icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Proces

Fakta: Det nye renseanlæg forventes at stå færdigt i 2019.

1. etape

I første etape etableres det nye renseanlæg. Det forventes at tage mellem 2 og 2 ½ år, inden anlægget er bygget færdigt.

I januar 2015 traf Byrådet en principbeslutning om, at der kun skal være ét renseanlæg i Assens Kommune placeret ved Assens by.

Der er tre forslag til, hvor det renseanlæg kan placeres. Forslagene sendes i en 4 ugers for-offentlighed fra 7. januar – 9. februar 2016. I for-offentlighedsperioden er der mulighed for at komme med idéer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Planlægningen giver mulighed for at opføre et nyt renseanlæg og evt. supplere med et anlæg til forgasning af organisk husholdningsaffald og på sigt måske gylle, hvis Byrådet beslutter det.

  • Læs pressemeddelelse om projektet (07.01.16)
  • Send dit høringssvar eller dine spørgsmål
  • Deltag i debatten på facebook

Efter for-offentlighedsfasen forelægges de indkomne idéer og forslag for Byrådet, som beslutter den endelige placering af renseanlægget. Byrådet forventes at træffe beslutning i marts/april 2016.

Når der er truffet politisk beslutning om, hvor renseanlægget skal placeres, går arbejdet i gang med at udarbejde kommuneplantillæg, lokalplan, revideret spildevandsplan, VVM-proces samt øvrige myndighedsgodkendelser. Dette arbejde forventes at tage ca. 1½ år.

Derefter kan selve anlægsarbejdet begynde. Det forventes at tage ca. 1½ år, og et færdigt renseanlæg kan derfor stå færdigt medio 2019 (plus/minus afhængig af bl.a. VVM-processens varighed).

Tegningen viser alle de funktioner, det nye renseanlæg kan rumme, hvis 2. og 3. etape også iværksættes.

2. etape:

I 2. etape kan renseanlægget udbygges med et såkaldt bioforgasningsanlæg, så det kan modtage og bioforgasse organisk husholdningsaffald.

Etableringen af et bioforgasningsanlæg vil dog afhænge af, at Byrådet beslutter, at der skal opføres et bioforgasningsanlæg samt Byrådets endelige godkendelse af en lokalplan for anlæggene. Det er desuden en forudsætning for udbygningen, at Assens Forsyning A/S har kontrakter på plads med leverandører af organisk husholdningsaffald.

 

3. etape:

I en eventuel tredje etape kan anlægget udbygges til også at kunne bioforgasse gylle.

For at minimere eventuelle gener fra lugt og transport, skal gyllen ikke leveres direkte til anlægget, men skal køres til en lukket bygning på en endnu ikke fastlagt lokalitet i oplandet (nær større gylleproducerende husdyrbrug). Herfra pumpes gyllen ind til forgasning på bioforgasningsanlægget, hvor det omdannes til gas og føres via ledninger tilbage til producenterne.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.