller et regnbed. Det kræver dog, at du holder vandet på din egen grund og, at det kan ske uden gene for naboerne.

  Nogle gange kan det være en fordel at kombinere forskellige måder at håndtere tagvandet på. Fx kan det nogle gange være hensigtsmæssigt, at regnvandet fra ”bagsiden” af huset håndteres på din egen grund, mens resten afledes til regnvandskloakken.

   

 • Det er kun ejendomme i områder, der er udpeget til at kunne udtræde af Assens Forsyning A/S for regnvandskloakering, der kan få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget. Hvis din ejendom ikke ligger i et af de udpegede områder, kan du ikke få regnvandsbidraget tilbagebetalt, selvom du håndterer alt dit tagvand på din egen grund. Hvis du vil vide mere om mulighederne for tilbagebetaling kan du kontakte Assens Forsyning A/S på info@assensforsyning.dk eller 63 44 90 00.

Kontakt Assens Forsyning

Åbningstider:
Mandag til onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 63 44 90 00

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.