icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Sløjfninger af brønde og boringer

Brønde og boringer, der er blevet overflødige, f.eks. fordi en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal sløjfes. Dette er vedtaget på Miljø og Teknikudvalgets møde d. 7. juni 2007.

 

Kampagne

Miljø og Natur har på denne baggrund iværksat en kampagne. Kampagnen henvender sig i første omgang til ejere af ejendomme, hvor vi har information om, at der er eller har været en brønd eller boring, og hvor ejendommen samtidig er tilsluttet et alment vandværk.
Vi anmoder om oplysninger om boringer eller brønde på ejendommen.

Vi opfordrer borgerne i hele kommunen til at få deres ubenyttede brønde og boringer sløjfet.

 

Grundvandsbeskyttelse

Forurening kan via gamle brønde og boringer meget hurtigt overføres fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne, hvorfra vi henter vort drikkevand. De gamle boringer og brønde virker som dræn fra jordoverfladen til grundvandet – bl.a. med forurening fra sprøjtemidler.

 

Sundhedsrisiko

I ubenyttede brønde sker der ofte en kraftig opblomstring af bakterie- og/eller svampevækst. Endvidere vil nitrat- og nitritindholdet ofte være højt i ubenyttede brønde. Drikkes vand fra en sådan brønd kan det medføre forgiftning for både mennesker og husdyr. Brug af vand fra en ubenyttet brønd kan komme på tale, hvis anden vandforsyning svigter, men bevaring af en sådan "reservebrønd" er meget problematisk sundhedsmæssigt set og giver en falsk forsyningssikkerhed.

 

Risiko for ulykker

Der er en tendens til, at installationer, der sjældent eller aldrig benyttes, heller ikke vedligeholdes. En brønd udgør en fare for både mennesker og dyr, idet en dårlig vedligeholdt brønd kan være en dødsfælde. Ejendommens ejer ved, at brønden findes, og rammes derfor sjældent selv af ulykker. Det er gæster, specielt børn, det går ud over.

 

Utilsigtet anvendelse

En ubenyttet brønd bliver af og til brugt som fyldplads for affald eller som nedsivningsanlæg for husspildevand, hvilket yderligere øger risikoen for grundvandsforurening.

 

Afstandskrav

Kravene i Dansk Standard 441 (1988) til afstand mellem brønde/boringer og forskellige forureningskilder, blandt andet nedsivningsanlæg kan ofte ikke overholdes.

Vigtigt !!!

Alle brønde og boringer skal sløjfes af et godkendt firma.

Hos GEUS kan du finde en liste over firmaer som er godkendt til at foretage sløjfninger af boringer og brønde

Når sløjfningen er fuldendt, skal du som brøndejeren meddele Assens Kommune, hvornår og hvordan afblændingen er sket. Dette kan gøres ved at udfylde et sløjfningsskema og sende det til Assens Kommune.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø.

Du kan læse mere her Sløjfning af brønd

Se også ...

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.