icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Byrådet har besluttet den endelige placering

Renseanlæg ved Assens by placeres syd for Fåborgvej

Et enstemmigt Byråd valgte på aftenens møde i Byrådet at nikke ja til, at det nye, højteknologiske renseanlæg placeres syd for Faaborgvej tæt på Assens by. Fremover skal al spildevand i Assens Kommune derfor samles på ét renseanlæg, mens de otte nuværende renseanlæg på sigt nedlægges. Baggrunden for at opføre det nye renseanlæg skal ses i lyset af, at der i dag er stort pres på det eksisterende renseanlæg ved Melvej i Assens og på de øvrige renseanlæg i kommunen, ligesom at det nye anlæg giver en bedre og mere effektiv rensning af vores spildevand samt mindre CO2-udledning til gavn for miljøet.

Placering af det nye renseanlæg

Borgmester Søren Steen Andersen er glad for, at placeringen af renseanlægget nu ligger endeligt fast:

- Ud af de tre foreslåede placeringer, giver det god mening at placere renseanlægget syd for Faaborgvej, hvor der i forvejen er flere industribygninger bl.a. transformatorstationen og varmeværket. Det er desuden vores klare ambition, at renseanlægget opføres på en måde, så det arkitektonisk falder mest naturligt ind i landskabet.
- Det er glædeligt, at vi indenfor en kort årrække får mulighed for at opføre et helt nyt højteknologisk anlæg i Assens Kommune. Mange af vores virksomheder efterspørger muligheden for at udvide deres produktion – Dét kan vi imødekomme med den øgede kapacitet for håndtering af spildevand, ligesom at det øger vores muligheder for at tiltrække nye virksomheder, siger Søren Steen Andersen.

Tre forslag i høring

Forud for valget af den endelige placering har der været en foroffentlighedsfase, hvor tre forslag til placering af et nyt renseanlæg med supplerende anlæg har været i offentlig høring.
På baggrund af de modtagne høringssvar samt administrationens vurdering, har administrationen indstillet til Byrådet, at det nye renseanlæg placeres på område 2 syd for Fåborgvej ved Assens by. I placeringen er der taget højde for, at renseanlægget på sigt kan suppleres med et anlæg til bioforgasning af organisk husholdningsaffald og evt. gylle, hvis Byrådet ønsker det.

Den videre proces

På baggrund af Byrådets beslutning går planlægningen af selve renseanlægget for alvor i gang. Som udgangspunkt vil planlægningen indeholde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering, ligesom de indkomne høringssvar bliver vurderet som led i den efterfølgende planlægning af renseanlægget.
Desuden skal der tages stilling til, om projektet er VVM-pligtigt. Hvis renseanlægget er VVM-pligtigt, skal der indledningsvist gennemføres en offentlig idéfase.

Planlægningen af renseanlægget tager udgangspunkt i:

 • Renseanlæg, 1. etape med 2 linjer á 50.000 PE (personækvivalenter).
 • Mulighed for at renseanlægget kan udbygges med en industrilinje på 50.000 PE.
 • Anlæg til forgasning af spildevandsslam.
 • Mulighed for at opføre modtageanlæg og anlæg til forgasning af organisk husholdningsaffald.
 • Mulighed for at opføre anlæg til forgasning af gylle.
 • Mulighed for at opføre anlæg til opgradering af biogas (til autogas).

Læs mere om renseanlægget

Assens Kommune har samlet al information, herunder en række spørgsmål og svar om renseanlægget på siden www.assens.dk/8til1 Her kan der også stilles spørgsmål. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere renseanlægget via facebooksiden ”Assens8til1”.

Yderligere kommentarer

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 64 74 73 72 / 29 38 90 65, ssand@assens.dk eller Rikke Berg, Udviklingsdirektør, tlf. 64 74 74 90 / 24 61 08 88, ribek@assens.dk

Fakta om renseanlægget ved Assens by

 • 3 placeringer har været i spil i foroffentlighedsfasen. Foruden området syd for Fåborgvej, har også området syd for Odensevej og området nord for Odensevej, øst for Melby været udpeget som mulige placeringer for det nye renseanlæg.
 • Der er modtaget i alt syv høringssvar samt et notat fra Assens Forsyning i foroffentlighedsfasen. To af høringssvarene omhandler området syd for Fåborgvej.
 • Forbrugerne forventes ikke at komme til at betale mere for at komme af med spildevandet, når det nye renseanlæg kommer.
 • Anlægget får en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter). 1 PE svarer til spildevandsbelastning fra én person i et år.
 • Der er mulighed for at udbygge renseanlægget med en industrilinje på 50.000 PE.
 • Renseanlægget står færdig i 2018-2019. Afhængigt af om Byrådet på et senere tidspunkt beslutter, at anlægget skal udbygges med et biogasanlæg, vil hele anlægget stå færdigt i 2022.
 • Biogasanlægget kan håndtere husholdningsaffald og kan udbygges til også at kunne håndtere gylle. Et biogasanlæg er en stor fordel i forhold til at genanvende organisk husholdningsaffald. Anlægget producerer biogas, der efterfølgende kan udnyttes til el og varme eller opgraderes til brændstof.
 • Fuldt udbygget anslås anlægget at omfatte et samlet areal på 7,5 ha (75.000 m2).


Hvad er en lokalplan, et kommuneplantillæg og en VVM?

En lokalplan en detaljeret lokal lov. Den fastsætter regler, hvordan der må bygges, og hvordan arealerne må anvendes i et bestemt område af kommunen. En lokalplan er juridisk bindende.

Der skal for eksempel udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder i kommunen. Lokalplanforslag skal lægges frem til offentlig debat i mindst otte uger, før Byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt.
En lokalplan regulerer udelukkende fremtidige forhold og eksisterende lovlige forhold kan derfor fortsætte som hidtil.

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Byrådet kan derfor med et kommuneplantillæg justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til at realisere en lokalplan eller et projekt.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Redegørelsen er detaljeret og giver en samlet beskrivelse af, hvordan projektet tænkes at kunne påvirke miljøet og konsekvenserne af det. VVM-redegørelsen danner grundlag for såvel den offentlige debat som den endelige beslutning om et projekts gennemførelse.

Kilde: Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen