icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Miljøvagt i Assens Kommune

Ring altid 1-1-2 ved miljøuheld, hvor du har mistanke om forurening af jord, grundvand, luft, vandløb eller havet.

Miljøuheld: Ring 1-1-2

Vagtcentralen vurderer på baggrund af dine beskrivelser, hvilket behov der er for indsats, og Beredskab Fyn sørger for at tilkalde Miljø og Natur (kommunens miljøafdeling), hvis de vurderer det er nødvendigt.

Hvad er et miljøuheld?

  • Uheld og hændelser som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord

  • Uheld hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer

Typiske miljøuheld omfatter fx udslip af olie, kemikalier eller gylle til kloak, å eller jord, eller fx spild af olie fra køretøjer.

Miljøuheld.