icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Beskyttet natur

Maj-Gøgeurt

Mange af de fynske naturområder så som overdrev, moser, enge og strandenge er forsvundet, i takt med at jorden i det åbne land er blevet udnyttet mere intensivt. Mere end 70 % af disse naturområder er forsvundet siden 1940´erne. Med naturområderne forsvinder mange vilde dyr og planter.

En tilsvarende udvikling har fundet sted i den øvrige del af landet, og derfor besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper ved lov (Naturfredningsloven). I 1992 blev bestemmelserne udvidet, og loven fik navnet "naturbeskyttelsesloven".

Naturbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for dyr og planter bl.a. ved at beskytte disses levesteder. Man har derfor valgt at beskytte visse naturtyper mod ødelæggende indgreb.

Assens Kommune har fra 1. januar 2007 overtaget varetagelsen af naturbeskyttelsesloven efter Fyns Amt.

 

Hvornår er naturen beskyttet?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter følgende naturområder:

 • Søer og vandhuller på mindst 100 m2. Her medregnes ikke kun vandfladen, men også den tilstødende bredzone med en vegetation bestående af vand- og sumpplanter.

 • Vandhuller under 100 m2 hvis de ligger ved et beskyttet vandløb, eller hvis de ligger i beskyttede moser, på heder, strandenge eller strandsumpe.

 • Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2500 m2.

 • Moser under 2500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger i tilknytning til beskyttede vandløb eller vandhuller.

 • Udpegede vandløb.

Beskyttelsen efter Naturbeskyttelseslovens § 3 er dynamisk, således kan arealer både vokse ind og ud af denne beskyttelse. På Geo Fyn kan du se om nogle af dine arealer er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Registreringen er kun vejledende, således kan et areal godt være beskyttet, selvom det ikke er registreret her. Især mange af vandhullerne er ikke blevet registreret. Der kan også være arealer, som fejlagtigt er blevet registreret som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Et naturområde er beskyttet, uanset om det ligger på én eller flere ejendomme.

Der er andre love som f.eks. vandløbsloven, skovloven og planloven, som også kan gælde for naturområderne.

Arealer, herunder naturområder der ligger inden for en afstand på 300 meter fra kysten eller inden for en afstand på 150 meter fra større vandløb og søer, kan også være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinier eller lovens § 16 om sø- og åbeskyttelseslinier.

 

Hvad betyder beskyttelsen?

Du må anvende et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men du må ikke ændre tilstanden i området. (Er du i tvivl om, hvad der er lovligt, så kontakt Miljø og Natur i Assens Kommune).

Tilstandsændringer kan f.eks. være:

 • Terrænændringer i form af opfyldning eller gravning
 • Ændringer af vandstand, herunder yderligere dræning
 • Rørlægning af vandløb
 • Jordbehandling, tilsåning eller tilplantning. Der må ikke laves vildtplantninger/ager af nogen form i de beskyttede områder
 • Øget gødskning eller sprøjtning - moser må aldrig gødskes eller sprøjtes
 • Omlægning, som ikke er i overensstemmelse med hidtidig praksis på arealet

Derimod må man gerne afgræsse eller tage slæt på disse arealer, da dette er med til at pleje og beskytte arealerne mod at springe i skov. Det er vigtigt at pleje de beskyttede naturtyper, da de fleste af dem er menneskeskabte, og uden pleje vil de efterhånden gro til med træer og buske, og en masse forskellige dyr og planter vil forsvinde.

Ikke alle arealer er anvendelige til at tage slæt på. F.eks. kan det være direkte ødelæggende at tage slæt på nogle af strandengene, da man ødelægger de specielle strukturer, som er med til at skabe den store biologiske mangfoldighed på disse arealer, og en masse forskellige levesteder for en masse dyr og planter kan gå tabt.

Hvis du er i tvivl om, hvilken pleje der er bedst, kan du spørge hos Miljø og Natur.

Ansøgning om at ændre i naturområde

I særlige tilfælde kan kommunen give dispensation til ændringer af beskyttet natur, f.eks. hvis ændringen vil forbedre forholdene for vilde planter og dyr. Reglerne om beskyttelsen af disse naturtyper er et udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper med deres unikke plante- og dyreliv opretholdes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted.


Vandhuller

Vandhuller er en spændende naturtype, som rummer et væld af dyr og planter. Det vil derfor ofte være en god ide at etablere vandhuller på din ejendom for at få mere varieret natur. Der går ikke ret lang tid fra vandhullet er etableret, til de første dyr og planter indfinder sig.

Vandhuller og småsøer er meget vigtige elementer i den fynske natur. For padder er tilstedeværelsen af rene vandhuller af afgørende betydning for deres udbredelse. Også når man ser på smådyr såsom orme, snegle, muslinger, krebsdyr, insekter mm., findes der langt flere arter i vandhuller end i de større søer og vandløb. Vandhullerne og de små søer er derfor af stor betydning for den biologiske mangfoldighed. Og det enkelte vandhul er en "oase" for det vilde plante- og dyreliv i det stærkt kulturpåvirkede fynske landskab.

 

Hvor bør man etablere vandhullet?

Vandhullet bør så vidt muligt lægges i nærheden af levende hegn, sten- og jorddiger, vandløb eller andre udyrkede arealer, da mange dyr og planter benytter disse som vandreruter/sprednings-korridorer, overvintrings- og fødesøgningssteder.

 

Må man ændre et vandhul?

Når vandhullet er gravet, og der er indvandret et naturligt plante- og dyreliv, er det beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at tilstanden ikke må ændres uden en dispensation fra kommunen. Dette gælder også f.eks. oprensning af vandhullet. Det er dog kun vandhuller over 100 m2, som er beskyttede.

Hvordan sikre man en god naturkvalitet i vandhullet?

Følgende betingelser bør opfyldes ved etableringen af et vandhul for at sikre en god naturkvalitet i vandhullet.

 • Vandhullet skal være relativt lavvandet med flade bredder, der ikke har en hældning større end 1:3.
 • Vandhullet bør ikke forsynes med til- eller fraløb, herunder dræn, spildevand og åbne render.
 • Der bør ikke etableres øer, opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige indretninger.
 • Der bør ikke ske udsætning af ænder, fisk eller andre dyr i vandhullet og ikke fodres i eller umiddelbart ved vandhullet.
 • Der bør ikke foretages tilplantning i eller umiddelbart omkring vandhullet.
 • Der bør etableres en minimum 10 meter bred bufferzone rundt om vandhullet, hvor der hverken sprøjtes eller gødskes.

Det opgravede materiale kan med fordel udjævnes i et tyndt lag rundt om vandhullet, dog ikke på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttet natur

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.